D. Žalimas: Konstitucijos dvasia nėra susijusi su šamanizmu
Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) ver­tin­da­mas tei­sės ak­tus ne tik ga­li, bet ir tu­ri at­siž­velg­ti į Kons­ti­tu­ci­jos dva­sią, tai yra į jo­je įtvir­tin­tų nor­mų vi­su­mą, tei­gia KT pir­mi­nin­kas Dai­nius Ža­li­mas.

„I­ro­niš­ką pa­šie­pi­mą, esą Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas kal­ba su dva­sio­mis, ti­krai ras­tu­me kiek­vie­na­me Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo ak­tu ne­pa­ten­kin­to as­mens ko­men­ta­re. De­ja, okul­tiz­mo ger­bė­jus čia tu­rė­čiau nu­vil­ti – Kons­ti­tu­ci­jos dva­sia nė­ra su­si­ju­si nei su ša­ma­niz­mu, nei su me­ta­fi­zi­nė­mis bū­ty­bė­mis. Tai vi­so la­bo Kons­ti­tu­ci­jos šeš­to straips­nio nuo­sta­tos, kad Kons­ti­tu­ci­ja yra vien­ti­sas ak­tas, iš­raiš­ka“, – penk­ta­die­nį per tarp­tau­ti­nę kon­fe­ren­ci­ją Sei­me, skir­tą Kons­ti­tu­ci­jos die­nai, sa­kė D.Ža­li­mas.

„Ki­taip ta­riant, Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas spręs­da­mas by­las tu­ri va­do­vau­tis ne tik Kons­ti­tu­ci­jos teks­ti­ne iš­raiš­ka, bet ir at­siž­velg­ti į Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tų nor­mų, pri­nci­pų, ver­ty­bių ir sie­kių su­da­ro­mą dar­nią vi­su­mą“, – tvir­ti­no jis.

Anot KT pir­mi­nin­ko, toks po­žiū­ris nė­ra sve­ti­mas ir ki­tų ša­lių teis­mams. JAV Vals­ti­jų Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas dar 1819 me­tais pir­mą kar­tą pa­žy­mė­jo, jog įsta­ty­mai tu­ri ati­tik­ti ne tik Kons­ti­tu­ci­jos rai­dę, bet ir jos dva­sią. Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas taip pat ne kar­tą yra pa­brė­žęs, kad Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių kon­ven­ci­jos ga­ran­tuo­ja­mų tei­sių aiš­ki­ni­mas tu­ri ati­tik­ti de­mo­kra­ti­nės vi­suo­me­nės idea­lus ir ver­ty­bes.

Kaip vie­ną KT nu­ta­ri­mą, kai Kons­ti­tu­ci­jos dva­siai bu­vo su­teik­ta pir­me­ny­bė, D.Ža­li­mas pa­mi­nė­jo nu­ta­ri­mą dėl už­sie­nio ka­ri­nių ba­zių stei­gi­mo Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je. Krei­pi­mo­si au­to­riai rė­mė­si Kons­ti­tu­ci­jos 137 straips­niu, kad Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je ne­ga­li bū­tų už­sie­nio vals­ty­bių ka­ri­nių ba­zių.

„Kons­ti­tu­ci­jos 137 straips­nio nuo­sta­ta ne­tu­ri už­kirs­ti ke­lio veiks­min­gai gin­ti ne­prik­lau­so­my­bę, de­mo­kra­ti­ją, ki­tas pa­ma­ti­nes Kons­ti­tu­ci­jos ver­ty­bes. Prieš­in­gas Kons­ti­tu­ci­jos aiš­ki­ni­mas tie­siog bū­tų sa­vi­žu­diš­kas, nes Lie­tu­va nuo iš­orės grės­mių bū­tų pa­smerk­ta gin­tis vie­na, be jo­kių są­jun­gi­nin­kų. Ta­čiau at­siž­vel­giant į Kons­ti­tu­ci­jos dva­sią, jos pa­skir­tį, tiks­lus ne­ky­la abe­jo­nių, kad Kons­ti­tu­ci­ja nė­ra ir ne­ga­li bū­ti aiš­ki­na­ma kaip sa­vi­žu­džių pa­ktas. Prieš­in­gai – ji bu­vo pri­im­ta tam, kad stip­rin­tų Lie­tu­vos vals­ty­bę ir už­ti­krin­tų jos ne­prik­lau­so­my­bę“, – tei­gė KT pir­mi­nin­kas.

Kons­ti­tu­ci­jos die­na Lie­tu­vo­je mi­ni­ma spa­lio 25 die­ną.