D. Valys prašo naikinti parlamentaro R. A. Ručio neliečiamybę
Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Da­rius Va­lys krei­pė­si į Sei­mą pra­šy­da­mas pa­nai­kin­ti par­la­men­ta­ro „tvar­kie­čio“ Ri­mo An­ta­no Ru­čio tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę.

Pro­ku­ro­ras pra­šo Sei­mo su­ti­ki­mo R.A.Ru­čį leis­ti pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, jį su­im­ti ir ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę, pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nė pro­kū­ra­tū­ra.

Pa­nai­kin­ti R.A.Ru­čio im­uni­te­tą pra­šo­ma ty­ri­mo me­tu ga­vus duo­me­nų apie jo ga­li­mai pa­da­ry­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas. Pa­sak pra­ne­ši­mo, su­rink­ti duo­me­nys lei­džia ma­ny­ti, kad R.A.Ru­čys iš pro­diu­se­rio Ro­la­do Skais­gi­rio pri­ėmė di­des­nės nei 250 MGL (32,5 tūkst. li­tų) ver­tės ky­šį pa­ža­dė­jęs pa­veik­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ją ir jos vals­ty­bės tar­nau­to­jus, taip pat, veik­da­mas bend­ri­nin­kų gru­pė­je, su­kurs­tė ir or­ga­ni­za­vo ap­gau­lin­gą įmo­nių bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mą.

Sei­mo na­rys be Sei­mo su­ti­ki­mo ne­ga­li bū­ti trau­kia­mas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­ima­mas ar ki­taip su­var­žo­ma jo lais­vė. Dėl Sei­mo na­rio lais­vės su­var­žy­mo ga­li kreip­tis tik ša­lies ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras.

Spa­lio 21 die­ną Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­ne­šė su Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba at­lie­kan­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu stam­biu mas­tu sie­kiant už at­ly­gį da­ry­ti įta­ką ke­le­tui pra­ėju­siais me­tais Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je vyk­dy­tų vie­šų­jų pir­ki­mų. Iš vi­so bu­vo su­lai­ky­ti pen­ki as­me­nys, įta­ria­mų­jų gy­ve­na­mo­sio­se vie­to­se ir dar­bo­vie­tė­se, taip pat par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ būs­ti­nė­se at­lik­ta ke­lio­li­ka kra­tų.

Tarp su­lai­ky­tų­jų dviem par­oms bu­vo ir ži­no­mas te­le­vi­zi­jos pro­diu­se­ris R.Skais­gi­rys. Poė­mis at­lik­tas ir Sei­me, pa­im­tas bu­vu­sio par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sa­kin­go­jo se­kre­to­riaus, da­bar­ti­nio par­la­men­ta­ro R.A.Ru­čio kom­piu­te­ris.