D. Ulbinaitė grįžo į prezidentės atstovės spaudai pareigas
Dėl vals­ty­bės pa­slap­ties at­sklei­di­mo iš­tei­sin­ta Dai­va Ul­bi­nai­tė pir­ma­die­nį grį­žo į pre­zi­den­tės at­sto­vės spau­dai par­ei­gas ir jo­se pa­kei­tė Mo­des­tą Nau­džių.

„D.Ul­bi­nai­tė grį­žo į Spau­dos tar­ny­bos va­do­vės par­ei­gas. M.Nau­džius pa­li­ko par­ei­gas ša­lių su­si­ta­ri­mu“, - BNS pra­ne­šė pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

D.Ul­bi­nai­tė iš par­ei­gų pa­si­trau­kė bir­že­lį, kai teis­mui bu­vo per­duo­ta by­la, ku­rio­je ji kal­tin­ta vals­ty­bės pa­slap­ties at­sklei­di­mu ir pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­bi­nė­mis par­ei­go­mis. Ją par­ei­go­se pa­kei­tė bu­vęs LRT te­le­vi­zi­jos žur­na­lis­tas Mo­des­tas Nau­džius.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Vil­niaus apy­lin­kės teis­mas iš­tei­si­no D.Ul­bi­nai­tę. Grį­žus D.Ul­bi­nai­tei, M.Nau­džius pa­li­ko Pre­zi­den­tū­rą.

„E­su dė­kin­gas pre­zi­den­tei už su­teik­tą ga­li­my­bę ir įgy­tą pa­tir­tį“, - BNS pir­ma­die­nį sa­kė M.Nau­džius.

Pa­si­trau­ki­mo mo­ty­vų ir to­les­nių pla­nų jis ne­ko­men­ta­vo.