Dalis įplaukų už alkoholio akcizą bus skirta sveikatos programoms
Vy­riau­sy­bė pa­tvir­tin­to Vals­ty­bi­nio svei­ka­tos stip­ri­ni­mo fon­do nuo­sta­tus ir fon­do ta­ry­bos su­dė­tį Šio fon­do pa­skir­tis – rem­ti svei­ka­tos iš­sau­go­ji­mo ir stip­ri­ni­mo veik­lą, pre­ven­ci­nius pro­jek­tus, so­cia­li­nę rek­la­mą ir rei­ka­lin­gus moks­li­nius ty­ri­mus.

Fon­das veik­lą pra­dės 2016 me­tais, pa­gal Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mą jis fi­nan­suo­ja­mas iš įplau­kų, gau­tų už al­ko­ho­lio ak­ci­zą, fi­nan­sa­vi­mo dy­dį kas­met nu­sta­to Vy­riau­sy­bė.

Rug­sė­jo 30 d. Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu pir­mie­siems 2016-tiems Vals­ty­bi­nio svei­ka­tos stip­ri­ni­mo fon­do veik­los me­tams skir­ta 0,5 proc. įplau­kų iš al­ko­ho­lio ak­ci­zo, gau­to 2014-ai­siais. Per­nai vals­ty­bės ak­ci­zo pa­ja­mos už eti­lo al­ko­ho­lį ir al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus sie­kė 887,48 mln. li­tų ar­ba 257,03 mln. eu­rų. Fon­dui pa­sky­rus 0,5 proc. lė­šų, jis dis­po­nuos 1,285 mln. eu­rų.

Fon­do lė­šas pa­gal nuo­sta­tus skirs­tys ta­ry­ba. Ji skelbs kon­kur­sus pro­jek­tams at­rink­ti, nu­sta­tys ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus, kvies eks­per­tus ver­tin­ti pro­jek­tus, pri­ims spren­di­mus dėl fon­do lė­šų sky­ri­mo.

Vals­ty­bi­nio svei­ka­tos stip­ri­ni­mo fon­do ta­ry­bą su­da­ro 11 na­rių. Ke­tu­ris ta­ry­bos na­rius ski­ria Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, po vie­ną – Na­cio­na­li­nė svei­ka­tos ta­ry­ba, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės de­par­ta­men­tas, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja, 2 – ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos. Per­so­na­li­nę su­dė­tį tvir­ti­na svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras.