D. Ulbinaitės byloje prokuroras prašo apklausti prezidentę
Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Gin­tas Iva­naus­kas dėl vals­ty­bės pa­slap­ties at­sklei­di­mo iš­tei­sin­tos Dai­vos Ul­bi­nai­tės by­lo­je pra­šo apk­laus­ti pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę.

Pra­šy­mą kal­tin­to­jas pa­tei­kė Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo po­sė­dy­je, ku­ris an­tra­die­nį ape­lia­ci­ne tvar­ka pra­dė­jo nag­ri­nė­ti pre­zi­den­tės at­sto­vės spau­dai bau­džia­mą­ją by­lą. Pro­ku­ro­ras pra­šo pri­im­ti ap­kal­ti­na­mą­jį nuo­spren­dį ir skir­ti D.Ul­bi­nai­tei 9 tūkst. 415 eu­rų bau­dą bei ati­mti tei­sę tre­jus me­tus dirb­ti vals­ty­bės tar­ny­bo­je.

Pro­ku­ro­ras ma­no, kad D.Gry­baus­kai­tė ga­lė­tų bū­ti apk­laus­ta sa­vo re­zi­den­ci­jo­je. Jis taip pat teis­mo pra­šo apk­laus­ti Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) par­ei­gū­ną Vid­man­tą Ka­la­dins­ką, iš­tir­ti D.Ul­bi­nai­tę po­lig­ra­fu, liu­dy­to­ja apk­laus­ti nau­jie­nų agen­tū­ros BNS Lie­tu­vos nau­jie­nų sky­riaus vy­riau­sią­ją re­dak­to­rę Jū­ra­tę Da­mu­ly­tę Se­mė­nie­nę, at­lik­ti to­je pa­čio­je agen­tū­ro­je dir­ban­čios Jū­ra­tės Skė­ry­tės kom­piu­te­rio ap­žiū­rą.

Kal­tin­to­jas ma­no, kad liu­dy­to­jų apk­lau­sa pa­ša­lin­tų prieš­ta­ra­vi­mus by­lo­je.

Tuo me­tu D.Ul­bi­nai­tės ad­vo­ka­tas teis­mo pra­šo pa­keis­ti nuo­spren­dį pri­pa­žįs­tant, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas jo klien­tės at­žvil­giu bu­vo pra­dė­tas ne­tei­sė­tai ir pri­teis­ti pro­ce­so iš­lai­dų at­ly­gi­ni­mą. Ad­vo­ka­tas pra­šo pa­keis­ti iš­tei­si­ni­mo pa­grin­dą - pir­mos ins­tan­ci­jos teis­me bu­vo pa­teik­ti ar­gu­men­tai, kad ne­bu­vo pa­da­ry­tas joks nu­si­kal­ti­mas - ne­bu­vo pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas, dėl ku­rio bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Jis ma­no, kad sie­kiant gau­ti sank­ci­jas klau­sy­tis te­le­fo­ni­nių po­kal­bių, sek­ti žur­na­lis­tus, dirb­ti­nai bu­vo pa­sun­kin­ta nu­si­kals­ta­mų vei­kų kva­li­fi­ka­ci­ja - sie­kiant pa­tei­sin­ti žmo­gaus tei­ses ap­ri­bo­jan­čias pro­ce­si­nes prie­var­tos prie­mo­nes.

„Pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mas at­li­ko iš­sa­mų ir kruopš­tų įro­dy­mų ty­ri­mą, V.Ka­la­dins­kas bu­vo jau apk­laus­tas. Nie­kas ne­nei­gia su­si­ti­ki­mų Pre­zi­den­tū­ro­je. V.Ka­la­dins­kas, kaip in­for­ma­ci­jos šal­ti­nis, iš­tir­tas pil­nai“, - po­sė­dy­je sa­kė ad­vo­ka­tas Gied­rius Da­nė­lius.

Kal­bė­da­mas apie pre­zi­den­tės apk­lau­są, G.Da­nė­lius sa­kė, kad liu­dy­to­jas į apk­lau­są kvie­čia­mas ta­da, kai ga­li tu­rė­ti by­lai reikš­min­gų ap­lin­ky­bių.

„By­lo­je nė­ra jo­kių duo­me­nų, kad pre­zi­den­tė ga­lė­tų pa­aiš­kin­ti ką nors, ką vei­kė D.Ul­bi­nai­tė dvie­jų va­lan­dų lai­ko­tar­py­je“, - sa­kė ad­vo­ka­tas.

„Teis­mas jau yra įver­ti­nęs šį pra­šy­mą kaip per­tek­li­nį, kad jis nė­ra bū­ti­nas, kad tai nė­ra su­si­ję su pa­teik­tu kal­ti­ni­mu. Tai tik no­ras pa­bū­ti pro­žek­to­rių švie­so­je“, - žur­na­lis­tams sa­kė ad­vo­ka­tas.

Kal­bė­da­mas apie sa­vo gi­na­mo­sios ty­ri­mą po­lig­ra­fu, ad­vo­ka­tas sa­kė, kad pats teis­mas dėl to­kio ty­ri­mo ne­ga­lė­tų pri­im­ti nu­tar­ties, nes vi­sų pir­ma rei­kia ti­ria­mo­jo as­mens su­ti­ki­mo.

„Jei­gu teis­mo toks spren­di­mas bū­tų, tai su­tik­čiau“, - žur­na­lis­tams vė­liau po po­sė­džio sa­kė D.Ul­bi­nai­tė. Ji dar kar­tą pa­ti­ki­no, kad in­for­ma­ci­ją apie iš Ru­si­jos ky­lan­čias grės­mes ži­no­jo tik žo­di­nę, jo­kios ra­šy­ti­nės in­for­ma­ci­jos su „jo­kiais gri­fais“ nė­ra ma­čiu­si.

Iš­klau­sęs ša­lių, teis­mas pa­skel­bė by­lo­je per­trau­ką iki ko­vo 30 die­nos. Ta­da bus skel­bia­ma, ar ten­ki­na­mi pro­ku­ro­ro pra­šy­mai.

Vil­niaus apy­lin­kės teis­mas iš­tei­si­na­mą­jį nuo­spren­dį D.Ul­bi­nai­tės by­lo­je pa­skel­bė sau­sio 12 die­ną. Tuo­met teis­mas kons­ta­ta­vo, kad nė­ra ob­jek­ty­vių duo­me­nų, jog D.Ul­bi­nai­tė pikt­nau­džia­vo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir at­sklei­dė vals­ty­bės pa­slap­tį.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl vals­ty­bės pa­slap­ties at­sklei­di­mo pra­dė­tas 2013 me­tų spa­lį, kai nau­jie­nų agen­tū­ra BNS pa­skel­bė apie VSD pers­pė­ji­mus, jog Ru­si­ja ren­gia in­for­ma­ci­nes at­akas prieš ša­lies va­do­vus.

Nau­jie­nų agen­tū­ros BNS vy­riau­sio­ji re­dak­to­rė J.Da­mu­ly­tė Se­mė­nie­nė teis­mui at­si­sa­kė at­skleis­ti in­for­ma­ci­jos šal­ti­nį, pa­gal ku­rį bu­vo par­eng­tas pra­ne­ši­mas apie VSD pers­pė­ji­mus.

Per­da­vus by­lą teis­mui, D.Ul­bi­nai­tė pa­si­trau­kė iš pre­zi­den­tės ko­man­dos, ta­čiau po pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo iš­tei­si­na­mo­jo nuo­spren­džio vėl su­grį­žo į at­sto­vės spau­dai par­ei­gas.

Teis­mas yra pa­skel­bęs, kad šia­me ty­ri­me ne­tei­sė­tai klau­sy­ta nau­jie­nų agen­tū­ros BNS dar­buo­to­jų po­kal­bių.