Dalins pinigus partijoms
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) ki­tą sa­vai­tę pla­nuo­ja pa­da­lin­ti par­ti­joms an­tro­jo pus­me­čio biu­dže­to do­ta­ci­ją – iš 2,7 mln. eu­rų da­ly­bų po Sei­mo rin­ki­mų iš­kren­ta Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) ir „Drą­sos ke­lias“.

Biu­dže­to do­ta­ci­jas pers­kai­čia­vus pa­gal nau­jau­sius Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tus, smar­kiai – iki pu­sės mi­li­jo­no eu­rų – iš­augs Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LŽVS) gau­na­ma su­ma, dau­giau gaus Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) bei Li­be­ra­lų są­jū­dis, o Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) gau­na­ma su­ma šiek tiek ma­žės.

Per­pus ma­žė­ja Dar­bo par­ti­jos gau­na­ma su­ma, taip pat menks­ta ir vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mas „Tvar­kai ir tei­sin­gu­mui“, o Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jai-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gai biu­dže­to asig­na­vi­mų da­lis ne­daug su­ma­žė­ja.

Dis­ku­si­ja – 2012 ar 2016 me­tų rezultatai

Pa­sak VRK va­do­vo Ze­no­no Vai­gaus­ko, ko­mi­si­jo­je ki­lo dis­ku­si­jos, ar pi­ni­gus skai­čiuo­ti pa­gal šių me­tų Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tus, ar im­ti 2012-ųjų bal­sus, ta­čiau dau­gu­ma lai­ko­si nuo­mo­nės, kad rei­kė­tų at­siž­velg­ti į nau­jau­siai par­eikš­tą rin­kė­jų va­lią.

VRK tei­siš­kai ga­lė­jo pi­ni­gus pa­da­lin­ti ir iki ga­lu­ti­nių rin­ki­mų re­zul­ta­tų skel­bi­mo, tad lė­šos bū­tų bu­vę pa­skirs­ty­tos pa­gal se­ną­jį skai­čia­vi­mą, kaip, pvz., anks­tes­nių­jų Sei­mo rin­ki­mų me­tais, 2012-ai­siais, do­ta­ci­jos bu­vo pa­skirs­ty­tos dar lie­pą, prieš rin­ki­mus.

Pa­sak Z.Vai­gaus­ko, šie­met pi­ni­gų skirs­ty­ti dar iki rin­ki­mų bu­vo ne­įma­no­ma, nes įsi­ga­lio­jus nau­jai tvar­kai par­ti­jos ne­be kar­tą, o du kar­tus per me­tus tu­ri pa­teik­ti Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai na­rių są­ra­šus. Anks­čiau par­ti­jos na­rių są­ra­šus tu­rė­da­vo pa­tek­ti kas­met iki ko­vo 1-osios, o šiuo me­tu – dar kar­tą iki spa­lio 1 die­nos.

Be to, VRK va­do­vo tei­gi­mu, skir­tant pi­ni­gus rei­kė­tų at­siž­velg­ti į nau­jau­sią rin­kė­jų ap­sisp­ren­di­mą.

„Mums iš­ki­lo di­le­ma, ar da­li­na­me pa­gal 2012 me­tus, ar pa­gal 2016 me­tus. Pa­gal 2012 me­tus gau­na „Drą­sos ke­lias“, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai), kai ku­rios par­ti­jos gau­na dau­giau, ki­tos – ma­žiau, bet rin­ki­mų re­zul­ta­tai jau ži­no­mi, ir di­džio­ji da­lis ko­mi­si­jos na­rių pa­si­sa­kė, kad tu­ri­me da­lin­ti pa­gal nau­jau­sius rin­ki­mų re­zul­ta­tus. Tai yra mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gai, ir tai yra rin­kė­jų bal­sai. Jei yra bal­sai pa­sku­ti­nių­jų rin­ki­mų, pa­gal rin­kė­jų bal­sus ir rei­kia da­lin­ti“, – BNS sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Vie­nas bal­sas – pu­sė euro

Pi­ni­gai par­ti­joms yra pa­skai­čiuo­ti pa­gal pa­sta­rų­jų Sei­mo, sa­vi­val­dy­bių bei Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mų re­zul­ta­tus, ir vie­nas bal­sas par­ti­jai įver­tin­tas 0,56 eu­ro.

Pa­sak Z.Vai­gaus­ko, pa­gal nau­jau­sius rin­ki­mų re­zul­ta­tus iš lė­šų da­ly­bų „iš­kren­ta Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) ir „Drą­sos ke­lias“.

Pa­gal šiuos duo­me­nis, dau­giau­siai lė­šų gau­na TS-LKD – 665 tūkst. eu­rų, prieš pus­me­tį jiems te­ko 551 tūkst. eu­rų. „Vals­tie­čiai“ gaus 548 tūkst. eu­rų, pa­gal se­nes­nius rin­ki­mų re­zul­ta­tus ga­vo 147 tūkst. eu­rų.

So­cial­de­mo­kra­tams gau­na­ma lė­šų su­mą šį pus­me­tį su­menks­ta nuo 573 tūkst. eu­rų iki 507 tūkst. eu­rų., o Li­be­ra­lų są­jū­džiui au­ga nuo 328 tūkst. eu­rų iki 394 tūkst. eu­rų. Dar­bo par­ti­jai pi­ni­gų ma­žė­ja – ji gaus 232 tūkst. eu­rų (pir­mą­jį pus­me­tį – 487 tūkst. eu­rų), „tvar­kie­čiams“ – ir­gi, jie gaus 222 tūkst. eu­rų (253 tūkst. eu­rų pir­mą­jį pus­me­tį).

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja po nau­jau­sių Sei­mo rin­ki­mų gaus 179 tūkst. eu­rų, o pir­mą­jį pus­me­tį jai te­ko 187 tūkst. eu­rų.

Iš biu­dže­to do­ta­ci­jos da­ly­bų iš­kri­tęs „Drą­sos ke­lias“ prieš pus­me­tį ga­vo 128 tūkst. eu­rų, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) – 92 tūkst. eu­rų.

Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga spren­di­mą skųstų

To­kia pi­ni­gų da­li­ni­mo tvar­ka ne­pa­ten­kin­ta Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) tei­gia, jog siū­lo­ma lė­šų pa­skirs­ty­mo tvar­ka pa­žei­džia par­ti­jos tei­sė­tus lū­kes­čius, ir an­tro­ji šių me­tų do­ta­ci­ja tu­rė­tų bū­ti tei­kia­ma ana­lo­giš­kai kaip ir pir­mą­jį pus­me­tį.

„Mes ma­no­me, kad tu­rė­tų bū­ti da­li­na­ma kaip vi­sa­da. Yra at­as­kai­ti­niai me­tai, at­as­kai­ti­nis lai­ko­tar­pis, ir vi­sa­da taip bū­da­vo da­li­na­ma. Vi­si ir biu­dže­tus pla­na­vo, ir tei­sė­tus lū­kes­čius tu­rė­jom. Jei da­bar pra­de­da VRK žiū­rė­ti, kaip rei­kia nau­jai val­džiai, nes čia „vals­tie­čiai“ dau­giau­siai iš to iš­loš­tų, tai bū­tų ne­gar­bin­ga ir ne­tei­sin­ga“, – BNS sa­kė par­ti­jos at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius Žil­vi­nas Šil­ga­lis.

Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) to­kį spren­di­mą skųs­tų teis­mui, ne­abe­jo­ja Ž.Šil­ga­lis.

„Be abe­jo, vie­na­reikš­miš­kai, mes skųs­tu­mėm. Yra pa­ga­liau lo­gi­ka ir tei­sė­ti lū­kes­čiai. Dėl to, kas mums tei­sė­tai pri­klau­so, mes ko­vo­sim, kol bus pa­da­lin­ta tei­sin­gai. Vi­sa­da bū­da­vo, me­tai pa­si­bai­gė, nuo pa­va­sa­rio skai­čiuo­ja­ma iš nau­jo. Taip bu­vo prieš ket­ve­rius me­tus, kai kei­tė­si Sei­mas, taip tu­rė­tų bū­ti ir da­bar. Man net keis­ta, ne­gal­vo­jom, kad kam ga­li kil­ti to­kių min­čių, bet da­bar ma­tom, kad yra no­ro lauk­ti pa­sku­ti­nių die­nų“, – pik­ti­no­si po­li­ti­kas.

Me­tams – 5,5 mln. eurų

Vals­ty­bės do­ta­ci­jos ski­ria­mos par­ti­joms, ku­rios ati­tin­ka įsta­ty­mu ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus bei yra ga­vu­sios ne ma­žiau kaip 3 proc. bal­sų per pa­sta­ruo­sius Sei­mo, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų bei Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mus.

Iš vi­so par­ti­joms šių me­tų biu­dže­te skir­ta apie 5,5 mln. eu­rų, pus­me­čiui pa­skirs­to­ma apie 2,7 mln. eu­rų.

Po­li­ti­nėms par­ti­joms do­ta­ci­jos per­ve­da­mos du kar­tus per me­tus, iki kiek­vie­nų me­tų ba­lan­džio 15 ir lap­kri­čio 15 die­nos.