Dalia Grybauskaitė Ukrainoje: mes laukiame ukrainiečių
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė at­vy­ko į an­trą pa­gal dy­dį Ukrai­nos mies­tą Char­ko­vą, ku­ria­me su­si­ti­ko su ša­lies pre­zi­den­tu Pe­tro Po­ro­šen­ko. D. Gry­baus­kai­tė yra pir­mo­ji už­sie­nio ša­lies va­do­vė be­si­lan­kan­ti Ry­tų Ukrai­no­je po to, kai 2014 me­tais Ru­si­ja anek­sa­vo Kry­mą ir po ke­lių mė­ne­sių Ru­si­jos re­mia­mi se­pa­ra­tis­tai užė­mė da­lį Lu­hans­ko ir Do­nec­ko sri­čių.

Ne­kan­triai lau­kia be­vi­zio režimo

Vie­nas iš šio vi­zi­to tiks­lų – pa­mi­nė­ti sek­ma­die­nį įsi­ga­lio­sian­tį be­vi­zį re­ži­mą, ku­ris leis ukrai­nie­čiams, tu­rin­tiems bio­me­tri­nius pa­sus tris mė­ne­sius pra­leis­ti Šen­ge­no erd­vė­je. Ar­tė­jant die­nai, kuo­met įsi­ga­lios be­vi­zis re­ži­mas, Ukrai­nos sos­ti­nės Ki­je­vo pa­sų pos­ky­riai ap­gul­ti žmo­nių. Dau­gy­bė ukrai­nie­čių sku­ba pa­si­da­ry­ti bio­me­tri­nius pa­sus tam, kad jau ki­tą sa­vai­tę ga­lė­tų ne­var­žo­mi ke­liau­ti į Šen­ge­no erd­vė­je esan­čias Eu­ro­pos vals­ty­bes.

Tie­sa, vi­zų iš­da­vi­mas taip pat ne­ma­žė­ja, da­lis ukrai­nie­čių no­rė­da­mi ap­sid­raus­ti vis dar no­ri tu­rė­ti ir Šen­ge­no vi­zą.

Be­vi­zis re­ži­mas nu­ma­to lais­vą ju­dė­ji­mą Šen­ge­no zo­nos te­ri­to­ri­jo­je, ku­ri jun­gia 22 Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis ir ke­tu­rias ne ES na­res – Is­lan­di­ją, Nor­ve­gi­ją, Lich­tenš­tei­ną ir Švei­ca­ri­ją, o taip pat ke­tu­rias ša­lis, ku­rios dar tik pre­ten­duo­ja tap­ti Šen­ge­no zo­nos na­rė­mis – Bul­ga­ri­ją, Kip­rą, Ru­mu­ni­ją, Kroa­ti­ją. Be­vi­zis re­ži­mas ne­lei­džia dirb­ti Šen­ge­no zo­nos ša­ly­se.

Ko­vo pa­bai­go­je įsi­ga­lio­jo be­vi­zis re­ži­mas tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Gru­zi­jos.

Ukrai­nai ju­da Eu­ro­pos link

Su­si­ti­ki­mo Char­ko­ve me­tu D. Gry­baus­kai­tė ir P. Po­ro­šen­ko ap­ta­rė ir sau­gu­mo pa­dė­tį Ukrai­no­je, Mins­ko su­si­ta­ri­mų vyk­dy­mą bei bū­ti­ny­bę to­liau įgy­ven­din­ti ša­liai gy­vy­biš­kai bū­ti­nas re­for­mas: ko­vą su ko­rup­ci­ja, ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros, teis­mų ir vals­ty­bės sek­to­riaus pert­var­kas, skaid­rios vers­lo ap­lin­kos už­ti­kri­ni­mą.

P. Po­ro­šen­ko po su­si­ti­ki­mo sa­kė, kad ge­gu­žė ir bir­že­lis – ge­ri mė­ne­siai Ukrai­nai, nes per šį lai­ką ša­lis su­ge­bė­jo lai­mė­ti gin­čą prieš „Gaz­porm“ Stok­hol­mo ar­bi­tra­žo teis­me, su­lauk­ti be­vi­zio re­ži­mo su Šen­ge­no erd­ve, o Ukrai­nos ir ES aso­cia­ci­jos su­tar­ties ra­ti­fi­ka­vi­mas pa­sie­kė pa­sku­ti­nę sta­di­ją .

„U­krai­na už­ti­krin­tai ju­da Eu­ro­pos link“, – džiau­gė­si P. Po­ro­šen­ko.

D. Gry­baus­kai­tė pa­brė­žė, kad Ukrai­na vyk­do skaus­min­gas, bet bū­ti­nas re­for­mos ir per pa­sku­ti­nius ke­lis me­tus pa­sie­kė dau­giau nei per dau­gy­bę me­tų prieš tai. Pre­zi­den­tė pa­si­džiau­gė, kad ukrai­nie­čiai pa­ga­liau ga­lės be vi­zų ke­liau­ti Šen­ge­no erd­vė­je. Ji pa­ti­ki­no, kad lie­tu­viai lau­kia ir la­bai drau­giš­kai pri­ima ukrai­nie­čius. Taip pat – re­mia jų ko­vą už lais­vę.

Kaip to įro­dy­mą Lie­tu­vos va­do­vė Ukrai­nos pre­zi­den­tui per­da­vė pe­ris­ko­pą, ku­ris ga­lė­tų iš­sau­go­ti ka­rių gy­vy­bes. Pe­ris­ko­pus ir ki­tus ka­riš­kiams rei­ka­lin­gus daik­tus pi­lie­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos, vei­kian­čios Lie­tu­vo­je, siun­čia ka­riams ko­vo­jan­tiems Ukrai­nos ry­tuo­se. Daik­tai per­ka­mi iš lie­tu­vių su­au­ko­tų pi­ni­gų.

Dalia Grybauskaitė susitiko su ukrainiečių kariais, kurie buvo sužeisti Rytų Ukrainoje, o vėliau gydėsi Lietuvoje / Jūratės Važgauskaitės nuotrauka

Abie­jų vals­ty­bių va­do­vai taip pat su­si­ti­ko su ukrai­nie­čių ka­riais, ku­rie bu­vo su­žeis­ti Ry­tų Ukrai­no­je, o vė­liau gy­dė­si Lie­tu­vo­je.

Eks­per­tai nė­ra la­bai optimistiški

Lie­tu­vos eks­per­tai, dir­ban­tys Ukrai­no­je, pri­pa­žįs­ta, kad re­for­mos ša­ly­je ke­lią ski­na­si ga­na su­nkiai. Ko­rup­ci­ja, ku­ris il­gą lai­ką Ukrai­no­je bu­vo vals­ty­bi­nės po­li­ti­kos da­lis, nyks­ta lė­tai, nors an­ti­ko­rup­ci­niai įsta­ty­mai ša­ly­je pri­imi­nė­ja­mi itin griež­ti.

Ukrai­na šiuo me­tu iš­gy­ve­na re­for­mų ir kai­tos lai­ką, kuo­met per­žiū­ri­mi ne tik mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo, PVM grą­ži­ni­mo, ku­ris anks­čiau bu­vo ko­rup­ci­jos ži­di­nys, bet ir teis­mų, vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mai, kei­čia­mos sis­te­mos. Po­zi­ty­vių ženk­lų, pa­sak lie­tu­vių, dir­ban­čių Ukrai­no­je, ti­krai yra, bet ka­ras, ko­rup­ci­ja ir ne­pa­si­ti­kė­ji­mas teis­mais vis dar stab­do efek­ty­vias re­for­mas, in­ves­ti­ci­jas.

Bu­vęs Ukrai­nos eko­no­mi­kos mi­nis­tras Ai­va­ras Ab­ro­ma­vi­čius sa­ko, kad pra­ėjus trims me­tams nuo re­for­mų pra­džios prog­re­sas nė­ra toks di­de­lis, ko­kio, gal­būt, bu­vo ti­kė­ta­si. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad Lie­tu­va pri­va­lo pa­dė­ti Ukrai­nai, bet to ne­rei­kia da­ry­ti be­są­ly­giš­kai. Pri­va­lu pa­dė­ti ša­liai, bet ver­tė­tų pa­spaus­ti eli­tą, kad šis efek­ty­viau vyk­dy­tų re­for­mas.

Kijevas / Jūratės Važgauskaitės nuotrauka

Kijevas / Jūratės Važgauskaitės nuotrauka

Pa­sak jo, iš re­for­mų de­san­to, bu­vu­sio prieš tre­jus me­tus, li­ko tik tru­pi­niai, o re­for­mų pro­ce­sas – stab­te­lė­jo.

Nors rin­ki­mai bus tik po po­ros me­tų, Ukrai­no­je jau jau­čia­mas ar­tė­jan­čių par­la­men­to ir pre­zi­den­to rin­ki­mų vė­jas, to­dėl au­ga po­pu­lis­tų rei­tin­gai.

Vis­gi, be­vi­zis re­ži­mas, ne­se­niai sėk­min­gai vy­ku­si „Eu­ro­vi­zi­ja“, Ukrai­nos per­ga­lė Stok­hol­mo ar­bi­tra­že prieš „Gazp­rom“ nu­tei­kia tei­gia­mai. Vi­suo­me­nė­je jau­čia­mos op­ti­mis­ti­nės nuo­tai­kos. Ukrai­no­je taip pat vyks­ta eko­no­mi­kos at­si­ga­vi­mas, nors eko­no­mi­nis pro­ver­žis, ku­rio, gal­būt, ti­kė­ta­si, taip ir ne­įvy­ko.