Dalia Grybauskaitė: Seime trūksta politinės valios kovoti su korupcija
Vi­daus san­do­riai sa­vi­val­dy­bė­se ir to­liau ga­lės bū­ti su­da­ro­mi – Sei­mas ne­pri­ta­rė pre­zi­den­tės ve­to. Tai pir­mas kar­tas, kai šios ka­den­ci­jos Sei­mas at­me­tė ša­lies va­do­vės ve­to. Po­li­ti­nės va­lios ko­vo­ti su ko­rup­ci­ja ne­pa­kan­ka ir nau­jos ka­den­ci­jos Sei­me, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Už ve­to bal­sa­vo 42 Sei­mo na­riai, prieš – 77, o su­si­lai­kė 4. Tai reiš­kia, kad Sei­mui grą­žin­tas Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pro­jek­tas pri­im­tas be Da­lios Gry­baus­kai­tės siū­ly­tų pa­kei­ti­mų – ji siū­lė užd­raus­ti vi­daus san­do­rius.

Prieš ve­to bal­sa­vo 32 „vals­tie­čiai“, vi­si 17 so­cial­de­mo­kra­tų, 11 kon­ser­va­to­rių, 7 Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jos na­riai, po 6 „tvar­kie­čius“ ir li­be­ra­lus.

Už ve­to pa­si­sa­kė 17 „vals­tie­čių“, 12 kon­ser­va­to­rių, 8 li­be­ra­lai, 4 Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­riai bei Sei­mo va­do­vas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

Tarp 4-ių su­si­lai­kiu­sių par­la­men­ta­rų du bu­vo „vals­tie­čiai“ – Vi­da Ačie­nė ir Juo­zas Rim­kus – bei du kon­ser­va­to­riai – Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė ir And­rius Ku­bi­lius.

Pre­zi­den­tė: nė­ra po­li­ti­nės valios

Po­li­ti­nės va­lios ko­vo­ti su ko­rup­ci­ja ne­pa­kan­ka ir nau­jos ka­den­ci­jos Sei­me, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, par­la­men­ta­rams an­tra­die­nį at­me­tus jos ve­to dėl vi­daus san­do­rių sa­vi­val­dy­bė­se. Tai pir­ma­sis šios ka­den­ci­jos Sei­mo at­mes­tas ša­lies va­do­vės ve­to.

„Bal­sa­vi­mas ne­nus­te­bi­no – aki­vaiz­du, kad po­li­ti­nės va­lios ko­vo­ti su ko­rup­ci­ja ir šia­me Sei­me ne­pa­kan­ka. Ig­no­ruo­da­mi Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos, Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos, Kon­ku­ren­ci­jos ir Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bų ir Vals­ty­bės kon­tro­lės re­ko­men­da­ci­jas at­si­sa­ky­ti vi­daus san­do­rių kaip vie­nos ne­skaid­riau­sių pir­ki­mų for­mų, par­la­men­ta­rai pa­lie­ka at­vi­rą lan­dą ko­rup­ci­jai sa­vi­val­dy­bė­se“, – tei­gė ša­lies va­do­vė.

Rė­mė sandorius

Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to na­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė vi­daus san­do­rius pa­va­di­no „lan­da ko­rup­ci­jai“, o „vals­tie­čių“ frak­ci­jos na­rys Po­vi­las Urb­šys ti­ki­no, kad jie ne­ke­lia grės­mės kon­ku­ren­ci­jai ir nė vie­no­je Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­je nė­ra užd­raus­ti.

So­cial­de­mo­kra­tas Ar­tū­ras Skar­džius aiš­ki­no, kad vi­daus san­do­rius rei­kia la­biau pri­žiū­rė­ti bei kon­tro­liuo­ti, tuo­met pikt­nau­džia­vi­mų ir ko­rup­ci­jos ne­bus: „Su­sit­var­ky­ki­me vi­daus kon­tro­lę ir ne­ka­po­ki­me kir­viu“.

„Vals­tie­tis“ Jo­nas Ja­ru­tis su­abe­jo­jo, ar vi­daus san­do­rių užd­rau­di­mas pa­dės su­stip­rin­ti sa­vi­val­dos ga­lias.

„Ne vi­sa­da pri­va­tus sek­to­rius yra efek­ty­viau­sias ir pa­žan­giau­sias“, – tei­gė jis.

Par­la­men­ta­ras taip pat pa­brė­žė, kad vi­daus san­do­riai rei­ka­lin­gi ra­jo­nuo­se, kur kon­ku­ren­ci­ja ma­žes­nė ir pri­va­tus vers­las men­kes­nis.

Li­be­ra­las Si­mo­nas Gent­vi­las siū­lė „ne­trak­tuo­ti vi­daus san­do­rių drau­di­mo kaip at­akos prieš sa­vi­val­dy­bes“: „Tai at­aka ne prieš sa­vi­val­dą, bet prieš ko­rup­ci­ją“.

Pa­žei­džia ly­gia­tei­siš­ku­mo pri­nci­pą?

Sei­mas ko­vo 30 d. pri­im­tais Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais nu­spren­dė leis­ti at­lik­ti vi­daus san­do­rius. Ta­čiau pa­gal pa­tvir­tin­tas nau­jas nuo­sta­tas vi­daus san­do­ris ga­lės bū­ti su­da­ro­mas tik iš­im­ti­niu at­ve­ju, kai per­kant vie­šo­jo pir­ki­mo bū­du bū­tų ne­įma­no­ma už­ti­krin­ti pa­slau­gos tei­ki­mo ne­per­trau­kia­mu­mo, ge­ros ko­ky­bės ir prie­ina­mu­mo. Vi­daus san­do­rių su­da­ry­ti ne­ga­lės vals­ty­bės įmo­nės, ak­ci­nės bend­ro­vės ir už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės, ku­rio­se vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čios ak­ci­jos su­tei­kia dau­giau kaip 1/2 bal­sų vi­suo­ti­nia­me ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Kaip anks­čiau yra kal­bė­ju­si Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja Ra­sa Sve­ti­kai­tė, pri­vi­le­gi­juo­tos pa­dė­ties sa­vi­val­dy­bėms nu­sta­ty­mas vi­sų pir­ma aki­vaiz­džiai pa­žei­džia kons­ti­tu­ci­nį as­me­nų ly­gia­tei­siš­ku­mo pri­nci­pą, ku­rio pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją pri­va­lo lai­ky­tis vals­ty­bė, re­gu­liuo­da­ma ūki­nę veik­lą. R. Sve­ti­kai­tės at­krei­pė dė­me­sį, vi­daus san­do­rių skai­čius au­ga ir tai ro­do Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos duo­me­nys. „Kai ku­rių per­kan­čių­jų or­ga­ni­za­ci­jų pra­kti­ko­je ši iš­im­tis ta­po tai­syk­le. <...> Be kon­ku­ren­cin­gos pro­ce­dū­ros sa­vi­val­dy­bių su­da­ro­mų vi­daus san­do­rių ver­tė kas­met vi­du­ti­niš­kai su­da­ro dau­giau kaip pu­sė vi­sų su­da­ro­mų vi­daus san­do­rių ver­tės. 2015 m. sa­vi­val­dy­bės su­da­rė vi­daus san­do­rių už 205 mln. eu­rų ir tai su­da­rė 68 proc. vi­sų tais me­tais su­da­ry­tų vi­daus san­do­rių ver­tės, 2016 m. sa­vi­val­dy­bės su­da­rė vi­daus san­do­rių už 69 mln. eu­rų ir tai su­da­rė 50 proc. vi­sų tais me­tais su­da­ry­tų vi­daus san­do­rių ver­tės. Per pen­ke­rius me­tus iš vi­so bu­vo su­da­ry­ta vi­daus san­do­rių už dau­giau ne­gu 1 mlrd. eu­rų, o vien sa­vi­val­dy­bės per šį lai­ko­tar­pį jau su­da­rė už 420 mln. eu­rų“, – kal­bė­jo ša­lies va­do­vės pa­ta­rė­ja. Jos tvir­ti­ni­mu, dėl ne­skaid­rių vi­daus san­do­rių gy­ven­to­jai per­mo­ka už vie­šą­sias pa­slau­gas. Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Sei­mui siū­lė at­si­sa­ky­ti vi­daus san­do­rių vi­daus san­do­rių iš­im­ties na­cio­na­li­nė­je tei­sė­je.

Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to, ku­ris siū­lė at­mes­ti ša­lies va­do­vės ve­to, nuo­mo­ne, vi­daus san­do­rių ins­ti­tu­tas rei­ka­lin­gas, ypač tais at­ve­jais, kai sa­vi­val­dy­bės, vyk­dy­da­mos sa­va­ran­kiš­ką­sias funk­ci­jas, sie­kia ne eko­no­mi­nės ar ko­mer­ci­nės nau­dos, o už­ti­kri­na sa­vi­val­dy­bės bend­ruo­me­nės vie­šo­jo in­te­re­so po­rei­kius ir šias pa­slau­gas tu­ri teik­ti ne­tgi ta­da, ka­da jų tei­ki­mas nė­ra eko­no­miš­kai nau­din­gas ar ne­tgi nuo­sto­lin­gas.

„Užd­rau­dus vi­daus san­do­rius, vi­soms pa­slau­goms or­ga­ni­zuo­ti rei­kės vyk­dy­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus. Juos lai­mė­jus pri­va­čioms įmo­nėms, sa­vi­val­dy­bių įmo­nėms grės­tų ban­kro­tai. Abe­jo­ja­ma, ar pri­va­čios įmo­nės su­ge­bės už­ti­krin­ti tin­ka­mą pa­slau­gų gy­ven­to­jams ko­ky­bę. Be to, po ku­rio lai­ko, pri­va­čios įmo­nės ga­li pra­dė­ti kel­ti pa­slau­gų kai­nas, o nuo to la­biau­siai nu­ken­tė­tų gy­ven­to­jai“, – tei­gia­ma Sei­mo ko­mi­te­to iš­va­do­je.