Dainorui Bradauskui nepavyko sustabdyti VMI vadovo konkurso
Iš Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) vir­ši­nin­ko par­ei­gų sau­sio mė­ne­sį at­leis­tam Dai­no­rui Bra­daus­kui ne­pa­vy­ko su­stab­dy­ti jau pa­si­bai­gu­sio nau­jo VMI va­do­vo kon­kur­so.

Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas (LVAT) tre­čia­die­nį at­me­tė D.Bra­daus­ko skun­dą ir pa­li­ko ga­lio­ti Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo (VAAT) bir­že­lį pri­im­tą nu­tar­tį.

D.Bra­daus­kas pra­šė iki ga­lu­ti­nio teis­mo spren­di­mo su­stab­dy­ti Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ba­lan­dį pa­skelb­tą kon­kur­są. Jis nu­ro­dė, kad ne­sus­tab­džius ga­li pa­sun­kė­ti jo grą­ži­ni­mas į par­ei­gas, nes rei­kė­tų at­leis­ti nau­jai pa­skir­tą VMI vir­ši­nin­ką.

„Ap­lin­ky­bė, jog par­eiš­kė­jas (D.Bra­daus­kas – BNS) ga­li pa­tir­ti tam ti­krų ne­igia­mų tur­ti­nio po­bū­džio pa­sek­mių, sa­vai­me nė­ra pa­grin­das tai­ky­ti rei­ka­la­vi­mo už­ti­kri­ni­mo prie­mo­nes, tuo la­biau, jei par­eiš­kė­jas ne­įro­do, jog to­kių ne­igia­mų pa­sek­mių pa­ša­li­ni­mas bū­tų ne­įma­no­mas ar su­dė­tin­gas“, – ra­šo­ma LVAT nu­tar­ty­je.

Šiuo me­tu teis­mai nag­ri­nė­ja D.Bra­daus­ko pra­šy­mą pa­nai­kin­ti sau­sio 20 die­nos fi­nan­sų mi­nis­tro Vi­liaus Ša­po­kos spren­di­mą at­leis­ti jį iš par­ei­gų, grą­žin­ti į dar­bą ir pri­teis­ti vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį už pri­vers­ti­nės pra­vaikš­tos lai­ką. Bir­že­lio pa­bai­go­je LVAT pa­pra­šė Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­kin­ti, ar kai ku­rios Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo ir Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo nuo­sta­tos ne­prieš­ta­rau­ja pa­grin­di­niam ša­lies įsta­ty­mui.

D.Bra­daus­ko at­sto­vai by­lo­je ke­lia klau­si­mą dėl kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos duo­me­nų nau­do­ji­mo tei­sė­tu­mo, ti­riant tar­ny­bi­nius nu­si­žen­gi­mus.

Sau­sio pa­bai­go­je fi­nan­sų mi­nis­tras V.Ša­po­ka tei­gė, kad D.Bra­daus­ko nu­te­kin­ta in­for­ma­ci­ja ken­kė kon­cer­nų „MG Bal­tic“ ir „Vil­niaus pre­ky­bos“ mo­kes­ti­niams ty­ri­mams, nes 2015 me­tais su­si­ti­ki­nė­da­mas su „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu Rai­mon­du Kur­lians­kiu, D. Bra­daus­kas in­for­muo­da­vo apie kon­cer­no bei „Vil­niaus pre­ky­bos“ mo­kes­ti­nių ty­ri­mų ei­gą.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad D.Bra­daus­kas sa­vo veiks­mais men­ki­no VMI au­to­ri­te­tą, dis­kre­di­ta­vo vals­ty­bės tar­nau­to­jo var­dą, su­kū­rė iš­skir­ti­nes są­ly­gas kon­kre­čiam mo­kes­čių mo­kė­to­jui, pa­žei­dė mo­kes­čių mo­kė­to­jų ly­gy­bės pri­nci­pą.

VMI 51-erių D.Bra­daus­kas va­do­va­vo nuo 2015 me­tų ba­lan­džio. Iki tol nuo 2014 me­tų lie­pos jis lai­ki­nai ėjo VMI vir­ši­nin­ko par­ei­gas.

Tre­čia­die­nį nau­ją­ja VMI vir­ši­nin­ke pa­skir­ta Edi­ta Ja­nu­šie­nė, iki šiol Lie­tu­vos ban­ke dir­bu­si vy­riau­sią­ja au­di­to­re. Ji nau­jas par­ei­gas pra­dės ei­ti nuo penk­ta­die­nio.