Dalios Grybauskaitės sukaktis: pagyrų daugiau nei kritikos
Ry­toj su­kaks aš­tuo­ne­ri me­tai, kai prie vals­ty­bės vai­ro sto­vi pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Pa­sta­ruo­sius ka­den­ci­jos me­tus ji iš­li­ko iš­ti­ki­ma sa­vo veik­los sti­liui ir me­to­dams: plie­kė su­klu­pu­sius po­li­ti­kus, reik­liai baks­no­jo į spręs­ti­nas prob­le­mas. Ta­čiau pa­si­gen­da­ma ak­ty­ves­nio ša­lies va­do­vės įsi­trau­ki­mo į po­li­ti­nius po­ky­čius.

Jau­čia palaikymą

Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis ma­no, kad pre­zi­den­tės veik­la ir anks­čiau, ir da­bar „nuo­sek­liai tvir­ta“. „Man vi­sa­da ma­lo­nu su­si­tik­ti, pa­si­kal­bė­ti. Mū­sų nuo­mo­nės daug kur su­tam­pa. Džiau­gia­mės jaus­da­mi par­amą mū­sų spren­di­mams. Sei­mas kar­tais net ne­pa­jė­gia pa­da­ry­ti tiek, kiek pre­zi­den­tė ti­kė­tų­si“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė par­la­men­to va­do­vas.

Jis sa­kė ma­nan­tis, kad tos re­for­mos, ku­rias val­dan­tie­ji įsi­pa­rei­go­ję pa­da­ry­ti, – val­dy­mo, mo­kes­čių, švie­ti­mo – tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­di­na­mos pa­de­dant ir D. Gry­baus­kai­tei. Dėl me­ti­nia­me pre­zi­den­tės pra­ne­ši­me val­dan­tie­siems iš­sa­ky­tos kri­ti­kos V. Pra­nckie­tis tvir­ti­no la­bai ne­iš­gy­ve­nan­tis. „Ra­cio­na­li kri­ti­ka vi­sa­da yra va­rik­lis“, – pri­dū­rė Sei­mo pir­mi­nin­kas. Tre­jų an­tros ka­den­ci­jos me­tų su­kak­ties pro­ga jis sa­kė lin­kin­tis pre­zi­den­tei „pel­ny­tai di­džiuo­tis sa­vo nu­veik­tais dar­bais“.

Iš­lai­kys griež­tą toną

Sei­mo Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) frak­ci­jos se­niū­nas And­rius Pa­lio­nis pa­sta­ruo­sius pre­zi­den­tės ka­den­ci­jos me­tus pa­da­li­jo į du pus­me­čius: iki Sei­mo rin­ki­mų ir jau po jų. D. Gry­baus­kai­tės san­ty­kis su bu­vu­sia val­dan­čią­ja dau­gu­ma bu­vo komp­li­kuo­tas.

Val­džios pa­si­kei­ti­mas iš pra­džių nu­tei­kė vil­tin­gai, bet da­bar, par­la­men­ta­ro nuo­mo­ne, ma­ty­ti, jog di­džiau­sia koa­li­ci­jos par­ti­ja, t. y. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, nu­vy­lė ša­lies va­do­vę. „Jei­gu ne­su­sė­si­me prie sta­lo ir ne­kal­bė­si­me ar­gu­men­tų kal­ba, bus konf­ron­ta­ci­ja – kaip ir pra­ėju­sios ka­den­ci­jos pa­bai­go­je“, – įspė­jo par­la­men­ta­ras.

Per li­ku­sius dve­jus D. Gry­baus­kai­tės ka­den­ci­jos me­tus A. Pa­lio­nis ti­ki­si ak­ty­ves­nio jos da­ly­va­vi­mo kas­die­nia­me po­li­ti­nia­me ir vie­ša­ja­me gy­ve­ni­me, dis­ku­si­jo­se prieš pri­imant vals­ty­bei svar­bius spren­di­mus. Jis pa­brė­žė, kad Sei­mas kar­tais ne­ži­no pre­zi­den­tės nuo­mo­nės kai ku­riais klau­si­mais, to­dėl pri­ima­mi tam ti­kri įsta­ty­mų pro­jek­tai pa­skui bū­na ve­tuo­ja­mi.

A. Pa­lio­nio nuo­mo­ne, D. Gry­baus­kai­tė ir to­liau bus griež­ta, reik­li, nie­kam ne­mė­gins pa­tai­kau­ti. Ta­čiau jis ne­slė­pė, jog ti­ki­si ne griež­tu­mo ir reik­lu­mo, o glau­des­nio pre­zi­den­tū­ros, Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės bend­ra­dar­bia­vi­mo. „Vi­sos aukš­čiau­sios ins­ti­tu­ci­jos tu­rė­tų pra­dė­ti dirb­ti kar­tu ir už Lie­tu­vą“, – pa­žy­mė­jo so­cial­de­mo­kra­tas.

Di­džiau­sios opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos ly­de­ris bei frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Gab­rie­lius Lands­ber­gis at­krei­pė dė­me­sį, kad kaip tik tre­čiais ka­den­ci­jos me­tais bu­vo su­for­muo­ta nau­ja Vy­riau­sy­bė, už ku­rios veik­lą pri­siė­mė at­sa­ko­my­bę ir pa­ti vals­ty­bės va­do­vė. „Jei Vy­riau­sy­bė bus ne­veik­li, aps­nū­du­si, ne­vyk­dys įsi­pa­rei­go­ji­mų, pre­zi­den­tės nuo­tai­ka ga­li smar­kiai keis­tis. Tuo­met su­lauk­si­me griež­tų žo­džių“, – at­ei­nan­čių dve­jų me­tų pers­pek­ty­vą įver­ti­no kon­ser­va­to­rius.

Vir­gis Va­len­ti­na­vi­čius: „Praei­ties klai­dų Da­lia Gry­baus­kai­tė ne­be­kar­to­ja, jau­čia­ma, kad pa­si­mo­kė. Ji kur kas ge­riau su­pran­ta, kaip vei­kia par­la­men­tas, Vy­riau­sy­bė, sa­vo ga­lias nau­do­ja ne ma­žiau ener­gin­gai, bet kur kas gud­riau.“

Jis tei­gė ma­nan­tis, jog D. Gry­baus­kai­tė ir at­ei­ty­je iš­liks griež­ta bei reik­li. Be to, kaip spė­jo G. Lands­ber­gis, pre­zi­den­tė grei­čiau­siai pra­dės mąs­ty­ti ir apie tai, kaip jos veik­la bus ma­to­ma pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai: „Ar rei­ka­la­vo iš Vy­riau­sy­bės at­lik­ti bū­ti­nus dar­bus, ar lei­do jai ra­miai mie­go­ti.“ Ki­tas, pa­sak par­la­men­ta­ro, da­ly­kas – pre­zi­den­tės pa­stan­gos ko­vo­ti už skaid­ru­mą. „Jos nuo­sta­ta, kad bū­ti­na va­ly­tis, ša­lin­ti „beb­rus“, – svar­bi ir svei­kin­ti­na“, – sa­kė G. Lands­ber­gis.

Ir to­liau ro­dys ambicijas

Opo­zi­ci­nės Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las kal­bė­jo, kad tre­čius ka­den­ci­jos me­tus D. Gry­baus­kai­tė sky­rė stra­te­gi­niams vals­ty­bės už­da­vi­niams įgy­ven­din­ti. Kon­cen­truo­ta­si į kraš­to gy­ny­bos pa­jė­gų stip­ri­ni­mą, prieš­ini­mą­si pro­pa­gan­dai. Kaip vi­sa­da ša­lies va­do­vė bu­vo ak­ty­vi ir už­sie­nio po­li­ti­kos sri­ty­je.

Svar­bus D. Gry­baus­kai­tės šių veik­los me­tų ak­cen­tas – nau­jos Vy­riau­sy­bės sky­ri­mas. Jis, pa­sak E. Gent­vi­lo, bu­vo kur kas leng­ves­nis nei Al­gir­do But­ke­vi­čiaus mi­nis­trų ka­bi­ne­to pa­lai­mi­ni­mas. Šį­kart iš­veng­ta kan­di­da­tų į mi­nis­trus už­sie­nio kal­bų ži­nių pa­ti­kri­ni­mo.

mruni.lt nuotrauka

„Pro­fe­sio­na­lu­mo ne­ti­kri­no. Ma­tyt, pa­si­ti­kė­jo pa­sa­ky­mu, jog tai yra pro­fe­sio­na­lai. Bet ko­kiu at­ve­ju tai at­ro­dė žings­nis į prie­kį, pa­ly­gin­ti su 2012 me­tais“, – dės­tė li­be­ra­las.

E. Gent­vi­lo nuo­mo­ne, pra­ėju­sią ka­den­ci­ją D. Gry­baus­kai­tei rei­kė­jo įsit­vir­tin­ti kaip as­me­niui, ku­ris ne­abe­jo­ti­nai ga­li ir to­liau va­do­vau­ti ša­liai, o da­bar jai ne­bū­ti­na ro­dy­ti iš­skir­ti­nių am­bi­ci­jų. Ta­čiau li­be­ra­las įsi­ti­ki­nęs, kad ir pa­sku­ti­nei ka­den­ci­jai per­si­ri­tus į an­trą pu­sę pre­zi­den­tė ne­ma­žins tem­po, bus la­bai ak­ty­vi.

„Ma­nau, ji yra am­bi­cin­gas žmo­gus ir pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai ne­no­rė­tų bū­ti įver­tin­ta kaip ta po­li­ti­kė, ku­ri nu­mo­jo ran­ka, esą da­ry­ki­te, kaip no­ri­te, man ne­be­rū­pi. Pre­zi­den­tė ne­leis sau bū­ti to­kia, iki pa­sku­ti­nės die­nos ro­dys sa­vo am­bi­ci­jas, ku­rios yra ne tik jos as­me­ni­nės, bet ir Lie­tu­vos am­bi­ci­jos. D. Gry­baus­kai­tė no­ri įei­ti į Lie­tu­vos is­to­ri­ją kaip po­li­ti­kė, ku­riai ne­bū­tų ga­li­ma pri­kiš­ti, kad mo­jo ran­ka ir pra­dė­jo šlu­buo­ti. Ji ne to­kio cha­rak­te­rio žmo­gus“, – pa­brė­žė par­la­men­ta­ras.

Kęs­tu­tis Gir­nius: „Bū­tų ge­rai, jei pre­zi­den­tė pra­dė­tų gal­vo­ti ar kur­ti stra­te­gi­ją, kaip ko­vo­ti su emig­ra­ci­ja, ska­tin­ti bent šiek tiek žmo­nių su­grįž­ti. Nors su­pran­tu, kad leng­vų at­sa­ky­mų čia ti­krai nė­ra.“

E. Gent­vi­las spė­jo, jog D. Gry­baus­kai­tė ir to­liau iš­lai­kys po­žiū­rį stra­te­gi­niais klau­si­mais, griež­tai rei­ka­laus iš Vy­riau­sy­bės ža­dė­tų re­for­mų. „Gal­būt no­rė­tų­si, kad pre­zi­den­tė da­ly­vau­tų for­mu­luo­jant re­for­mas. Ne taip kaip da­bar, pa­vyz­džiui, dėl urė­di­jų ar aukš­to­jo moks­lo re­for­mų ji iš­sa­kė, ma­no ma­ny­mu, la­bai tei­sin­gą kri­ti­ką. Ta­čiau tai yra kri­ti­ka, kai pro­ce­sas jau be­veik ar­tė­ja prie pa­bai­gos. No­rė­tų­si, kad pre­zi­den­tė kar­tu su Vy­riau­sy­be dirb­tų iš­vien, ap­tar­tų re­for­mų gai­res, kryp­tis jas pra­de­dant“, – kal­bė­jo Sei­mo na­rys.

Ga­lė­jo nu­veik­ti daugiau

Pre­zi­den­tū­ros iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me nu­ro­do­ma, kad dau­giau­sia dė­me­sio pa­sta­ruo­sius ka­den­ci­jos me­tus D. Gry­baus­kai­tė sky­rė so­cia­li­niam žmo­nių sau­gu­mui di­din­ti, ko­rup­ci­jai ma­žin­ti, tei­sin­gu­mui už­ti­krin­ti ir to­les­niam ša­lies gy­ny­bos stip­ri­ni­mui. Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to do­cen­tas Kęs­tu­tis Gir­nius iš da­lies su­tin­ka, jog šio­se sri­ty­se pre­zi­den­tė vei­kė ak­ty­viai.

Ta­čiau po­li­to­lo­gas ne­ma­no, kad D. Gry­baus­kai­tė kaip nors ypa­tin­gai rū­pi­no­si so­cia­li­ne at­skir­ti­mi ir ki­to­mis so­cia­li­nė­mis prob­le­mo­mis. Taip, ji ra­gi­no į nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są įtrauk­ti dau­giau dar­buo­to­jams pa­lan­kių nuo­sta­tų, bet iš es­mės to­je sri­ty­je ne­bu­vo to­kia ak­ty­vi, kaip ga­lė­jo bū­ti. „Jei­gu bū­tų no­rė­ju­si, bū­tų dau­giau dė­me­sio sky­ru­si šiems rei­ka­lams, bū­tų kvie­tu­si abi ša­lis – ir darb­da­vius, ir prof­są­jun­gų at­sto­vus – į pre­zi­den­tū­rą, ren­gu­si dis­ku­si­jas, tei­ku­si pa­siū­ly­mus, net rei­ka­la­vu­si, pre­zi­den­tė bū­tų ga­lė­ju­si ge­ro­kai dau­giau pa­da­ry­ti, – ne­slė­pė K. Gir­nius. – Ne­si­gin­či­ju, ji, be abe­jo, rū­pi­no­si, bet man čia ma­ty­ti dau­giau pa­sy­vu­mo nei ak­ty­vios par­amos. Dėl ši­to gal­būt pre­zi­den­tė tru­pu­tį be rei­ka­lo di­džiuo­ja­si.“

"Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka.

Jis iš­sky­rė D. Gry­baus­kai­tės po­žiū­rio į nau­ją­ją Vy­riau­sy­bę kai­tą. Iš pra­džių vals­ty­bės va­do­vė la­bai pa­lan­kiai žiū­rė­jo į mi­nis­trų ka­bi­ne­tą, jį pa­lai­kė, glo­bo­jo. Ta­čiau skai­ty­da­ma me­ti­nį pra­ne­ši­mą pa­su­ko į prieš­in­gą pu­sę ir da­bar ne­ven­gia aš­trios kri­ti­kos. „Tai įdo­mus reiš­ki­nys. Man at­ro­dė, kad pre­zi­den­tė pir­mą kar­tą ti­krai pa­lai­kys Vy­riau­sy­bę ir pa­dės jai pa­siek­ti ko­kių nors tiks­lų. O da­bar vis dėl­to nu­sip­lo­vė ran­kas ir grį­žo į konf­ron­ta­ci­nę po­zi­ci­ją“, – aiš­ki­no po­li­to­lo­gas.

Val­dan­čių­jų ir pre­zi­den­tū­ros san­ty­kiai, anot K. Gir­niaus, ir to­liau ga­li lik­ti įtemp­ti. D. Gry­baus­kai­tė že­ria kri­ti­ką dėl urė­di­jų, aukš­to­jo moks­lo pert­var­kų, pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio leng­va­tos šil­dy­mui pa­nai­ki­ni­mo, li­be­ra­laus Dar­bo ko­dek­so pri­ėmi­mo ir pan. „Ma­nau, san­ty­kiai ir su Sei­mu, ir su Vy­riau­sy­be pra­dės ar­tė­ti link to­kių, ko­kie bu­vo su ana val­džia pa­sku­ti­nius dve­jus me­tus. Mei­lės ti­krai ne­bus“, – svars­tė K. Gir­nius. Be to, jis ne­ti­ki, kad prem­je­rui Sau­liui Skver­ne­liui, ypač kai taip at­si­kir­to pre­zi­den­tei, pa­vyks su­sig­rą­žin­ti pra­ras­tas po­zi­ci­jas.

Pre­zi­den­tės D. Gry­baus­kai­tės an­tra ka­den­ci­ja su­ka pa­bai­gos link. Po­li­ti­kai ir po­li­to­lo­gai prog­no­zuo­ja, kad be­veik per de­šimt­me­tį su­sik­los­tęs ša­lies va­do­vės veik­los po­bū­dis liks ne­pa­ki­tęs, tad di­des­nių staig­me­nų ne­rei­kė­tų lauk­ti.

Po­li­to­lo­gas prog­no­za­vo, jog per li­ku­sius dve­jus ka­den­ci­jos me­tus D. Gry­baus­kai­tė per­ne­lyg ne­pa­si­keis, rū­pin­sis tei­sin­gu­mu, gy­ny­bos ir už­sie­nio po­li­ti­ka. „Ki­tur bus dau­giau kri­tiš­ka ste­bė­to­ja. Pre­zi­den­tės pra­na­šu­mas, kad kai ky­la vi­daus prob­le­mos, lie­čian­čios pa­pras­tą žmo­gų, ji ga­li nu­tar­ti, ka­da įsi­vel­ti, o ka­da – ne, ir ko­kio­mis są­ly­go­mis. Tuo ša­lies va­do­vė ski­ria­si nuo Vy­riau­sy­bės ir prem­je­ro, ku­ris su tais klau­si­mais tu­ri grum­tis kiek­vie­ną die­ną. Ma­nau, pre­zi­den­tė ir liks pre­zi­den­tė, o ne mė­gins ak­ty­viau da­ly­vau­ti bei veik­ti vals­ty­bės gy­ve­ni­me. Bū­tų ge­rai, jei­gu ji pra­dė­tų gal­vo­ti ar kur­ti stra­te­gi­ją, kaip ko­vo­ti su emig­ra­ci­ja, ska­tin­ti bent šiek tiek žmo­nių su­grįž­ti. Nors su­pran­tu, kad leng­vų at­sa­ky­mų čia ti­krai nė­ra“, – pa­žy­mė­jo K. Gir­nius.

Pa­ki­to veik­los stilius

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Al­gio Kru­pa­vi­čiaus žo­džiais, sa­vo an­tros ka­den­ci­jos pri­ori­te­tus pre­zi­den­tė yra su­si­dė­lio­ju­si la­bai aiš­kiai. Pa­sta­ruo­ju me­tu tarp tra­di­ci­nių – už­sie­nio po­li­ti­kos, na­cio­na­li­nio sau­gu­mo – rei­ka­lų do­mi­nuo­ja ir so­cia­li­nės po­li­ti­kos prob­le­ma­ti­ka. „So­cia­li­nė di­men­si­ja an­trą D. Gry­baus­kai­tės ka­den­ci­ją ge­ro­kai stip­res­nė, reikš­min­ges­nė nei bu­vo pir­mą­ją“, – at­krei­pė dė­me­sį po­li­to­lo­gas.

Per an­trą ka­den­ci­ją ge­ro­kai, pa­ly­gin­ti su pir­mą­ja, pa­sak A. Kru­pa­vi­čiaus, pa­ki­to pre­zi­den­tės veik­los sti­lius. Anks­čiau ji bu­vo griež­ta va­do­vė, ne­veng­da­vu­si pa­kri­ti­kuo­ti po­li­ti­kų. „Da­bar D. Gry­baus­kai­tė ge­ro­kai lais­ves­nė, la­biau at­si­pa­lai­da­vu­si vi­so­se sri­ty­se, ne to­kia griež­ta mo­ky­to­ja, ko­kia bu­vo pir­mą ka­den­ci­ją. Vie­naip ar ki­taip, ji aiš­kiai yra pir­ma tarp ly­gių, ta­čiau sa­vo sta­tu­so itin pa­brėž­ti ne­sis­ten­gia. Be abe­jo, po­li­ti­ko an­tros ka­den­ci­jos pra­na­šu­mas pa­pras­tai yra tai, kad vals­ty­bės va­do­vas jau ge­rai pa­žįs­ta­mas tarp­tau­ti­nė­je are­no­je, jam ne­rei­kia pri­sis­ta­ti­nė­ti. Pre­zi­den­tės tarp­tau­ti­nis svo­ris ir įta­ka ga­na di­de­lė. Tai leng­vi­na jos, kaip po­li­ti­kės, gy­ve­ni­mą“, – tvir­ti­no po­li­to­lo­gas. Ta­čiau A. Kru­pa­vi­čius ne­ma­no, kad per li­ku­sius dve­jus me­tus ša­lies va­do­vės veik­los sti­lius dar la­biau su­švel­nės. „Y­ra daug ne­išsp­ręs­tų prob­le­mų. Vi­daus po­li­ti­kos da­ly­kai, eko­no­mi­ka, so­cia­li­niai rei­ka­lai, ki­taip ta­riant, po­li­ti­ka su žmo­giš­ku vei­du tu­rė­tų bū­ti stip­res­nė li­ku­sių dve­jų me­tų de­da­mo­ji“, – dės­tė eks­per­tas.

vdu.lt nuotrauka

D. Gry­baus­kai­tės san­ty­kiai su val­dan­čiai­siais, anot jo, la­biau­siai pri­klau­sys nuo to, kaip šiems sek­sis tvar­ky­tis su iš­ki­lu­siais iš­šū­kiais. Jei dar­bai vyks sėk­min­gai, val­dan­tie­ji ga­li ti­kė­tis ša­lies va­do­vės par­amos. „Jei koa­li­ci­jai ne­si­seks, kaip, at­ro­do, yra da­bar, pre­zi­den­tės kri­ti­kos ji su­lauks kur kas dau­giau ir ge­ro­kai aš­tres­nės“, – spė­jo A. Kru­pa­vi­čius.

Pa­si­mo­kė iš klaidų

My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to do­cen­to Vir­gio Va­len­ti­na­vi­čiaus tei­gi­mu, an­tra D. Gry­baus­kai­tės ka­den­ci­ja yra ki­to­kio ly­gio nei pir­mo­ji. „Praei­ties klai­dų ji ne­be­kar­to­ja, jau­čia­ma, kad pa­si­mo­kė. Pre­zi­den­tė daug ge­riau su­pran­ta, kaip vei­kia par­la­men­tas, Vy­riau­sy­bė, sa­vo ga­lias nau­do­ja ne ma­žiau ener­gin­gai, bet kur kas gud­riau“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

Al­gis Kru­pa­vi­čius: „So­cia­li­nė di­men­si­ja an­trą Da­lios Gry­baus­kai­tės ka­den­ci­ją ge­ro­kai stip­res­nė, reikš­min­ges­nė nei bu­vo pir­mą­ją.“

Aki­vaiz­džiau­si po­ky­čiai ma­ty­ti už­sie­nio po­li­ti­ko­je. V. Va­len­ti­na­vi­čius pri­mi­nė, kad sa­vo už­sie­nio po­li­ti­ką D. Gry­baus­kai­tė pra­dė­jo „nuo ne itin pro­tin­go at­si­sa­ky­mo da­ly­vau­ti Ba­rac­ko Oba­mos ren­gia­muo­se pie­tuo­se Pra­ho­je“. „Da­bar ji en­tu­zias­tin­gai lan­ko vi­sus rim­tus fo­ru­mus, ver­ti­na bet ko­kią pro­gą pa­bend­rau­ti su Ame­ri­kos pre­zi­den­tu. Ki­ta ver­tus, Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kiai aki­vaiz­džiai įstri­gę“, – kal­bė­jo po­li­to­lo­gas.

Kaip tei­gia­mą da­ly­ką jis ver­ti­no fak­tą, kad pre­zi­den­tė sa­vo me­ti­nia­me pra­ne­ši­me pra­kal­bo apie par­ti­jų reikš­mę de­mo­kra­ti­jai. „Prieš pu­sę me­tų, rin­ki­mus lai­mė­jus „vals­tie­čiams“, D. Gry­baus­kai­tė dar džiau­gė­si, jog par­la­men­te bus vie­na kon­so­li­duo­ta jė­ga, ku­ri ga­lės val­dy­ti tiks­lin­giau ir nuo­sek­liau. Ta­čiau nu­ti­ko vi­siš­kai prieš­in­gai. Pre­zi­den­tė ne­įver­ti­no, kad po­pu­lis­ti­nės par­ti­jos – di­de­lės ar ma­žos – yra vie­no­dos, iš jų nie­ko ge­ro ne­ga­li­ma ti­kė­tis. Tad toks grei­tas vals­ty­bės va­do­vės pra­blai­vė­ji­mas ti­krai tei­gia­mas da­ly­kas“, – ti­ki­no V. Va­len­ti­na­vi­čius.

Jis ma­no, kad per li­ku­sius dve­jus ka­den­ci­jos me­tus D. Gry­baus­kai­tė vis lais­viau reikš sa­vo nuo­mo­nę įvai­riais klau­si­mais, nes ne­be­rei­kės gal­vo­ti apie nau­jus rin­ki­mus. Ki­ta ver­tus, kai „Vy­riau­sy­bė sklan­do pa­de­be­siais“, par­la­men­tas ir val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja su­sis­kal­dę, su to­kiais par­tne­riais nu­veik­ti ką nors rim­ta la­bai su­dė­tin­ga. „Į­ta­riu, jog bus daug ir pa­grįs­tos kri­ti­kos Vy­riau­sy­bei bei Sei­mui“, – prog­no­za­vo eks­per­tas. Ki­tas da­ly­kas, anot jo, yra tai, kad ir tarp­tau­ti­nė, ir sau­gu­mo pa­dė­tis, už ku­rią pre­zi­den­tė at­sa­ko tie­sio­giai, tam­pa vis su­dė­tin­ges­nė. „To­dėl la­bai svar­bu, kad vis su­nkes­nė­mis są­ly­go­mis pre­zi­den­tė iš­lai­ky­tų pu­siaus­vy­rą ir Lie­tu­vos po­li­ti­kos nuo­sek­lu­mą“, – pa­brė­žė V. Va­len­ti­na­vi­čius.