Dainoro Bradausko byloje prašoma tirti garso įrašą
Bu­vu­sio Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) va­do­vo Dai­no­ro Bra­daus­ko by­lo­je pra­šo­ma kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą ir pa­skir­ti fo­nos­ko­pi­nę eks­per­ti­zę.

„By­lą ati­dė­jom, nes bus spren­džia­mas klau­si­mas dėl įra­šų fo­nos­ko­pi­nės eks­per­ti­zės sky­ri­mo. An­tra, jie pa­pra­šė kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą, ar le­ga­liai bu­vo vyk­do­mi šie pa­sik­lau­sy­mai. Abe­jo­nės, kad įra­šai ga­li bū­ti iš­kar­py­ti. Jie da­lį įra­šų at­pa­žįs­ta, da­lį – ne. Rei­kia pa­ša­lin­ti abe­jo­nes“, – žur­na­lis­tams po po­sė­džio sa­kė tei­sė­jas Do­na­tas Van­se­vi­čius.

Lie­tu­vos teis­mo eks­per­ti­zės cen­tras nu­ro­do, kad fo­nos­ko­pi­nės eks­per­ti­zės me­tu ti­ria­mi gar­so įra­šai, ku­riuo­se už­fik­suo­tos žmo­gaus bal­so ir sa­ky­ti­nės kal­bos sa­vy­bės. Ty­ri­mo me­tu iden­ti­fi­kuo­ja­mas as­muo pa­gal bal­są, kal­ba ir kal­bė­se­ną, už­fik­suo­tą ti­ria­ma­ja­me (ope­ra­ty­vi­nia­me) ir ly­gi­na­ma­ja­me gar­so įra­šuo­se. Fo­nos­ko­pi­nės eks­per­ti­zės me­tu nu­sta­to­mas pa­teik­tų gar­so įra­šų au­ten­tiš­ku­mas.

Vie­nas D.Bra­daus­ko ad­vo­ka­tų Al­ber­tas Kruč­kaus­kas sa­ko, kad pa­grin­di­nis šio­je by­lo­je ke­lia­mas klau­si­mas – krei­pi­ma­sis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą dėl kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos duo­me­nų nau­do­ji­mo tei­sė­tu­mo, ti­riant tar­ny­bi­nius nu­si­žen­gi­mus.

Pa­sak ad­vo­ka­to, ki­to­je by­lo­je dėl šio klau­si­mo į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą yra krei­pę­sis Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas. Ta­čiau tos by­los fak­ti­nė si­tua­ci­ja šiek tiek ski­ria­si nuo nag­ri­nė­ja­mos D.Bra­daus­ko by­lo­je.

Ne­ty­čia pakliuvo

„To­dėl mes siū­lė­me tiks­lin­ti ap­lin­ky­bes ir tiks­lin­ti tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą, tei­si­nes nor­mas, ku­rių ati­tik­tį pra­šo­me pa­ti­krin­ti Kons­ti­tu­ci­nia­me Teis­me. Mes aps­kri­tai ne­tu­rim to­kių duo­me­nų kad D.Bra­daus­ko bu­vo klau­sy­ta­si – mes ke­liam klau­si­mą, ar kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos veiks­mų me­tu gau­ti duo­me­nys yra nau­do­ja­mi tei­sė­tai, ti­riant ne su­nkius, ne­la­bai su­nkius nu­si­kal­ti­mus, kaip to rei­ka­lau­ja įsta­ty­mai, o tar­ny­bi­nius nu­si­žen­gi­mus, tar­ny­bi­nę eti­ką. Mū­sų įsi­ti­ki­ni­mu, vis dėl to kons­ti­tu­ci­nė tei­sė į pri­va­tų gy­ve­ni­mą yra aukš­čiau tar­ny­bų smal­su­mo iš­siaiš­kin­ti, ką pri­va­čių po­kal­bių me­tu, ar pri­va­čių po­kal­bių me­tu etiš­kai ar ne­etiš­kai el­gia­si tar­nau­to­jai“, – sa­kė ad­vo­ka­tas A.Kruč­kaus­kas.

Jis ma­no, kad bu­vęs VMI va­do­vas ne­ty­čia pa­kliu­vo į kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio se­ki­mo erd­vę.

Ad­vo­ka­tas A.Kruč­kaus­kas sa­ko, kad jis klau­si­mo dėl fo­nos­ko­pi­nės eks­per­ti­zės ne­ke­lia – šį klau­si­mą ke­lia pats teis­mas.

Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas tre­čia­die­nį pra­dė­jo nag­ri­nė­ti D.Bra­daus­ko by­lą dėl at­lei­di­mo.

By­la dėl įsa­ky­mo pa­nai­ki­ni­mo ir įpa­rei­go­ji­mo at­lik­ti veiks­mus bu­vo nag­ri­nė­ja­ma už­da­ra­me teis­mo po­sė­dy­je.

D.Bra­daus­kui at­sto­va­vo du ad­vo­ka­tai – Ge­di­mi­nas Bu­kaus­kas ir A.Kruč­kaus­kas. At­sa­ko­vui Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai at­sto­vau­ja Ro­lan­das Moc­kus.

„Y­ra daug me­džia­gos, ku­ri ne­vie­ša. Už­da­ro po­sė­džio pa­pra­šė Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, mo­ty­vuo­da­ma, kad ne­bū­tų pa­skelb­ti ki­tų mo­kes­čių mo­kė­to­jų duo­me­nys. Už­da­ro po­sė­džio pra­šė ir D.Bra­daus­kas, teig­da­mas, kad ne­no­ri, kad bū­tų pa­skelb­ti jo as­mens duo­me­nys“, – BNS yra sa­kiu­si teis­mo at­sto­vė Si­gi­ta Ja­ci­ne­vi­čie­nė-Bal­ta­duo­nė.

D.Bra­daus­kas teis­mo pra­šo pa­nai­kin­ti sau­sio 20 die­nos fi­nan­sų mi­nis­tro Vi­liaus Ša­po­kos spren­di­mą at­leis­ti jį iš par­ei­gų, grą­žin­ti jį į dar­bą ir pri­teis­ti vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį už pri­vers­ti­nės pra­vaikš­tos lai­ką.

Sau­sio pa­bai­go­je V.Ša­po­ka tei­gė, kad D.Bra­daus­ko nu­te­kin­ta in­for­ma­ci­ja ken­kė kon­cer­nų „MG Bal­tic“ ir „Vil­niaus pre­ky­bos“ mo­kes­ti­niams ty­ri­mams – 2015 me­tais su­si­ti­ki­nė­da­mas su „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu R.Kur­lians­kiu, D.Bra­daus­kas in­for­muo­da­vo apie kon­cer­no bei „Vil­niaus pre­ky­bos“ mo­kes­ti­nių ty­ri­mų ei­gą.

Ne­ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, kai ku­rią in­for­ma­ci­ją apie „Vil­niaus pre­ky­bos“ mo­kes­ti­nius pa­ti­kri­ni­mus ar šios įmo­nės ak­ci­nin­kus D.Bra­daus­kas ir R.Kur­lians­kis ta­rė­si per­duo­ti VP gru­pės at­sto­vei Dia­nai Do­mi­nie­nei.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad D.Bra­daus­kas sa­vo veiks­mais men­ki­no VMI au­to­ri­te­tą, dis­kre­di­ta­vo vals­ty­bės tar­nau­to­jo var­dą, su­kū­rė iš­skir­ti­nes są­ly­gas kon­kre­čiam mo­kes­čių mo­kė­to­jui, pa­žei­dė mo­kes­čių mo­kė­to­jų ly­gy­bės pri­nci­pą. Be to, mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, D.Bra­daus­kas pa­žei­di­mus da­rė ty­čia, aiš­kiai su­vok­da­mas jų pa­vo­jin­gu­mą ir pa­sek­mes, bei sie­kė as­me­ni­nės nau­dos.

Pa­sak D.Bra­daus­ko veik­lą ty­ru­sios Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­jos iš­va­dos, D.Bra­daus­kas vie­šo­je vie­to­je vy­ku­siuo­se su­si­ti­ki­muo­se su R.Kur­lians­kiu (vieš­bu­čio „Am­ber­ton“ res­to­ra­nas „La Ca­ve“; vieš­bu­čio „Ra­dis­son Blu Ho­tel Lie­tu­va“ ka­vi­nė) bu­vo la­bai ne­man­da­gus, var­to­jo daug ru­siš­kų ne­cen­zū­ri­nių žo­džių, žar­go­nų (de­dam sker­są, pa­che­ri­nau, pri­šu­ga­li­nau), el­gė­si ne­pro­fe­sio­na­liai ir ro­dė aiš­kią ne­pa­gar­bą aukš­čiau­siems vals­ty­bės po­li­ti­kams, par­ei­gū­nams bei ins­ti­tu­ci­joms, juos šmei­žė, įžei­di­nė­jo („ Guo­gai pa­pą čiul­pia“), de­mons­tra­vo sa­vo ga­lias ir ga­li­my­bes („ aš ne­bi­jau nie­ko“, „su dar­bie­čiais, su pa­ksis­tais aš da­bar biš­kį juos už kon­ko­lų pa­ėmęs“, „bus blo­gai tau ir ta­vo tė­vui“, „no­rė­jau imt Pa­luc­ką, nes jis nag­las, šlykš­tus ti­pas yra“).

Anot iš­va­dų, D.Bra­daus­kas ne­ven­gė vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­tų („ ge­rai pa­gal­vok kur ta­vo per­so­na­li­jai ne to­kie ge­ri san­ty­kiai, ar nė­ra san­ty­kių“, „no­rė­čiau su­si­pa­žin­ti su Eli­gi­jum, kad bū­tų tie­sio­gi­nis kon­tak­tas“, „su kon­ser­vais ir­gi yra ne­utra­lu“), pri­imi­nė­jo do­va­nas („ čia va, gim­ta­die­nio pro­ga. Čia Lie­tu­voj yra ko­kį 30 žmo­nių, ku­rie to­kį tu­ri“), pikt­nau­džia­vo sa­vo įga­lio­ji­mais ( „e­su pa­sa­kęs cheb­rai taip, sa­kau, fa­na­tiz­mo ne­rei­kia..“, „ban­dau nu­kreipt, kad pa­grin­di­nis tiks­las yra nu­sta­ty­ti įsta­ty­mų spra­gas“).

D.Bra­daus­kas kal­ti­ni­mus ne­igia ir ti­ki­na bend­rau­da­vęs su vers­li­nin­kais ne­pa­žei­džiant įsta­ty­mų.

Bu­vęs VMI va­do­vas – Dar­bo bir­žos klientas

„Vis­ką pa­sa­kys teis­mas ir tei­si­nin­kai“, – po teis­mo po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė D.Bra­daus­kas. Jis sa­kė, kad de­ta­les­nius ko­men­ta­rus pa­teiks po spren­di­mo, koks jis be­bū­tų.

„Aš esu Dar­bo bir­žos klien­tas“, – sa­kė D.Bra­daus­kas, pa­klaus­tas, kuo už­sii­ma da­bar. Jis sa­ko, kad ieš­ko dar­bo, o Dar­bo bir­ža jam tei­kia pa­siū­ly­mus, jis juos ver­ti­na. Be to, ra­šo dar­bą, kaip pa­keis­ti Lie­tu­vos mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mą ir mo­kes­čių sis­te­mą, kad „ne­mo­juo­jant vėz­du“, o įsta­ty­mais la­biau bū­tų ga­li­ma su­ma­žin­ti še­šė­lį.

By­los nag­ri­nė­ji­mas bus tę­sia­mas ki­tą sa­vai­tę, bir­že­lio 7 die­ną.

VMI 51-erių D.Bra­daus­kas va­do­va­vo nuo 2015 me­tų ba­lan­džio. Iki tol nuo 2014 me­tų lie­pos jis lai­ki­nai ėjo VMI vir­ši­nin­ko par­ei­gas.

At­lei­dus D.Bra­daus­ką, lai­ki­nai VMI va­do­vau­ja vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ar­tū­ras Kle­raus­kas. Šiuo me­tu vyks­ta nau­jo VMI va­do­vo kon­kur­sas.