Dainius Pūras antrąkart išrinktas JT komiteto pirmininku
Pro­fe­so­rius Dai­nius Pū­ras, Jung­ti­nių Tau­tų (JT) spe­cia­lu­sis pra­ne­šė­jas tei­sei į svei­ka­tą, bir­že­lio 5 die­ną iš­rink­tas JT Žmo­gaus tei­sių ta­ry­bos Spe­cia­lių­jų pro­ce­dū­rų koor­di­na­vi­mo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku. Šio­se par­ei­go­se jis koor­di­nuos apie 80 ne­prik­lau­so­mų JT eks­per­tų, įgy­ven­di­nan­čių or­ga­ni­za­ci­jos man­da­tus žmo­gaus tei­sių sri­ty­je, veik­lą.

JT Žmogaus teisių tarybos paskirti nepriklausomi ekspertai analizuoja žmogaus teisių padėtį tam tikrose srityse arba tam tikrose valstybėse ir teikia reguliarias ataskaitas Žmogaus teisių tarybai ir Generalinei Asamblėjai. Ataskaitose pateikiamos rekomendacijos valstybėms dėl žmogaus teisių apsaugos ir prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimo. Ši sistema, vadinama JT specialiosiomis procedūromis, yra vienas pagrindinių JT žmogaus teisių apsaugos mechanizmo elementų, ji apima visas pilietines, politines, ekonomines, socialines ir kultūrines žmogaus teises, rašoma pranešime spaudai.

Lietuva 2001 metais pateikė nuolatinį kvietimą JT specialiųjų procedūrų nepriklausomiems ekspertams atvykti į Lietuvą. Siekdama prisidėti prie tarptautinių žmogaus teisių standartų stiprinimo Lietuva iškėlė savo kandidatūrą rinkimuose į Žmogaus teisių tarybą 2022–2024 metų laikotarpiui.

Profesorius Dainius Pūras, aktyviai prisidedantis prie tarptautinių standartų sveikatos srityje įtvirtinimo Lietuvoje, JT specialiuoju pranešėju teisei į sveikatą dirba nuo 2014 metų. 2007–2011 metais profesorius D. Pūras buvo JT vaiko teisių komiteto narys.