D.Valys: iniciatyvos keisti įstatymus atsiranda, kai pradedami tyrimai dėl korupcijos
Vos me­tai pra­si­dė­jo, o prem­je­ras jau ap­si­žo­džia­vo su Dar­bo par­ti­ja. Al­gir­das But­ke­vi­čius pri­si­pa­ži­no, kad Dar­bo par­ti­jos el­ge­sys pri­imant 2015-ųjų biu­dže­tą sie­ti­nas su par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­ku Vik­to­ru Us­pas­ki­chu, ku­ris šan­ta­ža­vo sa­viš­kius, nes ne­pa­vy­ko Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­te pri­im­ti spren­di­mo, jog „juo­do­sios“ bu­hal­te­ri­jos by­la – po­li­ti­nė.

Toks pri­pa­ži­ni­mas bū­tų nau­din­gas V. Us­pas­ki­chui Eu­ro­pos par­la­men­te (EP), ku­ris tu­ri ap­sisp­ręs­ti dėl jo tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės at­ėmi­mo. Dar­bo par­ti­jos pė­do­mis se­ka ir ki­ta val­dan­čio­ji par­ti­ja – „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, pa­kliu­vu­si į tei­sė­sau­gos ran­kas dėl pre­ky­bos po­vei­kiu ir ko­rup­ci­jos.

Nors šiuo me­tu vyks­ta ty­ri­mas, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos na­rys Val­das Va­si­liaus­kas pa­tei­kė Bau­džia­mo­jo ko­dek­so (BK) pa­tai­sas, ku­rio­se siū­lo­ma „pre­ky­bą po­vei­kiu“ iš­brauk­ti vi­siš­kai ir įra­šy­ti „tar­pi­nin­ko ky­ši­nin­ka­vi­mą“.

Pa­gal V. Va­si­liaus­ką, as­muo ne­bū­tų bau­džia­mas tie­sio­giai ar ne­tie­sio­giai pa­siū­lęs ar su­si­ta­ręs duo­ti ky­šį, lik­tų baus­mė tik už ky­šio da­vi­mą. Be ki­tų pa­kei­ti­mų, V. Va­si­liaus­kas siū­lo už tar­pi­nin­ka­vi­mą ky­ši­nin­kau­jant ne­baus­ti ju­ri­di­nių as­me­nų, tarp jų ir par­ti­jų. Ta­čiau bent jau kol kas ne tik Dar­bo par­ti­jai, bet ir „Tvar­kai ir tei­sin­gu­mui“ ne­pa­vy­ko įsta­ty­mu už­kirs­ti ke­lio at­sa­ko­my­bei, jei­gu bus įro­dy­ta jų ar jų par­ti­jos na­rių kal­tė.

„Be abe­jo, tai bū­tų tarp­tau­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų toks, ma­nau, pa­žei­di­mas. Ir dar, ko ge­ro, kas ne­ge­rai, kaip pas mus daž­nai po­li­ti­ko­je at­si­tin­ka, kad to­kios ini­cia­ty­vos at­si­ran­da tuo­met, kai pra­de­da­mi iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl su­nkių nu­si­kal­ti­mų, tu­rin­čių po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos po­žy­mių“, – įsi­ti­ki­nęs ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Da­rius Va­lys.

Ko­mi­te­to pa­lenk­ti nepavyko

Tei­sia­mam Dar­bo par­ti­jos pa­triar­chui V. Us­pas­ki­chui ga­li vėl tek­ti de­rin­ti teis­mo po­sė­džius Vil­niu­je su EP Briu­se­ly­je. To­kiems įvy­kiams už­bėg­ti už akių ban­dė Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos na­rio Leo­nar­do Tal­mon­to va­do­vau­ja­mas Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Pus­šim­tis Sei­mo na­rių su pa­čia Sei­mo Pir­mi­nin­ke prieš­aky pa­si­ra­šė raš­tą, ku­ria­me tei­gia­ma, kad Lie­tu­vo­je bau­džia­mo­sios by­los ke­lia­mos ga­li­mai po­li­ti­niais mo­ty­vais, kaip pa­vyz­dys pa­tei­kia­ma Dar­bo par­ti­jos by­la. Šio klau­si­mo svars­ty­mą boi­ko­ta­vo opo­zi­ci­jos at­sto­vai Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­te. Už tai jie su­lau­kė gra­si­ni­mų – į Sei­mo Eti­kos ko­mi­si­ją Dar­bo par­ti­jos de­le­guo­tas Me­čis­lo­vas Zaš­čiu­rins­kas ne­pak­lus­nie­siems gra­si­no net apkalta

„Sei­mo na­rys, ku­ris at­si­sa­ko vyk­dy­ti sa­vo par­ei­gas, [...] jam gre­sia ap­kal­ta“, – tuo­met aiš­ki­no M. Zaš­čiu­rins­kas.

Dar­bo par­ti­jos at­sto­vų gra­si­ni­mai ne­pak­lus­niems opo­zi­ci­jos at­sto­vams lio­vė­si, žlu­go ban­dy­mai Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­te Dar­bo par­ti­jos by­lai su­teik­ti po­li­ti­nį sta­tu­są.

Nau­ja pa­tai­sa – lyg pa­gal­vė­lė krentančiam

Ta­čiau da­bar į ko­rup­ci­jos skan­da­lą įsi­vė­lė dar vie­na val­dan­čio­ji par­ti­ja – spa­lį tei­sė­sau­gi­nin­kai krė­tė par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ būs­ti­nes, su­lai­kė ke­lis įta­kin­gus vei­kė­jus. Kra­tų me­tu į pa­tal­pas ver­žė­si par­ti­jos ad­vo­ka­te pri­sis­ta­čiu­si po­nia Auš­ra Ru­čie­nė. Ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, kad šios įta­kin­gos par­ti­jos vei­kė­jos su­tuok­ti­nis yra apk­laus­tas kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas. Jo tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę pa­nai­kin­ti pra­šęs ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras at­sklei­dė, kad Ri­mas An­ta­nas Ru­čys ta­po Sei­mo na­riu, kai po EP rin­ki­mų Sei­mo Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas frak­ci­jo­je at­si­lais­vi­no vie­tos. Tuo me­tu R. A. Ru­čiui jau grė­sė įta­ri­mai dėl pre­ky­bos po­vei­kiu stam­biu mas­tu.

„E­sa­mų duo­me­nų vi­su­ma lei­džia pa­grįs­tai įtar­ti, kad R. A. Ru­čys iki tap­da­mas LR Sei­mo na­riu pa­da­rė su­nkų ir apy­sun­kį nu­si­kal­ti­mus, [...] R. A. Ru­čys nuo šių me­tų bir­že­lio yra Sei­mo na­rys, at­leis­tas nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės“, – sa­ko ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Da­rius Va­lys.

Sei­mas nu­spren­dė dėl R. A. Ru­čio su­da­ry­ti lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją. Jei teis­mas pri­pa­žin­tų Sei­mo na­rį kal­tu, jam gre­sia iki aš­tuo­ne­rių me­tų be­lan­gės... Ta­čiau par­ti­jos iž­di­nin­ku ti­tu­luo­ja­mas R. A. Ru­čys, ly­giai kaip ir Dar­bo par­ti­jos vei­kė­jai, jam ke­lia­mą by­lą ban­do va­din­ti „po­li­ti­ne“ ir tvir­ti­na, kad Tau­tos iš­rink­to­jo man­da­to at­si­sa­ky­ti nė neketinąs

„Ma­tyt, čia dau­giau su­riš­ta su po­li­ti­ka, ir, aiš­ku, ga­lė­jo ger­bia­mas pro­ku­ro­ras at­eit prieš sa­vai­tę, jei taip no­rė­jo, o ne pa­sku­ti­nę die­ną [...] Ne­jau­gi man rei­kia šokt iš penk­to aukš­to“, – ste­bi­si Sei­mo na­rys.

Ta­čiau pa­na­šu, kad „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ vy­rai ke­ti­no ko­le­gai pa­kiš­ti pe­tį par­en­gę Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­sas... Jas pa­tei­kęs V. Va­si­liaus­kas gi­na­si, kad šia ini­cia­ty­va sie­kė iš­suk­ti R. A. Ru­čį nuo at­sa­ko­my­bės.

„Iš ti­krų­jų ne­slėp­siu, kad ma­ne pa­ska­ti­no, tai yra at­krei­pė dė­me­sį... Aš ne­su tei­si­nin­kas, kas­dien ne­skai­tau Bau­džia­mo­jo ko­dek­so. [...] Siū­lo­ma jį tik pa­tiks­lin­ti, kad jis bū­tų tai­ko­mas ir kar­tu kad tai ne­leis­tų mū­sų spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms, pro­ku­ro­rams sa­vi­va­liau­ti“, – sa­vo mo­ty­vus ban­do aiš­kin­ti V. Va­si­liaus­kas.

Kirs­tų per vals­ty­bės prestižą

Pro­ku­ro­rai sa­ko, kad V. Va­si­liaus­ko siū­ly­mas nai­kin­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę už pre­ky­bą po­vei­kiu smog­tų vals­ty­bės pres­ti­žui – BK pa­keis­tas prieš tre­jus me­tus, vyk­dant Bau­džia­mo­sios tei­sės kon­ven­ci­ją dėl ko­rup­ci­jos, ta­čiau blo­giau­sia, kad nu­si­kal­tė­liai lik­tų ne­bau­džia­mi.

„Be abe­jo, tai bū­tų tarp­tau­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų toks, ma­nau, pa­žei­di­mas. Ir dar ko ge­ro, kas ne­ge­rai, kaip pas mus daž­nai po­li­ti­ko­je at­si­tin­ka, kad to­kios ini­cia­ty­vos at­si­ran­da tuo­met, kai pra­de­da­mi iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl su­nkių nu­si­kal­ti­mų, tu­rin­čių po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos po­žy­mių“, – įsi­ti­ki­nęs D. Va­lys.

Ke­ti­nu­si šiems BK pa­kei­ti­mams sku­bos tvar­ka įžieb­ti ža­lią švie­są, po ke­lių die­nų Sei­mo Pir­mi­nin­kė jau aiš­ki­no­si, kad taip el­gė­si ne­įsi­gi­li­nu­si į ga­li­mas pa­sek­mes, esą ji tik vyk­dė Sei­mo na­rių „pa­ra­šo“ va­lią.

„Na, bu­vo su­rink­ti 47 ar 49, ne­pri­si­me­nu, par­ašai, ir pa­gal sta­tu­tą bu­vo pri­va­lo­ma įtrauk­ti pa­tei­ki­mą“, – aiš­ki­na­si Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

Net dvi koa­li­ci­jos par­tne­rės – tei­sė­sau­gos akiratyje

BK pa­tai­sos tu­rės pe­rei­ti Vy­riau­sy­bės skais­tyk­lą. Anot mū­sų kal­bin­to po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­ko Rim­vy­do Va­lat­kos, ten­ka tik ap­gai­les­tau­ti, kad net dvi par­ti­jos iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos yra tei­sė­sau­gos aki­ra­ty­je.

Kas yra Us­pas­ki­chas? Ji žmo­gus, Lie­tu­vos po­li­ti­kas, ku­ris [...] bu­vo pa­bė­gęs pu­san­trų me­tų į Ru­si­ją ir bu­vo ga­vęs po­li­ti­nį Krem­liaus prie­globs­tį nuo Lie­tu­vos tei­sin­gu­mo. Krem­lius jo ne­iš­da­vė. Grį­žo. [...] Iš­rink­tas vėl į Sei­mą į Eu­ro­par­la­men­tą, į Sei­mą, ku­riuo­se jis, be­je, po to ne­iš­bū­na ka­den­ci­jos“, – tei­gia R. Va­lat­ka.

Apž­val­gi­nin­ko žo­džiais, V. Us­pas­ki­chas spjau­na į sa­vo ger­bė­jus ir rin­kė­jų va­lią, o to­kiems vei­kė­jams vi­sos prie­mo­nės yra ge­ros.

„Pa­va­dink po­li­ti­ne, ir ką – kri­mi­na­li­nis nu­si­kal­tė­lis jau tam­pa po­li­ti­ku? Tai mes ga­lim ir Hen­ri­ką Dak­ta­rą pa­va­din­ti po­li­ti­ku ir pa­na­šiai. Šiuo at­ve­ju ly­giai tą pa­tį ga­li­ma pa­sa­kyt ir apie „Tvar­ką ir tei­sin­gu­mą“. Tai yra par­ti­ja, ku­riai va­do­vau­ja žmo­gus, pa­žei­dęs pa­tį svar­biau­sią Lie­tu­vos įsta­ty­mą – pa­my­nęs Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­ją. Na, po to, kai pa­mi­ni Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­ją, pa­min­ti vi­sus ki­tus ra­šy­tus ir ne­ra­šy­tus vals­ty­bės ir vi­suo­me­nės įsta­ty­mus yra daug leng­viau“, – sa­ko R. Va­lat­ka.