Dalyje savivaldybių interesų nedeklaravo daugiau nei pusė politikų
Penk­ta­die­nį bai­gian­tis ter­mi­nui dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus, to dar ne­pa­da­rė dau­giau nei pu­sė nau­jai iš­rink­tų na­rių Ra­sei­nių, Šir­vin­tų bei Ma­žei­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se, taip pat treč­da­lis Vil­niaus ir Kau­no po­li­ti­kų, ro­do Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) duo­me­nys.

Ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, at­me­tus Ši­lu­tės ir Tra­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bes, ku­rio­se vy­ko pa­kar­to­ti­niai me­rų ir ta­ry­bų rin­ki­mai, pa­gal ne­pa­teik­tų dek­la­ra­ci­jų skai­čių pir­mau­ja Ra­sei­nių ra­jo­nas: čia in­te­re­sus dek­la­ra­vo 10 iš 25 (40 proc.) po­li­ti­kų. Šir­vin­tų ra­jo­ne tai pa­da­rė 9 iš 21 (43 proc.), Ma­žei­kių ra­jo­ne – 13 iš 27 (48 proc.) nau­jai iš­rink­tų ta­ry­bos na­rių.

Iš did­mies­čių ne­pa­žan­giau­sias yra Vil­niaus mies­tas – čia in­te­re­sus dek­la­ra­vo 35 iš 51 (68 proc.) ta­ry­bos na­rių, nu­ro­do VTEK. Kau­ne dek­la­ra­ci­jas pa­tei­kė 30 iš 41 (73 proc.), Klai­pė­do­je – 25 iš 31 (81 proc.), Šiau­liuo­se – 28 iš 31(90 proc.), Pa­ne­vė­žy­je – 27 iš 31 (87 proc.), Aly­tu­je – 23 iš 27 (85 proc.) po­li­ti­kų.

Kaip BNS sa­kė ko­mi­si­jos Pre­ven­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Min­dau­gas Siau­rys, pa­sku­ti­nė die­na, kai nau­jai iš­rink­tiems sa­vi­val­dy­bių po­li­ti­kams ga­li­ma pa­teik­ti dek­la­ra­ci­jas, yra lie­pos 10-oji. Ši­lu­tės ir Tra­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių, ku­rio­se rin­ki­mų re­zul­ta­tai pa­tvir­tin­ti tik šią sa­vai­tę, po­li­ti­kai tam dar tu­ri mė­ne­sį lai­ko.

„Lie­pos 10-ąją mes už­fik­suo­si­me pa­žei­di­mus – at­sa­ko­my­bės ne­iš­vengs tie, ku­rie ne­su­ge­bė­jo dek­la­ruo­ti. Bet kad jie ne­bū­tų kvie­čia­mi tik už for­ma­lų ne­dek­la­ra­vi­mą, mes pra­dė­si­me ana­li­zę, kas tas žmo­gus, ku­ris ne­dek­la­ra­vo. Taip pat pa­žiū­rė­si­me iš anks­tes­nių duo­me­nų, ar žmo­gus iš anks­čiau ne­tu­rė­jo pri­va­čių in­te­re­sų ir ar tai ne­tu­rė­jo įta­kos jau nau­jos ka­den­ci­jos ta­ry­bos na­rių pri­im­tiems spren­di­mams. Ki­taip ta­riant, tuos, ku­rie ne­pa­tei­kė dek­la­ra­ci­jų, pa­čiu­pi­nė­si­me la­bai gi­liai“, – sa­kė M. Siau­rys.

Jis tvir­ti­no, kad ko­mi­si­ja dar ver­tins, ku­rių po­li­ti­kų dek­la­ra­ci­jos ne­bu­vo pri­im­tos dėl tech­ni­nių prie­žas­čių (jiems bus iš­siųs­ti pers­pė­ji­mai), o ku­rie ne­dek­la­ra­vo in­te­re­sų pik­ty­biš­kai. Ki­tos sa­vai­tės pra­džio­je ko­mi­si­ja pra­dės skelb­ti pik­ty­biš­kai in­te­re­sų ne­dek­la­ra­vu­sių­jų po­li­ti­kų pa­var­des.

„Bet jau tu­ri­me vie­ną me­rą, ku­ris pik­ty­biš­kai ne­dek­la­ruo­ja in­te­re­sų – Pa­kruo­jo ra­jo­no“, – at­sklei­dė M. Siau­rys.

Pa­kruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei va­do­vau­ja Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) at­sto­vas Sau­lius Ge­giec­kas. Jis BNS pa­ti­ki­no dek­la­ra­ci­ją pa­tei­kęs, ta­čiau ne­at­me­tė, kad jo­je ga­li bū­ti klai­dų.

„Vi­sa­da dek­la­ra­ci­jas pa­tei­kiu – ir da­bar esu pa­tei­kęs, ne­bent yra kaž­ko­kių klai­dų (...). Bū­ti­nai rei­kės pa­si­žiū­rė­ti – kam tu­rė­ti prob­le­mų ly­gio­je vie­to­je“, – pa­ti­ki­no jis.

M. Siau­rys taip pat sa­kė, kad šiuo me­tu bai­gia­ma kur­ti sis­te­ma, ku­ri leis keis­tis duo­me­ni­mis su Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT). Sis­te­ma leis leng­viau pa­ti­krin­ti as­me­nų pa­ti­ki­mu­mą ski­riant juos į įvai­rias par­ei­gas, įver­tin­ti jų ko­rup­ci­jos ri­zi­kos sri­tis. VTEK at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad STT bus tei­kia­mi duo­me­nys ir apie apie in­te­re­sų ne­dek­la­ra­vu­sius po­li­ti­kus.

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir pir­mie­ji tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai vy­ko ko­vo 1 die­ną, o an­tra­sis me­rų rin­ki­mų tu­ras – ko­vo vi­du­ry­je.

Ši­lu­tė­je ir Tra­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­se dėl šiurkš­čių pa­žei­di­mų su­reng­ti pa­kar­to­ti­niai ta­ry­bų ir me­rų bei Šir­vin­tų ra­jo­no me­ro rin­ki­mai – jų re­zul­ta­tai bai­gia­mi tvir­tin­ti ket­vir­ta­die­nį.