Dalis įstaigų liks be savo piniginių
Efek­ty­ves­nio biu­dže­to val­dy­mo sky­du pri­si­den­gu­si Vy­riau­sy­bė ke­ti­na ma­žin­ti asig­na­vi­mo val­dy­to­jų skai­čių. Kaip pir­mo­sios „au­kos“, pra­ra­sian­čios ga­li­my­bę sa­va­ran­kiš­kai dis­po­nuo­ti pi­ni­gais, pa­si­rink­tos na­cio­na­li­nės svar­bos sta­tu­są tu­rin­čios kul­tū­ros ir me­no įstai­gos.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja par­en­gė Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis, be ki­ta ko, siū­lo­ma tri­mis de­šim­ti­mis ma­žin­ti da­bar­ti­nių asig­na­vi­mo val­dy­to­jų skai­čių.

Tarp tų, iš ku­rių nuo ki­tų me­tų sau­sio siū­lo­ma ati­mti pi­ni­gi­nę, yra Na­cio­na­li­nis ope­ros ir ba­le­to tea­tras, Na­cio­na­li­nis dra­mos ir Kau­no dra­mos tea­trai, Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­jus, Na­cio­na­li­nis M. K. Čiur­lio­nio mu­zie­jus, Val­do­vų rū­mai, Na­cio­na­li­nė Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ka, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis ra­di­jas ir te­le­vi­zi­ja.

Vi­sas šias įstai­gas fi­nan­si­nė bam­ba­gys­lė su­sie­tų su Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja. At­ski­rą biu­dže­to ei­lu­tę taip pat pra­ras­tų vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos ir moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­tai, juos „mai­tin­tų“ Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja. Ta­čiau, kaip ir iki šiol, sa­va­ran­kiš­ku­mą iš­sau­go­tų uni­ver­si­te­tai.

Nau­jo­vės pa­lies­tų ir tei­sė­sau­gi­nin­kus. At­ski­ros biu­dže­to ei­lu­tės ne­tek­tų po­li­ci­ja, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba, Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tas bei ki­tos ins­ti­tu­ci­jos.

Per­mai­nų kri­ti­kai Vy­riau­sy­bės pla­nus va­di­na sie­kiu su­men­kin­ti gar­bin­gą na­cio­na­li­nį sta­tu­są be­veik ket­vir­tį am­žiaus tu­rin­čių kul­tū­ros flag­ma­nų au­to­no­mi­ją.

Mi­nis­trams bū­tų leng­viau

Šiuo me­tu ša­ly­je yra 162 vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų val­dy­to­jai. Pri­ėmus siū­lo­mas pa­tai­sas jų lik­tų 130. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja tei­gia įver­ti­nu­si Vals­ty­bės kon­tro­lės pa­sta­bas, kad di­de­lis val­dy­to­jų ir jų vyk­do­mų prog­ra­mų skai­čius ap­sun­ki­na biu­dže­to pla­na­vi­mo pro­ce­dū­ras, asig­na­vi­mų val­dy­mą, di­di­na biu­dže­to kon­tro­lės iš­lai­das.

Be to, mi­nis­trams ne­re­tai su­nku kon­tro­liuo­ti, kaip nau­do­ja­mi fi­nan­sai, kai juos val­do at­ski­ri val­dy­to­jai. Bū­da­mas vien­val­dis pa­ves­tos sri­ties asig­na­vi­mų val­dy­to­jas mi­nis­tras esą ga­lės da­ry­ti „į­ta­ką veik­los pla­na­vi­mo ir įgy­ven­di­ni­mo pro­ce­sams“, pri­im­ti spren­di­mus dėl asig­na­vi­mų pers­kirs­ty­mo tarp ins­ti­tu­ci­jų. Taip mi­nis­tras bus ne tik at­sa­kin­gas už lė­šų nau­do­ji­mą, bet ir gaus „į­ran­kį – fi­nan­si­nį sa­va­ran­kiš­ku­mą, t. y. ga­li­my­bę dis­po­nuo­ti fi­nan­si­niais iš­tek­liais, ku­rie bus ski­ria­mi vi­sai mi­nis­tro val­dy­mo sri­čiai“.

Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­riaus Ro­mual­do Bud­rio žo­džiais, „vie­na yra ave­lę ga­ny­ti su­pan­čio­tą, ki­ta – kai ji ga­no­si lais­vai“. „Da­bar bū­si­me su­pan­čio­ti. To­kio­je si­tua­ci­jo­je jau esa­me bu­vę, to­dėl ži­no­me, kad bus blo­giau“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė po­rą de­šimt­me­čių na­cio­na­li­nio sta­tu­są tu­rin­čio mu­zie­jaus va­do­vas. Jo tei­gi­mu, siū­lo­ma nau­ja fi­nan­sa­vi­mo tvar­ka var­žys na­cio­na­li­nių kul­tū­ros įstai­gų kū­ry­bi­nį po­lė­kį, lė­tins kū­ry­bi­nių pla­nų įgy­ven­di­ni­mą. „Bus už­suk­ta biu­ro­kra­ti­nė ma­ši­na, mes vėl pa­tek­si­me tarp krump­lia­ra­čių“, – ap­gai­les­ta­vo R. Bud­rys.

Vals­ty­bė ne­pa­si­ti­ki

Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas li­be­ra­las Arū­nas Ge­lū­nas pa­žy­mė­jo vi­sa­da ak­cen­tuo­jan­tis, kad na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ins­ti­tu­ci­jos yra Lie­tu­vos kul­tū­ros ka­rū­nos bran­gak­me­niai. „Jei vals­ty­bė jas įvar­di­jo kaip na­cio­na­li­nes, tu­ri skir­ti pa­kan­ka­mai dė­me­sio, lė­šų joms puo­se­lė­ti ir pa­si­ti­kė­ti jų mi­si­ja“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė jis.

Šiuo me­tu ša­ly­je yra 162 vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų val­dy­to­jai. Pri­ėmus siū­lo­mas pa­tai­sas jų lik­tų 130.

Anot po­li­ti­ko, ins­ti­tu­ci­jų reikš­mę dar la­biau pa­brėž­da­vo biu­dže­te nu­ma­ty­ta at­ski­ra fi­nan­sa­vi­mo ei­lu­tė. „Kei­tė­si val­džios, bu­vo kri­zių, pa­ki­li­mų, bet ši tra­di­ci­ja bu­vo sau­go­ma. Ir stai­ga da­bar, va­sa­rą, be jo­kių dis­ku­si­jų, ap­ta­ri­mo, at­si­ran­da do­ku­men­tas, iš ku­rio tam­pa ži­no­ma, kad at­ski­ros biu­dže­to ei­lu­tės tos ins­ti­tu­ci­jos ne­tu­rės. Taip jos ne­ten­ka ga­li­my­bės at­ski­rai de­rė­tis dėl sa­vo biu­dže­to“, – tei­gė A. Ge­lū­nas.

To­kį pa­siū­ly­mą Sei­mo na­rys sa­kė ver­ti­nąs kaip „vals­ty­bės ne­pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vo ge­riau­sio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis“. „Ma­nau, kad taip sten­gia­ma­si des­pe­ra­tiš­kai su­tau­py­ti, nes vyk­do­moms re­for­moms rei­kia lė­šų. Pa­si­rink­tas ke­lias kaip tik ir ve­da ta kryp­ti­mi“, – kal­bė­jo A. Ge­lū­nas. Jis ste­bė­jo­si, kad to­kios ini­cia­ty­vos ėmė­si Vy­riau­sy­bė, ku­ri ža­dė­jo Lie­tu­vo­je su­kur­ti „kul­tū­ros El­do­ra­dą“.

Iš­ba­lan­suo­tų sistemą

Anot Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rio kon­ser­va­to­riaus Vy­tau­to Juo­za­pai­čio, na­cio­na­li­nės kul­tū­ros įstai­gos to­dėl ir bu­vo iš­skir­tos iš ki­tų Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos iš­lai­ko­mų da­ri­nių, kad tu­rė­tų au­to­no­mi­ją. „Toks akib­rokš­tas iš­ba­lan­suo­tų vi­są sis­te­mą ne tik fi­nan­si­niu, bet ir mo­ra­li­niu po­žiū­riu“, – sa­kė jis. Ta­da vi­sas fi­nan­sa­vi­mas bū­tų su­telk­tos vie­no­se ran­ko­se, o „pa­ra­dui va­do­vau­tų kul­tū­ros mi­nis­trė“. V. Juo­za­pai­tis sa­kė nuo pir­mų­jų Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos nau­jo­sios va­do­vy­bės dar­bo die­nų jau­čiąs sie­kį „cen­tra­li­zuo­ti kul­tū­ros ūkį“. „Mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bė ne­si­ta­ria nei su Kul­tū­ros ir me­no ta­ry­ba, ku­rio­je dir­ba gar­būs at­sto­vai, nei su mi­nis­te­ri­jos ko­le­gi­ja. Tie­siog tar­pu­sa­vy­je ke­li as­me­nys pa­si­ta­ria ir nu­spren­džia“, – pik­ti­no­si Sei­mo na­rys. Jis ma­no, kad apie po­li­ti­kų pla­nus keis­ti fi­nan­sa­vi­mo tvar­ką tu­ri bū­ti pers­pė­ti ir į na­cio­na­li­nių kul­tū­ros ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų pos­tus kan­di­da­tuo­jan­tys as­me­nys.