D. Trumpo triumfas taptų staigmena
Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų (JAV) gy­ven­to­jai šian­dien ren­ka nau­ją­jį pre­zi­den­tą. Ry­tų Eu­ro­pos stu­di­jų cen­tro va­do­vas Li­nas Ko­ja­la sa­ko, kad bū­tų di­de­lė staig­me­na, jei res­pub­li­ko­nų kan­di­da­tui Do­nal­dui Trum­pui pa­vyk­tų ap­lenk­ti vi­suo­me­nės apk­lau­so­se nuo­lat pir­ma­vu­sią de­mo­kra­tę Hil­la­ry Clin­ton.

Kaip pa­ste­bi L. Ko­ja­la, D. Trum­pas pir­ma­vo dau­ge­ly­je apk­lau­sų dar prieš pra­si­de­dant pir­mi­niams rin­ki­mams Res­pub­li­ko­nų par­ti­jo­je. „Tik nie­kas ne­ti­kė­jo, jog tie skai­čiai virs rea­liais bal­sais. Vir­to. Šian­dien D. Trum­pas ti­ki­si at­virkš­čio efek­to, kad tie skai­čiai, ku­rie pa­lan­kūs H. Clin­ton, ap­si­vers­tų aukš­tyn ko­jo­mis“, – so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­ro­je ra­šo po­li­to­lo­gas.

Linas Kojala./ Romo Jurgaičio nuotrauka

L. Ko­ja­la pa­ste­bi, kad H. Clin­ton vi­są rin­ki­mi­nę kam­pa­ni­ją pir­ma­vo gy­ven­to­jų apk­lau­so­se, D. Trum­pas nie­ka­da nė­ra jos ap­len­kęs, iš­sky­rus ke­lias na­cio­na­li­nio lyg­mens apk­lau­sas. „Jei D. Trum­pas lai­mės, tai bus di­džiu­lė staig­me­na, įro­dan­ti, jog en­tu­ziaz­mas ir bu­vi­mas „ant ban­gos“ pa­de­da įveik­ti kryp­tin­gą dar­bą vals­ti­jo­se, kam­pa­ni­jas „nuo du­rų iki du­rų“, iš­plės­ti­nes rin­kė­jų sta­tis­ti­kos ana­li­zes, ga­liau­siai de­mog­ra­fi­nius kri­te­ri­jus“, – aiš­ki­no jis.

Po­li­to­lo­go tei­gi­mu, per­ga­lės sie­kian­čiam D. Trum­pui rei­kia lai­mė­ti pra­ktiš­kai vi­sas ne­ap­sisp­ren­du­sias 7–8 vals­ti­jas, kur apk­lau­sos jam ro­do skai­čius nuo –2 iki +2. „Pa­tys spręs­ki­te, kiek tai at­ro­do rea­lu iš­va­ka­rė­se. Bet ne­pa­mirš­ki­me, jog bal­suo­ja žmo­nės, o ne sta­tis­ti­niai vie­ne­tai“, – ak­cen­ta­vo jis.

L. Ko­ja­la pri­mi­nė, kad D. Trum­pas sa­vo kam­pa­ni­ją grin­dė emo­cin­go­mis kal­bo­mis apie po­ky­čius, sa­kė ga­lįs siū­ly­ti al­ter­na­ty­vą ko­rum­puo­tam, ša­lį nu­ste­ke­nu­siam, kas­die­nių ame­ri­kie­čio bė­dų ne­spren­du­siam po­li­ti­niam eli­tui. Bū­da­mas sėk­min­gu vers­li­nin­ku, jis tei­gė su­ge­bė­siąs to­kį mo­de­lį pri­tai­ky­ti ir vals­ty­bės mas­tu. „Kri­ti­ka glo­ba­li­za­ci­jai, lais­vai pre­ky­bai, im­ig­ra­ci­jai – vi­sa tai at­lie­pė mi­li­jo­nų ame­ri­kie­čių ne­ri­mą, nors po­li­ti­nis eli­tas tei­gė, jog vis­kas ge­rai. To­dėl jis nuo­sek­liai ža­dė­jo pa­sta­ty­ti sie­ną su Mek­si­ka – tar­si sim­bo­lį, jog JAV at­si­ve­ria nuo li­ku­sio pa­sau­lio ir tam­pa sau­gi. Ins­tru­men­tiš­kai bu­vo pa­nau­do­tas ir NA­TO – dar de­vin­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je D. Trum­pas sa­kė, jog JAV ne­tu­ri mo­kė­ti už ki­tų vals­ty­bių gy­ny­bą. Pa­kar­to­jo tą ir da­bar pa­brėž­da­mas, jog su­tau­py­ti mi­li­jar­dai ga­lė­tų tap­ti so­cia­li­nių JAV prob­le­mų spren­di­mo rak­tu“, – ko­men­ta­vo jis.

Tuo pa­čiu po­li­to­lo­gas pa­ste­bi, kad ne­de­ra da­ry­ti klai­dos, ma­nant, jog D. Trum­po rin­kė­jai – vien ne­iš­si­la­vi­nę ir skur­dūs gy­ven­to­jai. Skai­čiai ro­do, jog H. Clin­ton pra­na­šu­mas tarp ko­le­džo iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čių rin­kė­jų yra la­bai ne­di­de­lis, o D. Trum­po rin­kė­jų pa­ja­mų vi­dur­kis – aukš­tes­nis nei bend­ras vals­ty­bė­je. „Tad tai – ge­ro­kai pla­tes­nis fe­no­me­nas, ku­ris, ne­pai­sant rin­ki­mų baig­ties, tu­rės stip­rų efek­tą ir at­ei­ty­je. Mums ver­ta apie tai su­si­mąs­ty­ti, nes pa­na­šias ten­den­ci­jas ma­to­me ir dau­ge­ly­je Eu­ro­pos vals­ty­bių“, – ma­no L. Ko­ja­la.

Ver­tin­da­mas H. Clin­ton rin­ki­mų kam­pa­ni­ją, po­li­to­lo­gas sa­ko, kad de­mo­kra­tė ža­dė­jo tęs­ti­nu­mą ir pie­šė kur kas švie­ses­nį JAV vaiz­dą. Ji tei­gė, kad ne­dar­bas ma­žes­nis nei 5 proc., gy­ven­to­jų pa­ja­mos au­ga, JAV yra ga­lin­giau­sia pa­sau­lio vals­ty­bė, kai ti­ki ker­ti­nė­mis lais­vės, de­mo­kra­ti­jos idė­jo­mis ir jo­mis ne­abe­jo­ja, ma­žu­mos – af­roa­me­ri­kie­čiai bei is­pa­na­kal­biai – yra in­teg­ra­li vi­suo­me­nės da­lis, ku­ri už­ti­krins il­ga­lai­kį vals­ty­bės vys­ty­mą­si.

„Ga­liau­siai abi kam­pa­ni­jos iš es­mės grin­dė sa­vo ži­nią kri­ti­ka ki­tam. H. Clin­ton sa­kė, jog D. Trum­pas yra ra­sis­tas, sek­sua­li­nis prie­ka­biau­to­jas, pa­vo­jin­gas as­muo, ku­riam ne­ga­li­ma pa­ti­kė­ti bran­duo­li­nių ko­dų. D. Trum­pas aiš­ki­no, jog H. Clin­ton yra ko­rum­puo­ta, ne­są­ži­nin­ga, nuo­la­tos kaž­ką sle­pian­ti, to­dėl net ne­ke­ti­nan­ti iš­te­sė­ti pa­ža­dų, ku­riuos duo­da rin­kė­jams. Ji – tęs­ti­nu­mas, aiš­ki­no D. Trum­pas, o tęs­ti­nu­mo D. Trum­po rin­kė­jai ne­no­ri. Šian­dien pa­aiš­kės, ku­ri vi­zi­ja įti­ki­no di­des­nę rin­kė­jų da­lį“, – re­ziu­ma­vo L. Ko­ja­la.