Dalia Grybauskaitė: „Nereikia interpretuoti grėsmių“
Ko­men­tuo­da­ma Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) ir An­tro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­to prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pir­ma­die­nį pa­skelb­tus pers­pė­ji­mus dėl grės­mių, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko, kad nau­jo­vių nė­ra, ir pa­žy­mi, kad Lie­tu­va pa­si­ren­gu­si ap­si­gin­ti Ru­si­jos ag­re­si­jos at­ve­ju.

Ji taip pat at­me­tė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro Rai­mun­do Ka­rob­lio iš­sa­ky­tus nuo­gąs­ta­vi­mus, kad NA­TO pla­nai „gal­būt ne to­kie grei­ti, kaip mes kad no­rė­tu­me, ne to­kiais grei­čiais vis­gi ki­tos NA­TO pa­pil­do­mos pa­jė­gos at­vyk­tų“.

VSD ir An­tro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­to pa­skelb­ta­me kas­me­ti­nia­me grės­mių ver­ti­ni­me nu­ro­do­ma, kad ša­lies va­ka­ri­nė­je da­ly­je ir Ka­ra­liau­čiaus kraš­te ka­ri­nes pa­jė­gas su­stip­ri­nu­si Ru­si­ja šiuo me­tu su­ge­bė­tų per 24–48 va­lan­das pra­dė­ti ko­vos veiks­mus prieš Bal­ti­jos vals­ty­bes.

„Aš ne­ži­nau ir ne­ko­men­tuo­ju at­ski­rų Lie­tu­vos nei mi­nis­trų, nei po­li­ti­kų pa­si­sa­ky­mų. Mes pa­si­ren­gę esa­me ap­si­gin­ti, tam yra ir gy­ny­bos pla­nai nu­ma­ty­ti, grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gos, ku­rias pa­tys su­kū­rė­me, tam ku­ria­me ir tre­čią di­vi­zi­ją, taip pat tu­ri­me su­si­ta­ri­mus dvi­ša­liu pa­grin­du, taip kad aš ne­įsi­vaiz­duo­ju, iš kur ir kaip ga­li­ma ko­men­tuo­ti to­kius da­ly­kus“, – pir­ma­die­nį tei­gė D.Gry­baus­kai­tė.

Anot jos, grės­mių Lie­tu­vai ly­gis pa­sta­rai­siais me­tais ne­si­kei­čia.

„Ne­rei­kia in­terp­re­tuo­ti grės­mių. Grės­mių ly­gis iš­li­kęs toks, koks bu­vo per­nai ir už­per­nai, tu­ri­me kai­my­ną, ku­rio ap­si­ruo­ši­mas at­lik­ti vie­no­kius ar ki­to­kius ag­re­sy­vius veiks­mus vi­sa­da bu­vo to­kio lyg­mens, nie­kas ne­pa­si­kei­tė, jo­kių nau­jo­vių čia nė­ra. O Lie­tu­va yra pa­si­ren­gu­si gin­tis ir ap­si­gin­ti, ir mes pa­tys esa­me po Kry­mo oku­pa­ci­jos su­kū­rę grei­to rea­ga­vi­mo pa­jė­gas, ku­rios ga­li rea­guo­ti per va­lan­dą, jei­gu bus grės­mė mū­sų te­ri­to­ri­jai iš­reikš­ta“, – kal­bė­jo pre­zi­den­tė.

Ji at­si­sa­kė ver­tin­ti žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų tei­gi­nius dėl tau­ti­nių ma­žu­mų. Pir­ma­die­nį dvie­jų Lie­tu­vos žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų pa­skelb­ta­me grės­mių ver­ti­ni­me tei­gia­ma, kad „su­tei­kus iš­skir­ti­nes tei­ses len­kų bend­ruo­me­nei, bū­tų su­da­ry­tos prie­lai­dos Ru­si­jai ir jos įta­kos gru­pėms rei­ka­lau­ti tų pa­čių tei­sių ir ga­liau­siai iš­skir­ti­nio sta­tu­so ru­sų bend­ruo­me­nėms vi­so­se Bal­ti­jos vals­ty­bė­se“. Kai ku­rie po­li­ti­kos eks­per­tai sa­ko, kad VSD ne­pag­rįs­tai įsi­trau­kė į po­li­ti­nes dis­ku­si­jas, kai pers­pė­jo dėl „išs­kir­ti­nių tei­sių“ su­tei­ki­mo Lie­tu­vos len­kams.

„Aš ga­liu ver­tin­ti mū­sų Kons­ti­tu­ci­jos straips­nius, ku­riuo­se par­ašy­ta, kad vi­si Lie­tu­vos pi­lie­čiai Lie­tu­vo­je ly­gūs, jų tei­sės ly­gios ir par­ei­gos vie­no­dos. Tai yra mū­sų Kons­ti­tu­ci­jos straips­nių nuo­sta­tos“, – pa­klaus­ta apie VSD par­eiš­ki­mus dėl „išs­kir­ti­nių tei­sių“ len­kams sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.