Dalia Grybauskaitė netrukus turėtų imtis statybų
Vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos iš­da­vė lei­di­mą sta­ty­ti nau­ją sta­ti­nį pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės įsi­gy­ta­me skly­pe Vil­niaus pa­kraš­ty­je, Ba­jo­ruo­se, skel­bia nau­jie­nų por­ta­las 15min.lt. Apie ba­lan­džio 19-ąją iš­duo­tą lei­di­mą skel­bia­ma in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je „In­fos­ta­ty­ba“.

Statinio projekte nurodoma, kad namo bendras plotas sieks beveik 322 kv. metrus. Namo projektą rengė architektai iš studijos „Metro architektūra“. Pasak 15min.lt, tuomet teigta, kad 25,4 arų sklype turėtų iškilti 300–350 kv. metrų, 5 kambarių namas. Numatomas sklypo užstatymo plotas – iki 500 kv. metrų. Greta namo svarstoma statyti būdelę apsaugai.

Šalies vadovė privačių interesų deklaracijoje sausio pradžioje nurodė, kad baigė žemės sklypo įsigijimo sandorį , už sklypą sumokėta 75,5 tūkst. eurų.

D. Grybauskaitė baigusi kadenciją žada nelikti gyventi Turniškėse ir ketina kraustytis į namą Bajoruose.