Dalies Temidės tarnų esamos algos neįkvepia
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja ini­ci­ja­vo apy­lin­kių teis­mų tei­sė­jų at­ly­gi­ni­mų kė­li­mą. Jei to­kiam siū­ly­mui pri­tars Sei­mas, že­miau­sios gran­dies Te­mi­dės tar­nų dar­bo už­mo­kes­tis per ke­le­rius me­tus pa­di­dės 260 eu­rų.

Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­jos duo­me­ni­mis, pra­ėju­sių me­tų tre­čią­jį ket­vir­tį vi­du­ti­nis apy­lin­kių teis­muo­se dir­ban­čių tei­sė­jų at­ly­gi­ni­mas sie­kė 2159 eu­rus ne­ats­kai­čius mo­kes­čių. Apy­gar­dų ir apy­gar­dų ad­mi­nis­tra­ci­nių teis­mų tei­sė­jai vi­du­ti­niš­kai už­dirb­da­vo 2710 eu­rų, Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jai – 2946 eu­rus, Vy­riau­sio­jo ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo – 2963 eu­rus, Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo – 3006 eu­rus „po­pie­riu­je“. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­ne, disp­ro­por­ci­ja tarp že­miau­sios ir aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mų tei­sė­jų al­gų yra per di­de­lė.

Po­li­ti­kų nuo­mo­nės dėl tei­sė­jų at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo iš­sis­ky­rė. Vie­ni tei­gė, jog tei­sin­gu­mo sąs­kai­ta tau­py­ti ne­ga­li­ma, ki­ti pa­brė­žė, kad al­gų pa­kė­li­mas pa­si­ti­kė­ji­mo teis­mais prob­le­mos ne­išsp­ręs.

Sie­kia pri­trauk­ti geriausius

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja aiš­ki­na, kad apy­lin­kių teis­mų tei­sė­jų par­ei­gi­nės al­gos dy­dis yra ne­pro­por­cin­gas, at­siž­vel­giant į tei­sė­jams ke­lia­mus kva­li­fi­ka­ci­nius rei­ka­la­vi­mus, jų dar­bo krū­vį, už dar­bą gau­na­mo at­ly­gi­ni­mo san­ty­kį su ki­tiems aukš­tes­nes par­ei­gas ei­nan­tiems par­ei­gū­nams bei tar­nau­to­jams, taip pat ki­tų teis­mų tei­sė­jams iš vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų mo­ka­mais at­ly­gi­ni­mais. Esą tai ne­ati­tin­ka ir vals­ty­bės in­te­re­sų už­ti­krin­ti aukš­čiau­sios kva­li­fi­ka­ci­jos tei­si­nin­kų pri­trau­ki­mą į apy­lin­kių teis­mų tei­sė­jų par­ei­gas.

Pa­teik­to­mis įsta­ty­mo pa­tai­so­mis sie­kia­ma pa­di­din­ti apy­lin­kių teis­mų tei­sė­jų par­ei­gi­nių al­gų koe­fi­cien­tus. Jei tam bū­tų pri­tar­ta, nuo 2018 me­tų že­miau­sios gran­dies tei­sė­jų al­ga pa­di­dė­tų 130,5 eu­ro, o nuo 2019 – dar 130,5 eu­ro, skai­čiuo­jant pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­tį tei­sė­jų par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nį dy­dį. Per dve­jus me­tus ke­liais šim­tais eu­rų pa­pil­nė­tų ir apy­lin­kių teis­mų pir­mi­nin­kų bei jų pa­va­duo­to­jų pi­ni­gi­nės.

Julius Sabatauskas: „Ar padidinus atlyginimus teisėjams pasitikėjimas teismais išaugs? Manau, kad ne.“/Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Tei­sė­jai no­ri daugiau

Skai­čiuo­ja­ma, kad to­kiam apy­lin­kių teis­mų tei­sė­jų al­gų pa­kė­li­mui, jei ne­si­keis da­bar tai­ko­mas tei­sė­jų par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nis dy­dis, 2018 me­tais pa­pil­do­mai rei­kės skir­ti kiek dau­giau nei 1,2 mln. eu­rų, 2019-ai­siais – dar per 1 mln. eu­rų.

Kaip tei­gia Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, Sei­mui pa­lai­mi­nus to­kį dar­bo už­mo­kes­čio kė­li­mo pla­ną, bū­tų nu­sta­ty­tas tin­ka­mas apy­lin­kių teis­mų tei­sė­jų, teis­mų pir­mi­nin­kų bei jų pa­va­duo­to­jų par­ei­gi­nės al­gos dy­dis, dar­bas apy­lin­kių teis­muo­se tap­tų pa­trauk­les­nis.

Įsta­ty­mo pa­tai­soms pri­ta­ria Tei­sė­jų ta­ry­ba. Kar­tu tei­sė­jų sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­ja pra­šo nuo­ša­ly­je ne­pa­lik­ti ir ki­tų tei­sė­jams svar­bių klau­si­mų. Tei­sė­jų ta­ry­ba nuo 2013 me­tų ne vie­ną kar­tą krei­pė­si į įga­lio­tas ins­ti­tu­ci­jas, pra­šy­da­ma kuo sku­biau įsta­ty­mais su­re­gu­liuo­ti ap­mo­kė­ji­mo už virš­va­lan­džius, dar­bą poil­sio ir šven­čių die­no­mis bei bu­dė­ji­mą klau­si­mus, ta­čiau iki šiol jo­kie pa­kei­ti­mai ne­at­lik­ti.

Di­džiau­sias dar­bo krūvis

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to (TTK) pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas ak­cen­ta­vo, kad al­gų pa­kė­li­mas bet ku­riai vi­suo­me­nės gru­pei ga­li su­kel­ti gran­di­ni­nę reak­ci­ją – di­des­nio dar­bo už­mo­kes­čio ga­li pra­šy­ti ir ki­ti dar­buo­to­jai, ku­riems at­ly­gi­ni­mai mo­ka­mi iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Ki­ta ver­tus, par­la­men­ta­ras tei­gė, kad iš vi­sų Te­mi­dės tar­nų apy­lin­kių teis­mų tei­sė­jų dar­bo krū­vis yra pats di­džiau­sias. Esą al­gų kils­te­lė­ji­mas ga­lė­tų juos la­biau mo­ty­vuo­ti. Ta­čiau šį klau­si­mą rei­kė­tų svars­ty­ti bend­ra­me teis­mų re­for­mos kon­teks­te, spren­džiant ir dėl ta­rė­jų ins­ti­tu­to įtei­si­ni­mo. „Ar pa­di­di­nus at­ly­gi­ni­mus tei­sė­jams pa­si­ti­kė­ji­mas teis­mais iš­augs? Ma­nau, kad ne“, – aiš­ki­no J. Sa­ba­taus­kas.

Rei­kia sau­go­ti nuo pagundų

Sei­mo TTK vi­ce­pir­mi­nin­kas Sta­sys Šed­ba­ras taip pat pa­brė­žė, kad apy­lin­kių teis­mų tei­sė­jų dar­bo krū­vis yra di­džiau­sias, pa­ly­gin­ti su aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­muo­se dir­ban­čiais tei­sė­jais. „Jie pir­mie­ji pri­ima by­las, pir­mie­ji su­si­du­ria su žmo­nė­mis, to­dėl šios tar­ny­bos pa­trauk­lu­mas tu­ri bū­ti pa­kan­ka­mas, kad at­ei­tų ver­ti as­me­nys, mo­ra­liš­kai pa­si­ren­gę. Žmo­nės apie teis­mų sis­te­mą dau­giau­sia ir spren­džia iš apy­lin­kės teis­mų tei­sė­jų“, – kal­bė­jo jis.

S. Šed­ba­ras pri­si­mi­nė ne­se­ną po­kal­bį su Tei­sė­jų at­ran­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku, ku­ris pa­sa­ko­jo, kad iš ke­lias­de­šim­ties žmo­nių, at­ėju­sių į tri­jų apy­lin­kių teis­mų tei­sė­jų at­ran­ką, ma­tė vos vie­ną tin­ka­mą kan­di­da­tą.

„Tai ro­do, jog tei­sė­jų dar­bas ne­bė­ra toks pa­trauk­lus, kad ga­lė­tų kon­ku­ruo­ti su ad­vo­ka­tų, no­ta­rų, ants­to­lių dar­bu. Ne­ži­nau, bet įta­riu, kad mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mas šiek tiek ga­li bū­ti su­si­jęs ir su tuo. To­kiu at­ve­ju iš tie­sų rei­kia di­din­ti pro­fe­si­jos pa­trauk­lu­mą ir pres­ti­žą. Kad žmo­gus, at­ėjęs dirb­ti ši­tą dar­bą, ži­no­tų, jog to, ką gau­na, pa­kaks. Teis­me tu­ri bū­ti mo­ty­va­ci­ja, orūs, so­li­dūs žmo­nės. Ta­da ir pa­si­ti­kė­ji­mas teis­mais augs. Ma­nau, kad tei­sin­gu­mo sąs­kai­ta ne­ga­li­ma tau­py­ti“, – dės­tė par­la­men­ta­ras.

Aiš­kin­da­mas, ko­dėl rei­kė­tų pa­di­din­ti al­gas da­liai tei­sė­jų, S. Šed­ba­ras ak­cen­ta­vo, kad kal­ba­ma apie žmo­nių ka­te­go­ri­ją, esan­čią la­bai ri­zi­kin­go­je zo­no­je, kur ne­pap­ras­tai daug pa­gun­dų, nuo­lat at­akuo­ja ne­są­ži­nin­gų spren­di­mų ieš­ko­to­jai.

„Tu­ri­me ieš­ko­ti bū­dų, kaip tei­sė­jus nuo to ap­sau­go­ti. Ta­da ga­lė­si­me sa­ky­ti, kad tu­ri­me ne­prik­lau­so­mą teis­mą ir kad bet ku­ri by­la bus iš­nag­ri­nė­ta ne­prik­lau­so­mai ir są­ži­nin­gai“, – sa­kė jis.