D.Tuskas: GIPL turės įtakos Europos ir Rusijos santykiams
Bend­ras du­jo­tie­kis tarp Lie­tu­vos ir Len­ki­jos (GIPL) tu­rės įta­kos ne tik Eu­ro­pos ir Ru­si­jos san­ty­kiams, bet ir du­jų kai­nai, prog­no­zuo­ja Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos (EVT) pir­mi­nin­kas.

Do­nal­das Tus­kas pri­pa­ži­no, kad prieš po­rą me­tų bi­jo­jo, jog vi­si su­tiks su ener­ge­tiš­kai ne­prik­lau­so­mos Eu­ro­pos idė­ja, ta­čiau bus su­nku su­de­rin­ti skir­tin­gus in­te­re­sus, ra­šo Len­ki­jos por­ta­las biz­nes.ne­wsweek.pl.

„Pag­rin­di­nė tie­kė­ja, tai yra Ru­si­ja ga­lė­jo tai­ky­ti aukš­tas du­jų kai­nas to­dėl, kad ne­bu­vo di­ver­si­fi­ka­vi­mo. Ži­no­ma, Len­ki­jos ir Lie­tu­vos du­jų jung­ties pro­jek­tas tu­rės įta­kos Eu­ro­pos ir Ru­si­jos san­ty­kiams ir du­jų po­li­ti­kai“, – Briu­se­ly­je žur­na­lis­tams sa­kė D.Tus­kas.

Jo tei­gi­mu GIPL ta­po pa­vyz­džiu, kai sie­kis su­kur­ti ener­ge­ti­nę są­jun­gą bu­vo su­de­rin­tas su skir­tin­gais ša­lių in­te­re­sais.

„Dėl to la­bai džiau­giuo­si, kad su­si­ta­ri­mas (dėl GIPL fi­nan­sa­vi­mo – BNS) bu­vo pa­si­ra­šy­tas, nes dėl ener­ge­ti­nio sau­gu­mo ji ta­po pra­ktiš­ka prog­ra­ma su fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niais, kon­kre­čiu spren­di­mu, o grei­tai bus kon­kre­tus įgy­ven­di­ni­mas“, – sa­kė EVT pir­mi­nin­kas.

558 mln. eu­rų ver­tės pro­jek­to sta­ty­boms Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ket­vir­ta­die­nį sky­rė 295 mln. eu­rų iš Eu­ro­pos Są­jun­gos CEF fon­do, o dar 10 mln. eu­rų – ty­ri­mams. Lie­tu­vai skir­ta 55 mln. eu­rų, Len­ki­jai – 240,3 mln. eu­rų.

Tai la­bai svar­bus pro­jek­tas Lie­tu­vai ir vi­sai ES, nes įgy­ven­di­na ener­ge­ti­kos są­jun­gos idė­ją, be to, jis pa­di­dins Bal­ti­jos ša­lių ener­ge­ti­nę ne­prik­lau­so­my­bę nuo ru­siš­kų du­jų.