Dalia Henke: Tai – simbolinis žingsnis
Sei­mo na­rių siū­ly­mą įves­ti Lie­tu­vio pa­są Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) val­dy­bos pir­mi­nin­kė Da­lia Hen­ke ver­ti­na kaip sim­bo­li­nį žinsg­nį, ne­pa­kei­čian­tį pi­lie­ty­bės.

D. Hen­kes nuo­mo­ne, kiek­vie­nas val­džios mė­gi­ni­mas su­ar­tė­ti su už­sie­ny­je gy­ve­nan­čiais tau­tie­čiais yra svei­kin­ti­nas. Ta­čiau, pa­sak PLB va­do­vės, siū­ly­mas įves­ti Lie­tu­vio pa­są jo­kiu bū­du ne­ats­to­ja pi­lie­ty­bės. „To­dėl vi­liuo­si, kad ne­bus su­sto­ta ties šia idė­ja ir jis ne­taps al­ter­na­ty­va pi­lie­ty­bei“, – LŽ por­ta­lui sa­kė D. Hen­ke. Jos tei­gi­mu, pa­sta­ruo­ju me­tu lie­tu­vių bend­ruo­me­nė už­sie­ny­je spar­čiai ple­čia­si, gims­ta daug vai­kų. „De­ja, jie tam­pa vo­kie­tu­kais, pra­ncū­ziu­kais, Ame­ri­kos pi­lie­čiais“, – ap­gai­les­ta­vo PLB pir­mi­nin­kė. Kar­tu pa­si­džiau­gė, kad Lie­tu­vio pa­so įsta­ty­mo pro­jek­te už­si­me­na apie leng­va­tas už­sie­nio lie­tu­viams švie­ti­mo sri­ty­je. Anot jos, tai pa­dė­tų iš­lai­ky­ti lie­tu­vių kal­bą.

Įves­ti Lie­tu­vio pa­są šian­dien pa­siū­lė gru­pė Sei­mo na­rių. Pa­sak jų, tai leis­tų iš­sau­go­ti ry­šį su Lie­tu­vos vals­ty­be. Lie­tu­vio pa­so ins­ti­tu­ci­ja su­teik­tų iš­ei­viams vi­sas Lie­tu­vos pi­lie­čių tu­ri­mas tei­ses, iš­sky­rus po­li­ti­nes.