D. Valys: nusikaltimų ištiriamumas gerėja
Per­nai pro­ku­ro­rai iš­ty­rė dau­giau kaip pu­sę vi­sų re­gis­truo­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų, tre­čia­die­nį pri­sta­ty­da­mas me­ti­nę at­as­kai­tą Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te sa­kė ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Da­rius Va­lys.

D.Va­lio pa­teik­tais duo­me­ni­mis, per­nai bu­vo už­re­gis­truo­ta 83 tūkst. nu­si­kals­ta­mų vei­kų, o iš­tir­ta - per 46 tūkst. ar­ba 55,6 proc.. Pro­ku­ra­tū­ros va­do­vas taip at­krei­pė dė­me­sį, jog nors smur­to šei­mo­je at­ve­jai ir pa­ge­ri­na iš­ti­ria­mu­mo sta­tis­ti­ką, po­ky­čiai dėl šių vei­kų įtrau­ki­mo į bend­rus skai­čia­vi­mus nė­ra la­bai di­de­li.

Pri­sta­tant anks­tes­nes me­ti­nes at­as­kai­tas D.Va­lys par­la­men­te bu­vo kri­ti­kuo­ja­mas, kad iš­ti­ria­mu­mo ro­dik­liai pa­ge­rė­jo tik for­ma­liai, nes į bend­rą nu­si­kal­ti­mų sta­tis­ti­ką bu­vo įtrauk­tos ir ne­sun­kiai ti­ria­mos anks­čiau ne­kri­mi­na­li­zuo­to smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je by­los.

„Iš­ti­ria­mu­mas nu­si­kals­ta­mų vei­kų yra be­veik 56 proc., ir siek­da­mi pa­aiš­kin­ti, ko­kią įta­ką tu­ri smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je vei­kų iš­ty­ri­mas, eli­mi­na­vo­me šių vei­kų re­gis­tra­vi­mą ir at­sklei­di­mą, ir li­ku­sius skai­čius, be smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, pa­skai­čia­vo­me, gau­na­si 52 proc. nu­si­kals­ta­mu­mo at­sklei­di­mas“, - sa­kė pro­ku­ra­tū­ros va­do­vas.

„Tai la­bai aiš­kiai par­odo, kad smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­ve­jų įtrau­ki­mas į sta­tis­ti­ką įta­ką tu­ri, bet ji nė­ra le­mia­ma, es­mi­nė, ir tu­ri­me ne­blo­gą nu­si­kals­ta­mų vei­kų at­sklei­di­mo re­zul­ta­tą. Ga­li­me jį sa­vo­tiš­kai pa­ly­gin­ti su duo­me­ni­mis iki 2011 me­tų, kaip mums pa­vyk­da­vo at­skleis­ti vei­kas, tuo me­tu at­sklei­di­mas bu­vo apie 45 proc. Skai­čiuo­jant to­kiu bū­du tu­ri­me apie 52 proc., ma­no ma­ny­mu, tai ro­do, jog tei­sė­sau­gai pa­vyks­ta su­sit­var­ky­ti su dar­bo krū­viu ir at­skleis­ti dau­giau nu­si­kals­ta­mų vei­kų“, - sa­kė D.Va­lys.

2013 me­tais pro­ku­ro­rai iš­ty­rė 54,8 proc. vi­sų už­re­gis­truo­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų.

Iš 2014 me­tais už­re­gis­truo­tų 83 tūkst. nu­si­kals­ta­mų vei­kų nu­si­kal­ti­mai su­da­rė 90 proc. (74 tūkst. 709); bau­džia­mie­ji nu­si­žen­gi­mai – 10 proc. (8 tūkst. 294). Bend­ra­me 2014 me­tais už­re­gis­truo­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų skai­čiu­je 8 tūkst. 264 smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je vei­kos su­da­rė 9,9 pro­cen­to.

Pri­sta­ty­da­mas nu­si­kals­ta­mu­mo ten­den­ci­jas D.Va­lys pa­žy­mė­jo, kad to­liau ma­žė­ja nu­žu­dy­mų skai­čius - 2014 me­tais jų re­gis­truo­ta 175 ar­ba 5,9 proc. ma­žiau nei dar prieš me­tus. Su­nkių ir la­bai su­nkių nu­si­kal­ti­mų bend­rai už­re­gis­truo­ta 7,3 proc. ma­žiau (4 tūkst. 141) nei 2013 me­tais.

Vi­du­ti­nė iki­teis­mi­nio ty­ri­mo truk­mė, pa­ly­gin­ti su 2013 me­tais, su­trum­pė­jo ke­lio­mis die­no­mis - iki 164 ka­len­do­ri­nių die­nų, kai 2013 me­tais bu­vo 170) die­nų.