Dalia Grybauskaitė: Europa yra dar konservatyvi ir stagnuoja savo vystymesi
Eu­ro­pos Są­jun­gos ne­vie­nin­ga po­zi­ci­ja dėl JAV griež­ti­na­mų sank­ci­jų Ru­si­jai nė­ra Bend­ri­jos ski­li­mas, ta­čiau ro­do, kad Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) stag­nuo­ja ir su­ri­ša sau ran­kas, tei­gia Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Tur­būt (ES vals­ty­bių – BNS) ski­li­mu ne­va­din­čiau, ver­tin­čiau dau­giau kaip eko­no­mi­nio vys­ty­mo­si mo­de­lio pa­si­rin­ki­mą, nes tai, kad dar vis kai ku­rios Va­ka­rų ša­lys pri­riš­tos prie vamz­džių, kai jau mo­der­nes­nė tech­no­lo­gi­ja yra SGD ter­mi­na­lai, kai at­ei­ty­je vamz­dis pra­ktiš­kai ne­tu­rės pra­smės, tai ro­do, kad Eu­ro­pa yra dar kon­ser­va­ty­vi ir stag­nuo­ja sa­vo vys­ty­me­si“, – Es­ti­jo­je po su­si­ti­ki­mo su Bal­ti­jos ša­lių ly­de­riais ir JAV vi­cep­re­zi­den­tu Mi­ke'u Pen­ce'u žur­na­lis­tams sa­kė D. Gry­baus­kai­tė.

ES vals­ty­bių nuo­mo­nės iš­sis­ki­ria dėl JAV spren­di­mo griež­tin­ti sank­ci­jas Ru­si­jai, mat bai­mi­na­ma­si, kad tai pa­kenks bend­riems Bend­ri­jos vals­ty­bių ir Ru­si­jos pro­jek­tams kaip „Nord Stream 2“.

Ša­lies va­do­vė Pre­zi­den­tū­ros iš­pla­tin­ta­me įra­še tei­gė, kad Eu­ro­pa vis dar ren­ka­si pri­si­ri­ši­mą prie du­jų vamz­džių ir taip su­ri­ša sa­vo eko­no­mi­kos po­ten­cia­lą.

„Tuo tar­pu mes jau tu­ri­me SGD, mes ne­bep­rik­lau­so­me nuo jo­kio vamz­džio, mes ga­li­me pa­si­rink­ti iš vi­so pa­sau­lio, bet ge­riau­sia kai­na du­jas. De­ja, Eu­ro­pa ren­ka­si pri­si­ri­ši­mą, pri­klau­sy­mą ir sa­vo ran­kų su­ri­ši­mą, sa­vo eko­no­mi­kos po­ten­cia­lo su­ri­ši­mą“, – ti­ki­no pre­zi­den­tė.

JAV griež­tes­nė­mis sank­ci­jo­mis sie­kia nu­baus­ti Krem­lių už ki­ši­mą­si į 2016 me­tų JAV pre­zi­den­to rin­ki­mus ir Ukrai­nos Kry­mo re­gio­no anek­si­ją. Pro­jek­tas nu­ma­to sank­ci­jas įmo­nėms, ku­rios dir­ba su Ru­si­jos eks­por­to du­jo­tie­kiais. Ste­bė­to­jų tei­gi­mu, įsta­ty­mu JAV taip pat ga­li siek­ti su­stip­rin­ti sa­vo du­jų eks­por­to įta­ką. Įsta­ty­mą to­liau tu­rė­tų svars­ty­ti Se­na­tas.

JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas dar tu­ri pa­si­ra­šy­ti ša­lies įsta­ty­mų lei­dė­jų pri­im­tas pa­tai­sas.

Ukrai­na, Len­ki­ja ir Bal­ti­jos ša­lys sa­ko, kad du­jo­tie­kis „Nord Stream 2“ su­stip­rins ES pri­klau­so­my­bę nuo Ru­si­jos du­jų kon­cer­no „Gazp­rom“, ku­ris jau tie­kia apie treč­da­lį du­jų Eu­ro­pai.

Du­jo­tie­kis taip pat su­ma­žin­tų Ukrai­nos kaip tran­zi­to ša­lies svar­bą, o tai su­duo­tų smū­gį pro­va­ka­rie­tiš­kai vy­riau­sy­bei, su­si­du­rian­čiai su ka­ri­niu ir eko­no­mi­niu Mask­vos spau­di­mu. D.Gry­baus­kai­tė, bir­že­lį vie­šė­da­ma Ukrai­no­je, pa­ža­dė­jo pa­dė­ti blo­kuo­ti pro­jek­tą.

„Nord Stream 2“ pro­jek­to rė­mė­jai sa­ko, kad jis leis at­pi­gin­ti du­jas. Vys­tant pro­jek­tą su „Gazp­rom“ bend­ra­dar­biau­ja Vo­kie­ti­jos, Pra­ncū­zi­jos ir Aus­tri­jos įmo­nės.