Dalia Grybauskaitė: matome „daugiau retorinį karą, nei darbų rezultatą“
Į dis­ku­si­jas apie val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos skal­dy­mą įsi­trau­kė ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Ša­lies va­do­vė val­dan­čių­jų vie­šas dis­ku­si­jas dėl koa­li­ci­jos ski­li­mo va­di­na po­li­ti­ne klai­da ir sa­ko, kad si­tua­ci­ją spręs­ti ir at­sa­ko­my­bę dėl įtam­pų tu­ri pri­siim­ti pa­tys val­dan­tie­ji, ne­per­mes­da­mi to opo­zi­ci­jai.

„At­sa­ko­my­bė ten­ka abiem pu­sėms, vi­siems ly­de­riams, ku­rie yra val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, tiek so­cial­de­mo­kra­tų, tiek „vals­tie­čių“. Tie gin­čai ti­krai jau tam­pa to­kie, sa­ky­čiau, net ne­pa­trauk­lūs. Anks­čiau ar vė­liau žmo­nės par­ei­ka­laus re­zul­ta­to ir at­sa­ko­my­bės. Lauk­ti, ka­da baig­sis žmo­nių kan­try­bė, ti­krai ne­rei­kė­tų. Val­dan­čio­ji dau­gu­ma tu­ri vi­sas ga­li­my­bes pri­im­ti spren­di­mus ir da­ry­ti re­for­mas. Bet ko­kios dis­ku­si­jos apie koa­li­ci­jos silp­ni­ni­mą ar skal­dy­mą bū­tų val­dan­čių­jų po­li­ti­nė klai­da. Ti­krai jos da­ry­ti ne­rei­kė­tų“, – LRT ra­di­jui tei­gė pre­zi­den­tė.

Ieš­ko­ti kal­tų kur nors ki­tur ti­krai ne­rei­kė­tų, o at­sa­ko­my­bė yra ne ant kon­ser­va­to­rių pe­čių, o ant tų, kas lai­mė­jo rin­ki­mus.

Jos nuo­mo­ne, val­dan­čio­ji dau­gu­ma rin­ki­mus lai­mė­jo „dėl la­bai kon­kre­čių, pri­nci­pin­gų pa­ža­dų vyk­dy­ti re­for­mas“, įskai­tant ir prie­mo­nes ko­vai su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu. Pa­sak pre­zi­den­tės, vi­suo­me­nė pa­ža­dus įver­ti­no po­zi­ty­viai ir su­tei­kė įga­lio­ji­mą val­dan­čia­jai dau­gu­mai veik­ti. Pa­sak jos, pra­ėjus dau­giau nei 100 die­nų Vy­riau­sy­bė­je ma­to­me „dau­giau re­to­ri­nį ka­rą, nei dar­bų re­zul­ta­tą“.

Ji sa­ko, kad di­džiau­sia at­sa­ko­my­bė ne­utra­li­zuo­jant ky­lan­čius konf­lik­tus ten­ka prem­je­rui Sau­liui Skver­ne­liui, Sei­mo pir­mi­nin­kui Vik­to­rui Pra­nckie­čiui bei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos ly­de­riui Ra­mū­nui Kar­baus­kiui.

„Ieš­ko­ti kal­tų kur nors ki­tur ti­krai ne­rei­kė­tų, o at­sa­ko­my­bė yra ne ant kon­ser­va­to­rių pe­čių, o ant tų, kas lai­mė­jo rin­ki­mus“, – pa­brė­žė ša­lies va­do­vė.

Šią sa­vai­tę pa­aš­trė­jo įtam­pos tarp prem­je­ro S.Skver­ne­lio ir „vals­tie­čių“ frak­ci­jos Sei­me. Prem­je­ras sa­ko ne­be­ži­nan­tis, ar įma­no­ma įgy­ven­din­ti pla­nuo­ja­mas re­for­mas, kai joms prieš­ina­si net jį de­le­ga­vu­si „vals­tie­čių“ frak­ci­ja, tuo me­tu R.Kar­baus­kis tei­gia, kad Vy­riau­sy­bės va­do­vas per­ne­lyg pa­si­duo­da emo­ci­joms. Vie­ši ne­su­ta­ri­mai pa­ste­bi­mi dėl Vy­riau­sy­bės pla­nuo­ja­mos aukš­to­jo moks­lo re­for­mos, dėl kon­kre­čių veiks­mų ma­ži­nant mig­ra­ci­ją.