D.Tuskas: ES turi laikytis tvirtos ir nuoseklios strategijos
Siek­da­ma konf­lik­to Ukrai­no­je spren­di­mo, Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) tu­ri lai­ky­tis tvir­tos ir nuo­sek­lios stra­te­gi­jos Ru­si­jos at­žvil­giu, tre­čia­die­nį Vil­niu­je par­eiš­kė Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Do­nal­das Tus­kas.

„Ne­ra­si­me il­ga­lai­ko spren­di­mo Ukrai­nai be tvir­tos, nuo­sek­lios ir vie­nin­gos Eu­ro­pos stra­te­gi­jos Ru­si­jos at­žvil­giu“, - žur­na­lis­tams sa­kė D.Tus­kas po su­si­ti­ki­mo su Lie­tu­vos pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te.

D.Tus­kas sa­vo pa­si­sa­ky­me kon­kre­čiai sank­ci­jų ne­mi­nė­jo, bet pri­mi­nė, kad gruo­dį ES ly­de­riai su­ta­rė lai­ky­tis da­bar­ti­nės po­li­ti­kos, o san­ty­kius su Mask­va ke­ti­na vėl svars­ty­ti ko­vo mė­ne­sį.

Ko­vą bai­gia ga­lio­ti prieš me­tus įves­tos sank­ci­jos gru­pei as­me­nų, ku­rių tur­tas įšal­dy­tas ir ku­riems drau­džia­ma at­vyk­ti į ES dėl Kry­mo anek­si­jos. Eko­no­mi­nės sank­ci­jos, ku­rios pri­tai­ky­tos dėl Ru­si­jos in­ter­ven­ci­jos Ry­tų Ukrai­no­je, baigs ga­lio­ti lie­pą.

Sank­ci­joms pra­tęs­ti pa­si­bai­gus ter­mi­nui, kaip ir joms su­švel­nin­ti iki ter­mi­no pa­bai­gos, rei­ka­lin­ga vi­sų ES vals­ty­bių na­rių par­ama.

Per trum­pą pa­si­sa­ky­mą ži­niask­lai­dai, po ku­rio žur­na­lis­tams ne­bu­vo su­teik­ta ga­li­my­bė už­duo­ti klau­si­mų, D.Tus­kas tei­gė su­pran­tan­tis, kad Lie­tu­va „jau­čia Ru­si­jos po­li­ti­kos ir veiks­mų pa­sek­mes la­biau nei dau­ge­lis ki­tų“.

„ES po­li­ti­ka Ry­tų at­žvil­giu nė­ra po­li­ti­ka prieš Ru­si­ją. Tai po­li­ti­ka par­em­ti mū­sų ry­ti­nes kai­my­nes, pa­dė­ti joms tap­ti mo­der­nio­mis, kles­tin­čio­mis, de­mo­kra­ti­nė­mis vi­suo­me­nė­mis. Šian­dien tai taip pat reiš­kia po­li­ti­ką gerb­ti (vals­ty­bių) sie­nas ir tai­ką Eu­ro­po­je“, - kal­bė­jo D.Tus­kas.

D.Tus­kas taip pat sa­kė, kad Eu­ro­pa tu­ri „da­ry­ti dau­giau“, ko­vo­da­ma su te­ro­riz­mu, ku­riuo vėl ypač su­si­rū­pin­ta po iš­puo­lių Par­yžiu­je. Jis pa­kar­to­jo ra­gi­ni­mą ES ša­lims keis­tis duo­me­ni­mis apie lėk­tu­vų ke­lei­vius ir pri­mi­nė, kad šie klau­si­mai bus ap­tar­ti ar­ti­miau­sia­me ES ly­de­rių su­si­ti­ki­me ko­vo mė­ne­sį.

Lie­tu­vos pri­si­jun­gi­mas prie eu­ro zo­nos su­teiks mū­sų ša­liai dau­giau sau­gu­mo bei sta­bi­lu­mo, sa­kė D. Tus­kas. „Tai is­to­ri­nis mo­men­tas jū­sų ša­liai ir kar­tu svar­bus mo­men­tas ir eu­ro zo­nai. Tai de­mons­truo­ja eu­ro zo­nos pa­ti­ki­mu­mą ir pa­trauk­lu­mą. Pri­si­jun­gi­mas prie eu­ro zo­nos jū­sų vals­ty­bei su­teiks daug nau­dos. Tai su­teiks dau­giau sau­gu­mo ir sta­bi­lu­mo, pa­dės pri­trauk­ti dau­giau in­ves­ti­ci­jų ir pa­ska­tins eko­no­mi­kos au­gi­mą“, - tre­čia­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo D.Tus­kas.

Jo tei­gi­mu, šian­dien eu­ro zo­na yra kur kas tvir­tes­nė ir sta­bi­les­nė nei prieš ke­lis me­tus, ta­čiau at­ei­ty­je dar lau­kia ne­ma­žai dar­bų sie­kiant dar la­biau su­tvir­tin­ti pi­ni­gų są­jun­gą.

„Ki­tas žings­nis yra to­bu­lin­ti eu­ro zo­nos vals­ty­bių eko­no­mi­nių po­li­ti­kų koor­di­na­vi­mą. Sie­kiant ga­lu­ti­nai at­si­kra­ty­ti kri­zės pa­da­ri­nių, mums rei­kia dau­giau in­ves­ti­ci­jų, struk­tū­ri­nių re­for­mų ir di­des­nio vie­šo­jo fi­nan­sa­vi­mo“, - kal­bė­jo D.Tus­kas.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­brė­žė, kad dvi­de­šimt penk­ti at­kur­tos ne­prik­lau­so­my­bės me­tai mū­sų vals­ty­bei įsi­ve­dus eu­rą ir pa­sie­kus sto­jant į Eu­ro­pos Są­jun­gą už­sib­rėž­tus tiks­lus ta­po ypač reikš­min­gi.

„Eu­ras - tai mū­sų ga­li­my­bė, at­sa­ko­my­bė ir lais­vė aug­ti bei to­bu­lė­ti. Šian­dien lie­tu­viš­kas Vy­tis siun­čia ži­nią, kad Lie­tu­va yra pa­si­ren­gu­si gin­ti ir sau­go­ti eu­ro­pi­nes ver­ty­bes, kaip tai da­rė­me nuo pat mū­sų vals­ty­bin­gu­mo pra­džios", - su­si­rin­ku­siems sa­kė ša­lies va­do­vė.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pa­si­džiau­gė sėk­min­gu ša­lies pe­rė­ji­mu prie nau­jos va­liu­tos ir tei­gė, kad eu­ras pa­dės Lie­tu­vai tap­ti mo­der­nia eu­ro­pie­tiš­ka vals­ty­be.

„Džiau­giuo­si, kad mū­sų Vy­riau­sy­bė sėk­min­gai įgy­ven­di­no se­niai už­sib­rėž­tą tiks­lą. Nors mū­sų dar lau­kia nau­ji iš­šū­kiai ir svar­būs dar­bai. Esu ti­kras, kad eu­ras su­teiks mums ga­li­my­bes aug­ti ir bū­ti mo­der­nia eu­ro­pie­tiš­ka vals­ty­be“, - spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Į eu­ro įve­di­mui pa­žy­mė­ti skir­tą ren­gi­nį at­vy­kęs Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Val­dis Domb­rovs­kis pa­žy­mė­jo, kad Lie­tu­vos pri­si­jun­gi­mas prie eu­ro zo­nos su­stip­rins ir vi­są Bal­ti­jos re­gio­ną.

„Tai svar­bus Lie­tu­vai ir kar­tu vi­sai eu­ro zo­nai. Tai de­mons­truo­ja, kad eu­ro zo­na yra sta­bi­li, tvir­ta, at­vi­ra ir pa­trauk­li nau­joms na­rėms“, - sa­kė V.Domb­rovs­kis.

Bu­vęs Len­ki­jos prem­je­ras D.Tus­kas Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bai, ku­rio­je po­sė­džiau­ja vals­ty­bių ir vy­riau­sy­bių va­do­vai, pir­mi­nin­kau­ja nuo per­nai gruo­džio. Į Vil­nių jis at­vy­ko da­ly­vau­ti Lie­tu­vos įsto­ji­mo į eu­ro zo­ną ren­gi­niuo­se.