Dalia Grybauskaitė: „Smerkti aš negalėjau“
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė par­eiš­kė, kad per de­vy­ne­rius va­do­va­vi­mo ša­liai me­tus ne­gau­da­vo su­sis­te­min­tos in­for­ma­ci­jos apie kon­cer­no „MG Bal­tic“ po­vei­kį po­li­ti­niams pro­ce­sams. „Per vi­sus de­vy­ne­rius me­tus nuo 2009 me­tų Pre­zi­den­tū­ra nė­ra ga­vu­si raš­tu nie­ko, mes bu­vo­me frag­men­tiš­kai in­for­muo­ja­mi žo­džiu. O žo­džiu, la­bai aiš­ku, kad ta me­džia­ga bu­vo tei­kia­ma ta apim­ti­mi, ko­kia ji ne­ga­lė­jo truk­dy­ti ty­ri­mams“, – nau­jie­nų por­ta­lui del­fi.lt tre­čia­die­nį pa­skelb­ta­me in­ter­viu sa­kė D. Gry­baus­kai­tė.

Taip ji kalbėjo kai kuriems politikams ir stebėtojams keliant klausimus, ar šalies vadovai gaudavo ir kaip reaguodavo į tarnybų informaciją apie verslo poveikį politikai.

Visgi prezidentė tvirtino, jog žvalgyba ir teisėsauga dirbo savo darbą, o kai kurie nustatyti faktai tapo įrodymais ikiteisminiuose tyrimuose, pavyzdžiui, teismui perduotoje „MG Baltic“ ir kelių politinių partijų politinės korupcijos byloje.

Šalies vadovė tvirtino negalėjusi priimti sprendimų pati, nes jai teikiama informacija buvo nepagrįsta įrodymais.

„Vien tik dėl to, kad kažkas su kažkuo susitiko ar bendravo, nei smerkti aš negalėjau, nei nebendrauti negalėjau, nes tokiu atveju aš turėčiau nebendrauti praktiškai su visais Seimo nariais ir su visais Vyriausybės nariais“, – kalbėjo D. Grybauskaitė.

Valstybės saugumo departamentas informaciją apie „MG Baltic“ įtaką politiniams procesams pateikė Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, baigiančiam tyrimą dėl verslo grupių poveikio politiniams procesams.