Dalia Grybauskaitė JAV prezidentui kalbėjo apie regiono saugumą ir Astravo AE
Ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė Ry­tų ir Vi­du­rio Eu­ro­pos ša­lių va­do­vų su­si­ti­ki­me Var­šu­vo­je Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų (JAV) pre­zi­den­tui Do­nal­dui Trum­pui ir ki­tiems ša­lių ly­de­riams kal­bė­jo apie re­gio­no sau­gu­mo svar­bą ir As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) ke­lia­mą grės­mę.

„Šian­dien Var­šu­vo­je tu­rė­jo­me pro­gą vi­si ry­tų eu­ro­pie­čiai ir mū­sų re­gio­no ša­lių va­do­vai dar kar­tą pa­kal­bė­ti, su­si­tik­ti ir iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę JAV pre­zi­den­tui Trum­pui. Jau esa­me jam vie­ną kar­tą mi­nė­ję Briu­se­ly­je, o da­bar dar ge­ra pro­ga par­ody­ti ir pa­aiš­kin­ti mū­sų spe­ci­fi­ką, apie mū­sų grės­mes ir ko ti­ki­mės iš JAV“, – pre­zi­den­tū­ros per­siųs­ta­me ko­men­ta­re kal­ba D.Gry­baus­kai­tė.

Anot jos, iš JAV da­bar gir­di­mi ne tik pa­ža­dai, bet ir rea­lūs dar­bai dėl re­gio­no sau­gu­mo.

„La­bai aiš­kiai gir­di­me ne tik pa­ti­ki­ni­mus dėl sau­gu­mo, bet ir ma­to­me kon­kre­čius re­zul­ta­tus. Tai yra pa­di­din­tas 40 proc. at­gra­sy­mo biu­dže­tas ry­ti­niam flan­gui. Ma­to­me JAV ka­riuo­me­nės dis­lo­ka­vi­mą Lie­tu­vo­je ir Bal­ti­jos ša­ly­se. Mes gir­di­me ir ži­no­me, kad tai bus pa­ža­dai pra­ty­bų „Za­pad 2017“ me­tu pa­di­din­to kon­tin­gen­to lau­kia­me sa­vo ša­ly­se. Ma­to­me rea­lius dar­bus, ku­rie už­ti­kri­na mū­sų sau­gu­mą“, – tei­gė D.Gry­baus­kai­tė.

Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad Lie­tu­vos va­do­vė su­si­ti­ki­me su Ry­tų ir Vi­du­rio Eu­ro­pos ša­lių va­do­vais bei D.Trum­pu ket­vir­ta­die­nį pa­brė­žė re­gio­no sau­gu­mo svar­bą.

„Pa­sak ša­lies va­do­vės, ak­ty­vus JAV vaid­muo yra ker­ti­nis vi­sos Eu­ro­pos sau­gu­mui. Su­si­du­riant su Ru­si­jos ka­ri­ne ir ne­kon­ven­ci­ne grės­me, ga­lin­giau­sios pa­sau­ly­je vals­ty­bės – JAV – ka­riai ir iš anks­to re­gio­ne dis­lo­kuo­ta tech­ni­ka yra ge­riau­sia at­gra­sy­mo prie­mo­nė. Vals­ty­bės va­do­vės tei­gi­mu, Ame­ri­kos in­dė­lis bū­ti­nas ir už­ti­kri­nant re­gio­ni­nę oro gy­ny­bą“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

D.Gry­baus­kai­tė va­do­vams iš 12 re­gio­no ša­lių, esan­čių prie Ad­ri­jos, Bal­ti­jos ir Juo­do­sios jū­rų taip pat iš­sa­kė ne­to­li Vil­niaus sta­to­mos As­tra­vo AE grės­mę.

„Lie­tu­vos va­do­vė taip pat at­krei­pė JAV ir ki­tų ša­lių pre­zi­den­tų dė­me­sį, kad „Ro­sa­tom“ sta­to­ma ne­sau­gi As­tra­vo AE, ku­rios bran­duo­li­nė tar­ša ava­ri­jos at­ve­ju ga­li pa­siek­ti 16 Eu­ro­pos sos­ti­nių, ir du­jo­tie­kis „Nord Stream 2“ ga­li bū­ti Ru­si­jos nau­do­ja­mi kaip ne­kon­ven­ci­nio šan­ta­žo įran­kiai“, – tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

Ša­lies va­do­vė dar už­si­mi­nė, kad Lie­tu­va yra pa­si­ren­gu­si pa­di­din­ti ka­rių skai­čių JAV va­do­vau­ja­mo­je „an­ti-ISIS“ ope­ra­ci­jo­je, NA­TO mi­si­jo­je Af­ga­nis­ta­ne ir Jung­ti­nių Tau­tų (JT) mi­si­jo­je Ma­ly­je.

D.Trum­pas į Len­ki­ją už­su­ko prieš Di­džio­jo dvi­de­šim­tu­ko ša­lių su­si­ti­ki­mą Vo­kie­ti­jo­je. Kai ku­rie ste­bė­to­jai tei­gia, kad šiuo su­si­ti­ki­mu Var­šu­va ban­dys pa­de­mons­truo­ti re­gio­ni­nę ly­de­rys­tę kaip at­sva­rą Vo­kie­ti­jos ir Pra­ncū­zi­jos do­mi­nuo­ja­mam blo­kui Eu­ro­pos Są­jun­go­je.

Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se bu­vo ki­lęs ne­ri­mas, kai D.Trum­pas per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją ža­dė­jo pa­ge­rin­ti ry­šius su Ru­si­ja ir men­ki­no NA­TO, va­din­da­mas Al­jan­są „at­gy­ve­nu­siu“, o ne­se­niai per vi­zi­tą Briu­se­ly­je ne­iš­sa­kė vie­šos par­amos ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos pri­nci­pui.

As­tra­vo AE Ru­si­jos kor­po­ra­ci­ja „Ro­sa­tom“ sta­to 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus. Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė tei­gia, kad dar­bai vyk­do­mi ne­si­lai­kant sau­gu­mo ir ap­lin­ko­sau­gos stan­dar­tų.