D.Ulbinaitei gresia 32,5 tūkst. litų bauda
Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra bu­vu­sią pre­zi­den­tės at­sto­vę spau­dai Dai­vą Ul­bi­nai­tę siū­lo pri­pa­žin­ti kal­ta dėl vals­ty­bės pa­slap­ties at­sklei­di­mo ir pikt­nau­džia­vi­mo.

Vals­ty­bės kal­tin­to­jas Gin­tas Iva­naus­kas siū­lo jai skir­ti 250 mi­ni­ma­laus gy­ve­ni­mo ly­gio (MGL) dy­džio bau­dą, žur­na­lis­tams pra­ne­šė kal­ti­na­mo­sios ad­vo­ka­tas Gied­rius Da­nė­lius. Tai ati­tin­ka 32,5 tūkst. li­tų.

Baus­mę pro­ku­ro­ras pa­siū­lė an­tra­die­nį per Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo su­reng­tą už­da­rą po­sė­dį. G.Iva­naus­kas su žur­na­lis­tais bend­rau­ti at­si­sa­kė.

Lap­kri­tį vy­ku­sia­me ne­vie­ša­me po­sė­dy­je D.Ul­bi­nai­tė da­vė par­ody­mus, at­sa­kė į pro­ce­so da­ly­vių klau­si­mus. Ji sa­vo kal­tės ne­pri­pa­žįs­ta.

Nuo­spren­dis bus skel­bia­mas ki­tų me­tų sau­sio 12 die­ną.

„Mes pra­šo­me, la­bai aiš­kiai iš­dės­tė­me sa­vo po­zi­ci­ją, kad nu­si­kals­ta­ma vei­ka ne­bu­vo pa­da­ry­ta. Nė­ra jo­kių duo­me­nų apie pa­da­ry­tą nu­si­kals­ta­mą vei­ką, mes pra­šo­me pri­im­ti iš­tei­si­na­mą­jį nuo­spren­dį“, - žur­na­lis­tams sa­kė kal­ti­na­mo­sios ad­vo­ka­tas G.Da­nė­lius.

Spa­lio ir lap­kri­čio mė­ne­sį vy­ku­siuo­se po­sė­džiuo­se teis­mas apk­lau­sė dau­giau kaip 30 liu­dy­to­jų - teis­mui liu­di­jo Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Gri­na, jo pa­va­duo­to­ja Ak­vi­lė Gi­nio­tie­nė, pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jos, Sei­mo, Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jos, spe­cia­lių­jų tar­ny­bų dar­buo­to­jai, nau­jie­nų agen­tū­ros BNS va­do­vė ir žur­na­lis­tai. Kai ku­rie liu­dy­to­jai bu­vo apk­laus­ti už­da­ruo­se po­sė­džiuo­se.

Nau­jie­nų agen­tū­ros BNS vy­riau­sio­ji re­dak­to­rė Jū­ra­tė Da­mu­ly­tė Se­mė­nie­nė teis­mui at­si­sa­kė at­skleis­ti in­for­ma­ci­jos šal­ti­nį, pa­gal ku­rį bu­vo par­eng­tas pra­ne­ši­mas apie VSD pers­pė­ji­mus, jog Ru­si­ja ren­gia in­for­ma­ci­nes at­akas prieš ša­lies va­do­vus.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl vals­ty­bės pa­slap­ties at­sklei­di­mo pra­dė­tas per­nai spa­lį, kai nau­jie­nų agen­tū­ra BNS pa­skel­bė apie Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to pers­pė­ji­mus, jog Ru­si­ja ren­gia in­for­ma­ci­nes at­akas prieš ša­lies va­do­vus. Pro­ku­ro­ras teis­mui by­lą per­da­vė bir­že­lį.

Per­da­vus by­lą teis­mui, 44 me­tų D.Ul­bi­nai­tė pa­si­trau­kė iš pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ko­man­dos. Ji da­bar už­sii­ma in­di­vi­dua­lia veik­la.

Teis­mas yra pa­skel­bęs, kad šia­me ty­ri­me ne­tei­sė­tai klau­sy­ta nau­jie­nų agen­tū­ros BNS dar­buo­to­jų po­kal­bių.