Dalia Grybauskaitė: „reforma urėdijose pribrendo seniai“
Val­dan­tie­ji tu­ri par­ody­ti va­lią pert­var­ky­ti miš­kų sis­te­mą, Re­gis­trų cen­trą, o opo­zi­ci­ja – pa­dė­ti įvyk­dy­ti re­for­mas, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Ji ge­le­žin­ke­lius, urė­di­jas bei re­gis­trus pa­va­di­no ko­vos su no­menk­la­tū­ri­niu val­dy­mu ir ko­rup­ci­ja sim­bo­liais.

„U­rė­di­jų re­for­ma pri­bren­do se­niai, miš­kų sis­te­mos re­for­ma­vi­mas bu­vo at­lik­tas pra­ktiš­kai vi­so­je Eu­ro­po­je, pas kai­my­nus Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je 1999 me­tais. Mes vė­luo­ja­me, tiek urė­di­jų sis­te­ma, tiek ge­le­žin­ke­liai, tiek Re­gis­trų cen­tras bu­vo nau­do­ja­mos kaip no­menk­la­tū­ri­nio vals­ty­bės val­dy­mo įmo­nės“, – ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė pre­zi­den­tė.

„Tai pri­ori­te­tas vi­siems po­li­ti­kams, par­odant, kad pa­ga­liau rei­kia baig­ti su no­menk­la­tū­ri­niu, ko­rup­ci­niu ša­lies val­dy­mu, ir tai yra sim­bo­liai, tiek ge­le­žin­ke­liai, tiek urė­di­jų sis­te­ma, tiek Re­gis­trų cen­tras, tai yra sim­bo­liai ko­vos su no­menk­la­tū­ri­niu val­dy­mu ir ko­rup­ci­ja“, – pri­dū­rė ša­lies va­do­vė.

Pa­sak jos, val­dan­čio­ji dau­gu­ma tu­ri par­ody­ti va­lią at­lik­ti šias re­for­mas, o „o­po­zi­ci­ja, ku­ri tu­ri gar­bės ir su­pra­ti­mo, tu­ri pa­dė­ti įvyk­dy­ti šias re­for­mas“.

Klau­sia­ma, ar, jos ver­ti­ni­mu, šia­me kon­teks­te įvy­kęs Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos de­le­guo­to prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio ir opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­ko Gab­rie­liaus Lands­ber­gio su­si­ti­ki­mas ga­li reikš­ti po­ky­čius val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je, D.Gry­baus­kai­tė sa­kė su­si­ti­ki­mo ne­ver­tin­sian­ti.

Anot jos, svar­biau­sia, kad Sei­mas pa­va­sa­rio se­si­jo­je pri­tar­tų pro­jek­tams dėl mi­nė­tų re­for­mų.

„Mes ma­ty­si­me, pa­va­sa­rio se­si­jo­je pra­si­de­da rim­tų re­for­mi­nių pro­jek­tų tei­ki­mas, bal­sa­vi­mas par­odys, ar dau­gu­ma pa­kan­ka­mai tvir­ta, ar rei­kia flir­to su dar kaž­kuo. Man svar­biau­sia, kad re­for­mos vyk­tų, kad dau­gu­ma su­ge­bė­tų su­si­tar­ti su bet kuo, kad tos re­for­mos bū­tų įgy­ven­din­tos“, – į klau­si­mą apie „vals­tie­čių“ ir kon­ser­va­to­rių flir­tą at­sa­kė pre­zi­den­tė.

Tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bė­je įvy­ko ne­skelb­tas prem­je­ro S.Skver­ne­lio ir G.Lands­ber­gio su­si­ti­ki­mas, ku­rio jie iš­sa­miai ne­ko­men­ta­vo. Su­si­ti­ki­mas įvy­ko G.Lands­ber­giui anks­čiau šią sa­vai­tę par­eiš­kus, jog kon­ser­va­to­riai yra pa­si­ren­gę rem­ti švie­ti­mo re­for­mas ir vals­ty­bės įmo­nių, įskai­tant urė­di­jų, pert­var­ką, jei jų ne­pa­lai­kys so­cial­de­mo­kra­tai ir kai ku­rie „vals­tie­čiai“.