Dainoro Bradausko bylą nagrinės uždaruose posėdžiuose
Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas nu­spren­dė už­da­ruo­se po­sė­džiuo­se nag­ri­nė­ti bu­vu­sio Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) va­do­vo Dai­no­ro Bra­daus­ko skun­dą dėl jo at­lei­di­mo.

„Y­ra daug me­džia­gos, ku­ri ne­vie­ša. Už­da­ro po­sė­džio pa­pra­šė Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, mo­ty­vuo­da­ma, kad ne­bū­tų pa­skelb­ti ki­tų mo­kes­čių mo­kė­to­jų duo­me­nys. Už­da­ro po­sė­džio pra­šė ir D.Bra­daus­kas, teig­da­mas, kad ne­no­ri, kad bū­tų pa­skelb­ti jo as­mens duo­me­nys“, – BNS sa­kė teis­mo at­sto­vė Si­gi­ta Ja­ci­ne­vi­čie­nė-Bal­ta­duo­nė.

Pir­ma­sis teis­mo po­sė­dis vyks ge­gu­žės 31 die­ną.

D.Bra­daus­kas teis­mo pra­šo pa­nai­kin­ti sau­sio 20 die­nos fi­nan­sų mi­nis­tro Vi­liaus Ša­po­kos spren­di­mą at­leis­ti jį iš par­ei­gų, grą­žin­ti jį į dar­bą ir pri­teis­ti vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį už pri­vers­ti­nės pra­vaikš­tos lai­ką.

Sau­sio pa­bai­go­je V.Ša­po­ka tei­gė, kad D.Bra­daus­ko nu­te­kin­ta in­for­ma­ci­ja ken­kė kon­cer­nų „MG Bal­tic“ ir „Vil­niaus pre­ky­bos“ mo­kes­ti­niams ty­ri­mams – 2015 me­tais su­si­ti­ki­nė­da­mas su „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu Rai­mon­du Kur­lians­kiu, D.Bra­daus­kas in­for­muo­da­vo apie kon­cer­no bei „Vil­niaus pre­ky­bos“ mo­kes­ti­nių ty­ri­mų ei­gą. Ne­ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, kai ku­rią in­for­ma­ci­ją apie „Vil­niaus pre­ky­bos“ mo­kes­ti­nius pa­ti­kri­ni­mus ar šios įmo­nės ak­ci­nin­kus D.Bra­daus­kas ir R.Kur­lians­kis ta­rė­si per­duo­ti VP gru­pės at­sto­vei Dia­nai Do­mi­nie­nei.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad D.Bra­daus­kas sa­vo veiks­mais men­ki­no VMI au­to­ri­te­tą, dis­kre­di­ta­vo vals­ty­bės tar­nau­to­jo var­dą, su­kū­rė iš­skir­ti­nes są­ly­gas kon­kre­čiam mo­kes­čių mo­kė­to­jui, pa­žei­dė mo­kes­čių mo­kė­to­jų ly­gy­bės pri­nci­pą. Be to, mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, D. Bra­daus­kas pa­žei­di­mus da­rė ty­čia, aiš­kiai su­vok­da­mas jų pa­vo­jin­gu­mą ir pa­sek­mes, bei sie­kė as­me­ni­nės nau­dos.

D.Bra­daus­kas šiuos kal­ti­ni­mus ne­igia ir ti­ki­na bend­rau­da­vęs su vers­li­nin­kais ne­pa­žei­džiant įsta­ty­mų.

VMI 51-erių D.Bra­daus­kas va­do­va­vo nuo 2015 me­tų ba­lan­džio. Iki tol nuo 2014 me­tų lie­pos jis lai­ki­nai ėjo VMI vir­ši­nin­ko par­ei­gas.

At­lei­dus D.Bra­daus­ką, lai­ki­nai VMI va­do­vau­ja vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ar­tū­ras Kle­raus­kas.