D.Tuskas atvyksta į Baltijos šalis
Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Do­nal­das Tus­kas ki­tą sa­vai­tę at­vyks į Bal­ti­jos ša­lis ap­tar­ti pa­si­ren­gi­mą vir­šū­nių su­si­ti­ki­mui, ku­ria­me bus ta­ria­ma­si dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) at­ei­ties po bri­tų spren­di­mo pa­si­trauk­ti iš bend­ri­jos.

ES ly­de­rių su­si­ti­ki­mams pir­mi­nin­kau­jan­tis bu­vęs Len­ki­jos prem­je­ras penk­ta­die­nį su­si­tiks su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te, skel­bia­ma jo ofi­cia­lio­je dar­bot­var­kė­je. Į Vil­nių D.Tus­kas at­vyks iš Ry­gos, o pa­skui vyks į Ta­li­ną.

Ki­tą sa­vai­tę po­li­ti­kas taip pat ap­si­lan­kys Ai­ri­jo­je ir Šve­di­jo­je.

Šis tu­ras skir­tas pa­si­reng­ti rug­sė­jo vi­du­ry­je Slo­va­ki­jo­je vyk­sian­čiam ES va­do­vų su­si­ti­ki­mui. Ja­me nu­ma­to­ma dis­ku­si­ja apie tai, ku­ria kryp­ti­mi tu­ri ju­dė­ti ES po bri­tų pa­si­trau­ki­mo. Ly­de­rių su­si­ti­ki­me tu­rė­tų bū­ti ap­ta­ria­ma mig­ra­ci­jos kri­zė ir vi­daus sau­gu­mo iš­šū­kiai po Eu­ro­pą su­krė­tu­sių is­la­mis­tų iš­puo­lių.

Apk­lau­sos ro­do, kad di­džio­sio­se Eu­ro­pos ša­ly­se par­ama ES pa­sta­ruo­ju me­tu ma­žė­ja, o eu­ros­kep­ti­ciz­mas au­ga. Lie­tu­va ir ki­tos Bal­ti­jos ša­lys iš­lie­ka tarp proeu­ro­pie­tiš­kiau­sių vals­ty­bių.