Dainoras Bradauskas jaučiasi esąs teisus
Tar­ny­bi­niu nu­si­žen­gi­mu dėl ga­li­mai ko­rup­ci­nės veik­los įta­ria­mas Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) va­do­vas Dai­no­ras Bra­daus­kas ti­ki­na easn­tis tei­sus, ir sa­ko bend­ra­dar­biau­sian­tis su jo veik­lą ti­rian­čia Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja.

„Aš jau­čiuo­si tei­sus ta pra­sme, ka­dan­gi mū­sų ins­ti­tu­ci­jai yra ke­lia­mi la­bai aukš­ti rei­ka­la­vi­mai, juos ke­lia­me ir va­do­vy­bei šios ins­ti­tu­ci­jos, ir tie­siog ne­ži­nau, apie ką ei­tų kal­ba kol kas, to­dėl jau­čiuo­si tei­sus. Ga­liu tik pa­kar­to­ti, kad jei­gu įvyks kaž­koks nu­ša­li­ni­mas ir tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo ty­ri­mas, aš bend­ra­dar­biau­siu, siek­siu, kad bū­tų ci­vi­li­zuo­tai, grei­tai, ob­jek­ty­viai ir efek­ty­viai at­lik­tas tas pa­ti­kri­ni­mas, ir kai bus re­zul­ta­tai, aš iš­sa­ky­siu sa­vo nuo­mo­nę ir ko­men­tuo­siu“, – BNS pir­ma­die­nį ry­te sa­kė D.Bra­daus­kas.

Jis pir­ma­die­nį po li­gos grį­žo į dar­bą ir ti­ki­na iš Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos kol kas ne­ga­vęs in­for­ma­ci­jos, kuo yra įta­ria­mas.

„Ne­tu­riu jo­kios in­for­ma­ci­jos, kol kas dir­bu įpras­tai sa­vo dar­bą“, – ti­ki­no VMI va­do­vas.

Jis taip pat ne­ko­men­ta­vo jo­kių ga­li­mų nu­si­žen­gi­mo ver­si­jų, ti­kin­da­mas, kad ne­no­ri spė­lio­ti. D.Bra­daus­kas sa­kė kol kas ne­su­lau­kęs fi­nan­sų mi­nis­tro kvie­ti­mo su­si­tik­ti: „Aš, kaip su­pran­tu, fi­nan­sų mi­nis­tras tu­rė­tų ma­ne, jei­gu aš bū­siu rei­ka­lin­gas, kaž­kaip iš­sik­vies­ti. Kol kas ne­su ga­vęs nei pa­kvie­ti­mo, nei nie­ko“.

Anot VMI va­do­vo, ku­ris nuo pra­ėju­sio tre­čia­die­nio tu­rė­jo ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą, jis „dar no­rė­tų sirg­ti“.

„Dar no­rė­čiau sirg­ti, bet ka­dan­gi ži­niask­lai­do­je daug pri­sis­kai­čiau. Ne­dar­bin­gu­mo la­pe­lis, pa­si­tiks­li­nau li­go­ni­nė­je, už­da­ry­tas penk­ta­die­nį, aš esu dar­be“, – sa­kė D.Bra­daus­kas.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) in­for­ma­ci­ją ga­vu­si Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pra­ėju­sį tre­čia­die­nį pra­dė­jo tar­ny­bi­nį pa­ti­kri­ni­mą dėl ga­li­mo D. Bra­daus­ko tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo. Nuo tre­čia­die­nio jį lai­ki­nai par­ei­go­se pa­kei­tė jo pa­va­duo­to­jas Vy­gan­tas Iva­naus­kas.

VMI va­do­vu D. Bra­daus­kas pa­skir­tas 2015 me­tais.

D. Bra­daus­kas yra so­cial­de­mo­kra­tų eks­par­la­men­ta­ro Bro­niaus Bra­daus­ko sū­nus. Pa­sta­ra­sis por­ta­lui del­fi.lt tei­gė, kad STT raš­tas Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai ga­li bū­ti su­si­jęs su konf­lik­tu tarp vie­nas di­džiau­sių Lie­tu­vo­je vers­lo gru­pių val­dan­čios bend­ro­vės „Vil­niaus pre­ky­ba“ ak­ci­nin­kų Min­dau­go Mar­cin­ke­vi­čiaus ir Ne­ri­jaus Nu­ma­vi­čiaus.

So­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas, Sei­mo na­rys Al­gir­das But­ke­vi­čius ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė, kad su D.Bra­daus­ku ga­li siek­ti su­si­do­ro­ti in­te­re­sų gru­pės. Anot va­do­vau­ja­ma ins­pek­ci­ja per­nai iš įvai­rių as­me­nų iš­ieš­ko­jo apie 220 mln. eu­rų ir pri­skai­čia­vo 480 mln. eu­rų pa­pil­do­mų mo­kes­čių.

Mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kė klausimus

Pir­ma­die­nį spe­cia­li Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­ja pa­tei­kė Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos (VMI) vir­ši­nin­kui Dai­no­rui Bra­daus­kui klau­si­mus dėl in­for­ma­ci­jos, pa­teik­tos Spe­cia­lių­jų ty­ri­mo tar­ny­bos raš­te, ku­rio pa­grin­du pra­dė­tas tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo ty­ri­mas, ra­šo­ma Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

„Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja yra vie­na svar­biau­sių ins­ti­tu­ci­jų Lie­tu­vo­je. Pa­grin­di­nis jos tiks­las – už­ti­krin­ti, kad vers­las ir gy­ven­to­jai są­ži­nin­gai mo­kė­tų mo­kes­čius. Rei­ka­lau­da­mi są­ži­nin­gu­mo ir skaid­ru­mo iš ki­tų, pa­tys tu­ri­me bū­ti pa­vyz­džiu. Gy­ve­na­me tei­si­nė­je vals­ty­bė­je, to­dėl at­lie­ka­me ty­ri­mą, ku­riuo pri­va­lė­si­me ar­ba pa­tvir­tin­ti, ar­ba pa­neig­ti abe­jo­nes ki­lu­sias dėl po­no Dai­no­ro Bra­daus­ko veik­los“, – sa­kė fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka. Jis pri­dū­rė, kad vie­no as­mens veik­los ty­ri­mas ne­tu­ri bū­ti sie­ja­mas su VMI veik­la – ins­ti­tu­ci­ja to­liau sklan­džiai dir­ba, jai lai­ki­nai pa­skir­tas va­do­vau­ti VMI vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ar­tū­ras Kle­raus­kas, ka­dan­gi ty­ri­mo lai­ko­tar­piui D.Bra­daus­kas nu­ša­lin­tas nuo par­ei­gų.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­ja tirs D. Bra­daus­ko ga­li­mai pa­da­ry­tą tar­ny­bi­nį nu­si­žen­gi­mą, tu­rin­tį ko­rup­ci­nį po­bū­dį.

Va­do­vau­da­ma­si LR Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis, STT pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją dėl D. Bra­daus­ko ga­li­mo tam ti­krų vers­lo gru­pių pro­te­ga­vi­mo, nau­do­ji­mo­si tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi tam ti­kriems vers­lo su­bjek­tams tei­kiant ne­vie­šą in­for­ma­ci­ją apie ki­tus vers­lo su­bjek­tus bei fi­zi­nius as­me­nis, su tam ti­krų vers­lo gru­pių at­sto­vais ap­ta­riant VMI ir tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų at­lie­ka­mas ty­ri­mus jų at­žvil­giu bei kon­kre­čius veiks­mus tam ti­krų vers­lo su­bjek­tų nau­dai.

D. Bra­daus­kas tu­rės ga­li­my­bę per 5 dar­bo die­nas at­sa­ky­ti į ko­mi­si­jos klau­si­mus, vė­liau ko­mi­si­ja įver­tins vi­są tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją ir pa­teiks iš­va­dą fi­nan­sų mi­nis­trui, ku­ris pri­ims spren­di­mą.

Tam, kad ne­bū­tų pa­kenk­ta ty­ri­mui, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja de­ta­les­nę in­for­ma­ci­ją pa­vie­šins ta­da, kai ko­mi­si­ja pa­teiks sa­vo iš­va­das fi­nan­sų mi­nis­trui, ra­šo­ma mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.