Dalia Grybauskaitė: priversti verslą didinti atlyginimus – neįgyvendinamas
Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko, jog tri­ša­lis – Vy­riau­sy­bės, darb­da­vių ir pro­fe­si­nių są­jun­gų – su­si­ta­ri­mas dėl at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo yra ge­ra in­ten­ci­ja, ta­čiau yra ne­įgy­ven­di­na­mas, nes vals­ty­bė ne­ga­li pri­vers­ti pri­va­čių įmo­nių jo lai­ky­tis.

„In­ten­ci­ja iš pri­nci­po yra ge­ra. No­ras, kad vers­las įsi­pa­rei­go­tų ar­ba žiū­rė­tų į mū­sų dar­buo­to­ją ki­to­mis aki­mis ne­gu bu­vo iki šiol, nes mū­sų at­ly­gi­ni­mai yra vis dar ma­žiau­si re­gio­ne. At­ly­gi­ni­mai au­ga dėl eko­no­mi­nio au­gi­mo. 5–6 proc. au­gi­mas yra ob­jek­ty­vus au­gi­mas. Ar įma­no­ma pri­vers­ti pri­va­tų vers­lą su­si­ta­ri­mais ir gra­žio­mis dek­la­ra­ci­jo­mis įgy­ven­din­ti at­ly­gi­ni­mų au­gi­mą – ne. Nė­ra jo­kių ins­tru­men­tų to­kio su­si­ta­ri­mo įgy­ven­di­ni­mui“, – ket­vir­ta­die­nį Vil­niu­je žur­na­lis­tams sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos na­riai Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius ir To­mas To­mi­li­nas par­eiš­kė, jog ne­pa­vy­kus pa­si­ra­šy­ti tri­ša­lio su­si­ta­ri­mo dėl at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo ir ki­tų sa­va­no­riš­kų so­cia­li­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų, nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ga­li ne­su­lauk­ti par­amos Sei­me.

Ša­lies va­do­vės nuo­mo­ne, vi­si dar­buo­to­jų ap­sau­gos me­cha­niz­mai tu­rė­tų at­sis­pin­dė­ti nau­ja­me Dar­bo ko­dek­se, o Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je pa­siek­ti su­si­ta­ri­mai yra reikš­min­gi.

„Dar­buo­to­jų so­cia­li­nė ap­sau­ga tu­ri bū­ti įtrauk­ta į Dar­bo ko­dek­są, o ne kaž­ko­kiais su­si­ta­ri­mais, ku­rių ne­įma­no­ma įgy­ven­din­ti. (...) Iš ti­krų­jų pa­kei­ti­mai yra es­mi­niai. Be­veik dau­giau nei pu­sę prie­mo­nių, ku­rias siū­liau, jau yra įgy­ven­din­ta. Silp­niau­siai at­ro­do pro­fe­si­nių są­jun­gų po­zi­ci­jos. Jei­gu bū­tų dau­giau ap­gy­na­mu­mo ir ins­tru­men­tų, kaip ap­gin­ti dar­buo­to­jų so­cia­li­nę pa­dė­tį ir ga­li­my­bes de­rė­tis su darb­da­viu, tai to­kie da­ly­kai tu­rė­tų bū­ti Dar­bo ko­dek­se, o ne be­reikš­miuo­se su­si­ta­ri­muo­se“, – kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė.

Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pri­ta­rė Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je su­de­rin­tam Dar­bo ko­dek­sui ir tei­kia do­ku­men­tus svars­ty­ti Sei­mui.

„Vals­tie­čių“ siū­lo­mas tri­ša­lis su­si­ta­ri­mas dėl at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo ver­ti­na­mas prieštaringai

Kai ku­riems „vals­tie­čių“ at­sto­vams par­agi­nus pa­si­ra­šy­ti tri­ša­lį su­si­ta­ri­mą, ku­ria­me darb­da­viai įsi­pa­rei­go­tų di­din­ti at­ly­gi­ni­mus ir pri­siim­ti ki­tus so­cia­li­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus, darb­da­vių at­sto­vai iš es­mės tei­gia­mai ver­ti­na to­kią idė­ją, ta­čiau pa­brė­žia, kad spren­di­mą pri­ims tik su­si­pa­ži­nę su do­ku­men­tu. Tuo me­tu pro­fe­si­nės są­jun­gos no­rė­tų, kad su­si­ta­ri­mas bū­tų pri­va­lo­mas ne tik jį pa­si­ra­šiu­siems, bet vi­siems darb­da­viams.

Anot kai ku­rių Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos Sei­me na­rių, ne­pa­si­ra­šius su­si­ta­ri­mo, nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ga­li ne­su­lauk­ti par­amos Sei­me.

Da­lis „vals­tie­čių“: ne­pa­si­ra­šius tri­ša­lio su­si­ta­ri­mo, svars­ty­mai dėl Dar­bo ko­dek­so Sei­me ga­li įstrigti

Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius sa­ko, kad ne­pa­vy­kus su darb­da­viais ir pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vais su­si­tar­ti dėl tri­ša­lio su­si­ta­ri­mo, jis as­me­niš­kai bal­suo­tų prieš nau­ją Dar­bo ko­dek­są.

„Ma­no at­sa­ky­mas – taip (ar jis bal­suo­tų prieš nau­ją Dar­bo ko­dek­są – BNS), bet aš esu ti­kras, kad tas su­si­ta­ri­mas bus pa­si­ra­šy­tas. Mes įdė­jo­me la­bai daug pa­stan­gų į to­kio su­si­ta­ri­mo pa­grin­dų ren­gi­mą, į kon­sul­ta­ci­jas. Aš ma­tau tik ge­ra­no­riš­ku­mą iš vers­lo pu­sės (....) Ta­čiau taip, jei­gu jo­kio ge­ra­no­riš­ku­mo ne­bus par­ody­ta, aš bal­suo­siu prieš“, – ket­vir­ta­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Sei­me sa­kė V.Sin­ke­vi­čius.

Par­la­men­ti­nio So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas „vals­tie­tis“ To­mas To­mi­li­nas taip pat ti­ki­si ge­ra­no­riš­ko darb­da­vių po­žiū­rio dėl siū­lo­mo tri­ša­lio su­si­ta­ri­mo.

„Aš ma­nau, kad tiek vers­las, tiek dar­buo­to­jai ir ly­giai taip pat mes esa­me su­in­te­re­suo­ti, kad lai­ky­tis to su­si­ta­ri­mo nuo pat pra­džių, kas bu­vo su­tar­ta. Tos kal­bos, kad Dar­bo ko­dek­sas yra stu­mia­mas bul­do­ze­riu, man iš vi­so at­ro­do keis­tos. Pu­sė me­tų bu­vo skir­ta pa­pil­do­mai (dis­ku­si­joms – BNS), vi­si bu­vo pa­kvies­ti prie sta­lo iš­reikš­ti sa­vo po­zi­ci­jų ir nuo­mo­nių. Taip, tai yra de­ry­bos, bet vis dėl­to bu­vo at­siž­velg­ta mak­si­ma­liai į vi­sus siū­ly­mus. Ta­čiau jei­gu mes pra­de­da­me nuo kaž­ko­kių pa­žei­di­mų, tai nė­ra ga­li­my­bės bal­suo­ti už“, – sa­kė T.To­mi­li­nas.

R.Kar­baus­kis: Dar­bo ko­dek­sui pritarsime

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis tvir­ti­na, kad frak­ci­jo­je nė­ra svars­to­ma ga­li­my­bė ne­pri­tar­ti Dar­bo ko­dek­sui.

„To­kio svars­ty­mo nė­ra, kad ne­bal­suo­ti (...) Už dar­bo ko­dek­są bus bal­suo­ja­ma, tie­siog yra no­ras, kad darb­da­viai ir prof­są­jun­gus su­si­tar­tų ir dėl at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo. No­ras, ir mes to la­bai aiš­kiai siek­si­me, kad at­ly­gi­ni­mai Lie­tu­vo­je bū­tų di­di­na­mi pa­čių darb­da­vių ini­cia­ty­va“, – ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė R.Kar­baus­kis.

„Kad ne­bal­suo­si­me, tai čia ne­tei­sin­ga in­for­ma­ci­ja“, – pri­dū­rė jis.

R.Kar­baus­kis pa­brė­žė, kad bus pri­tar­ta Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je su­de­rin­tam Dar­bo ko­dek­so va­rian­tui.

„Kvie­si­me Tri­ša­lę ta­ry­bą to­liau dirb­ti prie vi­so to, kas juos ne­ten­kins – darb­da­vius ir prof­są­jun­gas – ta­me va­rian­te, ku­ris bus pri­im­tas“, – pa­brė­žė R.Kar­baus­kis.

S. Skver­ne­lis: Dar­bo ko­dek­sas tu­ri įsi­ga­lio­ti nuo liepos

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ne­kei­čia po­zi­ci­jos ir tvir­ti­na, kad Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je su­de­rin­tas li­be­ra­les­nis Dar­bo ko­dek­so va­rian­tas tu­ri įsi­ga­lio­ti nuo lie­pos 1 die­nos.

„Aš ga­liu aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kad Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos po­zi­ci­ja kar­tu su koa­li­ci­jos par­tne­riais, ku­ri šian­dien bu­vo ap­tar­ta, (ne­si­kei­čia – BNS) – lie­pos 1 die­ną nau­jas Dar­bo ko­dek­sas su su­tar­to­mis pa­tai­so­mis Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je įsi­ga­lios“, – ket­vir­ta­die­nį Vy­riau­sy­bė­je žur­na­lis­tams sa­kė S.Skver­ne­lis.

Vė­liau BNS per­duo­ta­me prem­je­ro ko­men­ta­re tei­gia­ma, kad Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je vy­ku­sios de­ry­bos dėl Dar­bo ko­dek­so bei pa­siek­tas su­ta­ri­mas par­odė, kad dia­lo­gas su vers­lo at­sto­vais yra nuo­la­ti­nis, o komp­ro­mi­sų pa­ieš­ka – ne teo­ri­nė, bet pra­kti­nė.

„Vy­riau­sy­bės dar­bas ir pa­stan­gos sie­kiant ge­rin­ti vers­lo są­ly­gas, pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jas ir su­da­ry­ti vi­sas prie­lai­das eko­no­mi­niam au­gi­mui sa­vai­me su­po­nuo­ja ga­li­my­bę kel­ti dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tį. Mū­sų so­cia­li­niai par­tne­riai pa­tys ne kar­tą vie­šai yra dek­la­ra­vę pa­si­ren­gi­mą di­din­ti dar­bo už­mo­kes­tį. Ar šiuo at­ve­ju rei­ka­lin­gas ra­šy­ti­nis pa­ža­das, ar vers­lo at­sto­vų duo­tas žo­dis yra svar­bes­nis ir tvir­tes­nis už bet ko­kį ra­šy­ti­nį su­si­ta­ri­mą – klau­si­mas, į ku­rį ge­riau­siai ga­lė­tų at­sa­ky­ti jie pa­tys“, – pa­brė­žė S.Skver­ne­lis.

T.To­mi­li­nas: dėl tri­ša­lio su­si­ta­ri­mo kal­ba­ma­si nuo 2016-ųjų gruodžio

Pa­sak T.To­mi­li­no, tri­ša­lį su­si­ta­ri­mą tu­rė­tų pa­si­ra­šy­ti vi­sos šiuo me­tu Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je dir­ban­čios or­ga­ni­za­ci­jos, o dėl jo teks­to dis­ku­tuo­ja­ma jau nuo pra­ėju­sių me­tų gruo­džio.

„Kon­sul­ta­ci­jos dėl tri­ša­lio su­si­ta­ri­mo pra­si­dė­jo per­nai gruo­dį, dar prieš spren­di­mą pus­me­čiui ati­dė­ti Dar­bo ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mą (....) Tai ne­tu­rė­tų tap­ti stab­džiu Dar­bo ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mui, nes siū­lo­mos pri­nci­pi­nės nuo­sta­tos yra nau­din­gos iš es­mės vi­siems. Mes ne­nu­ro­di­nė­ja­me, ko­kie tu­ri bū­ti at­ly­gi­ni­mai, Lie­tu­va yra rin­kos eko­no­mi­ka, to­dėl ne­įsi­vaiz­duo­ju, ko­dėl darb­da­viai ne­tu­rė­tų su­tik­ti su punk­tu, kad rei­kia re­gu­lia­riai su­si­ti­ki­nė­ti ir tar­tis ta­ri­fi­nių at­ly­gi­ni­mų, ša­ki­nių su­si­ta­ri­mų“, – BNS sa­kė T.To­mi­li­nas.

Jis sa­kė, kad dėl ga­lu­ti­nio tri­ša­lio su­si­ta­ri­mo teks­to tu­rė­tų bū­ti su­tar­ta dar ba­lan­džio mė­ne­sį.

„Mes su­pran­ta­me vers­lo no­rą tu­rė­ti bent du mė­ne­sius pa­si­ruo­ši­mui (nau­jo Dar­bo ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mui – BNS), tai yra nor­ma­lu, to­dėl aš Sei­me sku­bin­siu pa­tį svars­ty­mo pro­ce­są (....) Aš ti­kiuo­si ge­ra­no­riš­ku­mo, aš ti­krai ne­lau­kiu kaž­ko­kio darb­da­vių sa­bo­ta­žo. Aiš­ku jie de­rė­sis, bet mes dė­me­sio nuo at­ly­gi­ni­mų ne­ati­trauk­si­me“, – tvir­ti­no T.To­mi­ni­las.

„Ma­nau, kad ba­lan­dį jau ti­krai tu­rė­si­me su da­li­mi ar­ba dau­gu­ma darb­da­vių at­sto­vų su­de­rin­tą pro­jek­tą, o ar jis bus pa­si­ra­šy­tas dar šį mė­ne­sį, ne­ži­nau“, – pri­dū­rė jis.

R.Sky­rie­nė: su­si­ta­ri­mą dėl at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo ver­ti­na­me geranoriškai

Tri­ša­lės ta­ry­bos na­re šie­met ta­pu­sios už­sie­nio in­ves­tuo­to­jus Lie­tu­vo­je vie­ni­jan­čios aso­cia­ci­jos „In­ves­tors‘ Fo­rum“ va­do­vė Rū­ta Sky­rie­nė sa­kė tei­gia­mai ver­ti­nan­ti tri­ša­lio su­si­ta­ri­mo idė­ją, ta­čiau pa­brė­žė, kad kol kas nė­ra su­si­pa­ži­nu­si su do­ku­men­tu.

„Spren­di­mą dėl do­ku­men­to pa­si­ra­šy­mo tu­rės pri­im­ti mū­sų val­dy­ba, ta­čiau mes dar Al­gir­do But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bei siū­lė­me pa­si­nau­do­ti ge­ra Ai­ri­jos pa­tir­ti­mi, kuo­met jie 1987 me­tais pa­si­ra­šė na­cio­na­li­nį su­si­ta­ri­mą, ku­ria­me mai­nais į mo­kes­čių ma­ži­ni­mą darb­da­viai pa­si­ža­dė­jo di­din­ti at­ly­gi­ni­mus“, – BNS tei­gė R.Sky­rie­nė.

„Ma­nau, mes ti­krai svars­ty­si­me to­kį siū­ly­mą ir da­ly­vau­si­me. Mes į to­kį pa­siū­ly­mą žiū­ri­me ge­ra­no­riš­kai“, – pri­dū­rė „In­ves­tors‘ Fo­rum“ va­do­vė.

Tie­sa, pa­sak R.Sky­rie­nės, su­si­ta­ri­mo teks­to ji kol kas nė­ra ma­čiu­si, taip pat ne­da­ly­va­vo dis­ku­si­jo­se dėl jo tu­ri­nio.

„Kaž­ka­da la­bai se­nai T.To­mi­li­nas apie tai kal­bė­jo, bet ta­da tie teks­tai bu­vo ke­li ir koks iš jų da­bar yra nau­do­ja­mas ne­ži­nau (...) Be to, ma­nau, ne­ver­tė­tų ap­si­ri­bo­ti tik Dar­bo ko­dek­su, nes jo pri­ėmi­mas darb­da­vio kaš­tų ženk­liai ne­su­ma­žins. Kaž­kiek, ne­daug, tru­pu­tė­li, bet ne­pa­mirš­ki­me, kad at­si­ran­da tas fon­das (il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų – BNS), į ku­rį darb­da­vys tu­rės mo­kė­ti įmo­kas. Tai­gi jie pa­tys ati­ma iš darb­da­vio pi­ni­gus, ku­riuos bū­tų ga­li­ma pa­nau­do­ti at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mui“, – sa­kė R.Sky­rie­nė.

„Ta­čiau jei bus pa­sa­ky­ta, kad „Sod­ros“ įmo­kos bus ma­ži­na­mos, kad bus nu­sta­ty­tos jų lu­bos, tai mes su džiaugs­mu pa­si­ra­šy­si­me“, – tvir­ti­no ji.

Pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vas: su­si­ta­ri­mas tu­rė­tų bū­ti pri­va­lo­mas vi­siems darbdaviams

Pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Čer­niaus­kas tei­gė, kad prof­są­jun­gos bū­tų lin­ku­sios pa­si­ra­šy­ti su­si­ta­ri­mą, ta­čiau no­rė­tų, kad jis bū­tų ne dek­la­ra­ty­vus, o pri­va­lo­mas vi­siems ša­lies darb­da­viams.

„Tų su­si­ta­ri­mų jau bu­vo pa­si­ra­šy­tas ne vie­nas. Ir su darb­da­viais mes bu­vo­me pa­si­ra­šę su­si­ta­ri­mą dėl, pa­vyz­džiui, dar­bo už­mo­kes­čio sis­te­mos tai­ky­mo įmo­nė­se, bet vi­si jie yra dau­giau dek­la­ra­ty­vūs, ne­tam­pa pri­va­lo­mi darb­da­viams. Mes ir nau­ja­me Dar­bo ko­dek­se siū­lė­me pa­va­din­ti tai ne su­ta­ri­mais, o ko­lek­ty­vi­nė­mis su­tar­ti­mis, ku­rios bū­tų vi­siems pri­va­lo­mos. De­ja, pa­lai­ky­mo šio­je vie­to­je mes iš darb­da­vių ne­su­lau­kė­me. To­dėl abe­jo­ju, kad dar vie­nas dek­la­ra­ty­vus su­si­ta­ri­mas duos nau­dos“, – BNS sa­kė A.Čer­niaus­kas.

Pa­sak jo, kai ku­rie darb­da­viai dėl dar­buo­to­jų trū­ku­mo ir da­bar yra pri­vers­ti di­din­ti dar­bo už­mo­kes­tį, kai ku­rie dėl to ky­lan­čias prob­le­mas ban­do spręs­ti dar­buo­to­jų įve­ži­mu iš tre­čių­jų ša­lių.

„To­dėl ir tas siū­lo­mas su­si­ta­ri­mas bū­tų kaip to­kia mo­ra­li­nė prie­mo­nė, kad jis ti­krai duo­tų daug nau­dos ir vi­si darb­da­viai jo lai­ky­sis, aš tuo la­bai abe­jo­ju. Ne­bent tei­sės ak­tais bū­tų įtei­sin­ta, kad bū­tent šis su­si­ta­ri­mas ga­lio­tų ir bū­tų pri­va­lo­mas vi­siems, kaip, pa­vyz­džiui, ko­lek­ty­vi­nė su­tar­tis, ta­da jo įta­ka bū­tų rea­les­nė“, – svars­tė A.Čer­niaus­kas.

„Gal­būt šį do­ku­men­tą rei­kė­tų įvar­din­ti kaip na­cio­na­li­nę ko­lek­ty­vi­nę su­tar­tį, nu­ma­ty­ti pri­va­lo­mą jos ga­lio­ji­mą. Ta­da tai bū­tų ti­krai nau­din­gas do­ku­men­tas“, – pri­dū­rė jis.

A.Čer­niaus­kas taip pat sa­kė, kad kol kas nė­ra su­si­pa­ži­nęs su siū­lo­mo su­si­ta­ri­mo teks­tu.

„Rea­liai aš dar to su­si­ta­ri­mo net ne­ma­čiau, mes nei tu­ri­nio, nei for­mos to su­si­ta­ri­mo ne­sa­me ma­tę (....) Prieš maž­daug pus­me­tį bu­vo pa­si­ro­dę kaž­ko­kie teks­tai, bet kad rea­liai bū­tų su­sės­ta ir tar­ta­si dėl teks­to, to mes ne­ma­tė­me. Tą idė­ją aš gir­džiu jau ne pir­mą kar­tą, bet rea­laus teks­to, kaip jis tu­rė­tų at­ro­dy­ti, mes dar ne­ma­tė­me“, – pa­brė­žė A.Čer­niaus­kas.

V.Sin­ke­vi­čius: kiek kon­kre­čiai ga­lė­tų aug­ti at­ly­gi­ni­mai, nekalbama

Pa­sak V.Sin­ke­vi­čiaus, dar per anks­ti kal­bėt, kiek ga­lė­tų kon­kre­čiai aug­ti at­ly­gi­ni­mai pa­si­ra­šius tri­ša­lį su­si­ta­ri­mą.

„Aš ti­krai ne­ma­nau, kad mes tu­ri­me rei­ka­lau­ti jau šian­dien at­sa­ky­ti į klau­si­mą kiek tiks­liai pro­cen­tais po mė­ne­sio bus pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mai, tai yra ne­rea­lu. Mes no­ri­me su­teik­ti ga­lią pi­lie­čiams rea­liai de­rė­tis dėl jų sri­ties, jų sfe­ros, jų sek­to­riaus at­ly­gi­ni­mų. Nie­kas to Lie­tu­vo­je prieš tai ne­da­rė, val­džia iš vi­so tuo ne­si­do­mė­jo, at­ly­gi­ni­mai ne­bu­vo val­džios dė­me­sio cen­tre“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je aiš­ki­no V.Sin­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, kiek­vie­nas eko­no­mi­kos sek­to­rius tu­ri sa­vo ma­ty­mą, kiek spar­čiai ga­lė­tų aug­ti at­ly­gi­ni­mai, to­dėl įvar­din­ti vie­ną kon­kre­tų dy­dį yra su­dė­tin­ga. Anot V.Sin­ke­vi­čiaus, su­si­ta­ri­mu sie­kia­ma nuo in­di­vi­dua­lių san­ty­kių pa­ma­žu pe­rei­ti prie ko­lek­ty­vi­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų, kad kas­met vyk­tų de­ry­bos ne tik dėl mi­ni­ma­laus, bet ir at­ski­rų eko­no­mi­kos sek­to­rių at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo, tarp jų – de­ry­bos dėl ba­zi­nės al­gos dy­džio vals­ty­bės sek­to­riu­je.

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vęs Lie­tu­vos darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vai­do­tas Le­vic­kis tvir­ti­no, kad jo at­sto­vau­ja­ma kon­fe­de­ra­ci­ja yra vie­na iš su­si­ta­ri­mo dėl at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo ini­cia­to­rė.

„Mes kaip kon­fe­de­ra­ci­jos įmo­nės ga­lė­tu­me įsi­pa­rei­go­ti di­din­ti 5 proc. kas­met sa­vo įmo­nių dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus. Vie­ni sa­ko, kad tai yra la­bai ma­žai, nes ir na­tū­ra­liai au­gant eko­no­mi­kai at­ly­gi­ni­mai kai ku­riuo­se ša­ko­se di­dė­ja spar­čiau, ta­čiau įver­ti­nus tai, kad mū­sų na­riai di­džią­ja da­li­mi yra smul­kus vers­las, ne­tu­rin­tis di­de­lių pel­no mar­žų ir ga­li­my­bių dras­tiš­kai pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus, tai yra ga­na di­de­lis įsi­pa­rei­go­ji­mas“, – sa­kė V.Le­vic­kis.

Anot jo, darb­da­viai, įsi­pa­rei­go­da­mi di­din­ti at­ly­gi­ni­mus, sa­vo ruo­žtu ti­ki­si ir tam ti­krų vals­ty­bės veiks­mų.

„Vi­sų pir­ma – sta­bi­lu­mo. Kad mes ga­lų ga­le nu­sto­tu­me keis­ti žai­di­mo tai­syk­les. Ta­da, kal­bant tiek apie už­sie­nio, tiek apie mū­sų vi­daus in­ves­ti­ci­jas, mes šį pro­ce­są ga­lė­tu­me prog­no­zuo­ti žy­miai po­zi­ty­viau“ – aiš­ki­no V.Le­vic­kis.

Bū­ti­na stip­rin­ti darb­da­vių or­ga­ni­za­ci­jas ir pro­fe­si­nes sąjungas

Pa­sak Lie­tu­vos darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos at­sto­vo, Lie­tu­vo­je kol kas tik apie 25 proc. įmo­nių pri­klau­so aso­ci­juo­toms struk­tū­roms, o pro­fe­si­nių są­jun­gų na­rių skai­čius yra dar men­kes­nis.

„To­dėl kai kal­ba­me apie tą at­sto­va­vi­mą, vie­naip ar ki­taip no­rė­da­mi pa­siek­ti ti­krą ša­ki­nį su­si­ta­ri­mą, mes tu­ri­me pri­si­dė­ti ir prie tų at­sto­vau­jan­čių or­ga­ni­za­ci­jų stip­ri­ni­mo (...) Ti­ki­me, kad Tri­ša­lė ta­ry­ba, bū­tent jos ga­lių stip­ri­ni­mas, ga­li bū­ti ta plat­for­ma, kur mums pa­vyks bent jau tam ti­krą da­lį veiks­mų da­ry­ti kar­tu“, – tvir­ti­no V.Le­vic­kis.

V.Sin­ke­vi­čius pa­brė­žė, kad tri­ša­lia­me su­si­ta­ri­me ke­ti­na­ma įtvir­tin­ti me­cha­niz­mą, ku­ris leis­tų stip­rin­ti dar­buo­to­jų ir juos at­sto­vau­jan­čių pro­fe­si­nių są­jun­gų de­ry­bi­nes ga­lias.

„Mes iš sa­vo pu­sės pla­nuo­ja­me įsi­pa­rei­go­ti iš vals­ty­bės biu­dže­to deng­ti pi­lie­čiams da­lį na­rys­tės pro­fe­si­nė­se są­jun­go­se mo­kes­čio. To­kia nau­jo­vė yra pro­jek­tuo­ja­ma bū­si­ma­me 2018 me­tų vals­ty­bės biu­dže­te (...) Tuo tar­pu vers­lui gal­būt bus tam ti­kros pre­fe­ren­ci­jos da­ly­vau­jant įvai­riuo­se vals­ty­bės pro­jek­tuo­se, jei tas vers­las yra aso­ci­juo­tų struk­tū­rų na­rys“, – aiš­ki­no V.Sin­ke­vi­čius.

„No­ri­me di­din­ti aso­ci­juo­tų struk­tū­rų, ko­lek­ty­vi­nių da­ri­nių ga­lią ir ge­bė­ji­mus. Tai yra la­bai svar­bu, bū­tent tai su­da­ro prie­lai­das rea­lios de­ry­boms dėl at­ly­gi­ni­mų tam ti­kro­se ša­ko­se“, – pri­dū­rė jis.

Nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas tei­kia­mas Seimui

Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pri­ta­rė Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je su­de­rin­tam Dar­bo ko­dek­sui ir tei­kia do­ku­men­tus svars­ty­ti Sei­mui.

Dar­buo­to­jų, darb­da­vių ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vai Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je ko­vo vi­du­ry­je bai­gė dis­ku­si­jas dėl di­džiau­sius gin­čus kė­lu­sių nau­jo­jo ko­dek­so nuo­sta­tų, nors ne dėl vi­sų jų pa­siek­ti su­ta­ri­mai. Su­ta­ri­mo ne­ras­ta dėl strei­kų or­ga­ni­za­vi­mo, lo­kau­tų pa­skel­bi­mo, dar­buo­to­jų at­sto­vų pa­pil­do­mų ga­ran­ti­jų, ter­mi­nuo­tų dar­bo su­tar­čių, dėl dar­bo gra­fi­kų, ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties ir in­te­re­sų konf­lik­tų.

Vis dėl­to Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je pa­vy­ko ras­ti su­ta­ri­mus dėl dvie­jų ypač svar­bių klau­si­mų: at­os­to­gų il­gu­mo ir dar­bo lai­ko aps­kai­tos. Per me­tus ga­lės at­os­to­gau­ti 20 dar­bo die­nų, o pa­pil­do­mos ir pa­il­gin­tos at­os­to­gos bus re­gu­liuo­ja­mos Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mais. Su­tar­ta, kad kas­me­ti­nių at­os­to­gų die­nos, su­kaup­tos iki nau­jo Dar­bo ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mo (lie­pos 1 die­nos) bus pers­kai­čiuo­ja­mos dar­bo die­no­mis, įve­dant koe­fi­cien­tus, ku­rie pri­klau­sys nuo su­tar­tos kas­me­ti­nių at­os­to­gų truk­mės.

Taip pat su­tar­ta dar­buo­to­jai per sa­vai­tę ne­ga­lės dirb­ti il­giau nei 60 val., įskai­tant pa­pil­do­mą dar­bą ir virš­va­lan­džius. Dir­ban­tiems pa­gal su­mi­nę dar­bo lai­ko aps­kai­tą tai­ko­mas 3 mė­ne­sių aps­kai­ti­nis lai­ko­tar­pis, o mak­si­ma­lus dar­bo lai­kas – ne dau­giau kaip 52 val. per sa­vai­tę, ne­įs­kai­tant pa­pil­do­mo dar­bo ir šio ap­ri­bo­ji­mo ne­tai­kant bu­dė­ji­mui.

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Sei­mas pus­me­čiui ati­dė­jo so­cia­li­nio mo­de­lio, ku­rio vie­na pa­grin­di­nių da­lių yra nau­jas Dar­bo ko­dek­sas, ga­lio­ji­mą.