D. Trumpo pergalė Lietuvoje vertinama nevienareikšmiškai
Šian­dien vi­sa­me pa­sau­ly­je la­biau­siai ap­ta­ri­nė­ja­ma ir ko­men­tuo­ja­ma nau­jie­na – res­pub­li­ko­no Do­nal­do Trum­po per­ga­lė JAV pre­zi­den­to rin­ki­muo­se. Ne iš­im­tis ir Lie­tu­va, kur po­li­ti­kai so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ak­ty­viai da­li­ja­si sa­vo nuo­mo­nė­mis apie tai.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis sa­ko, kad ne­rei­kia ap­si­mes­ti, kad nie­ko ne­nu­ti­ko ir nie­kas ne­si­keis. „A­me­ri­ka pa­si­rin­ko ir mes gerb­si­me jų pa­si­rin­ki­mą. Ta­čiau mig­la den­gia tiek ke­lią, ku­riuo eis JAV, tiek ir tą, ku­riuo ėjo­me drau­ge. To­dėl po at­odū­sio rei­kia grįž­ti prie dar­bų. Tu­ri­me megz­ti dar tamp­res­nius ry­šius su nau­ją­ja JAV ad­mi­nis­tra­ci­ja, dar at­sa­kin­giau rū­pin­tis sa­vo ša­lies gy­ny­ba – aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kad fi­nan­sa­vi­mas augs ir pa­sie­kus 2 proc.“, – ak­cen­ta­vo jis.

Sa­vo įžval­go­mis pa­si­da­li­no ir kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė. „D. Trump lai­mi. Res­pub­li­ko­nai grei­čiau­siai lai­mi ir Se­na­tą, ir At­sto­vų rū­mus. Iš­rink­ta daug pro­tin­gų, pa­ty­ru­sių žmo­nių. Di­džiu­lė jų at­sa­ko­my­bė. Lie­ku prie tos pa­čios nuo­mo­nės, kad JAV yra ir bus de­mo­kra­ti­jos tvir­to­vė. Laik­me­tis toks, kad prog­no­zės yra lyg lo­te­ri­ja. Tu­ri­me ste­bė­ti, koks sce­na­ri­jus at­eis iš Ry­tų“, – sa­kė ji.

Vie­nas Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rių Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius ver­tin­da­mas JAV pre­zi­den­to rin­ki­mų re­zul­ta­tus bu­vo la­ko­niš­kas. „Pa­si­ti­ki­me nau­ją rea­ly­bę: Do­nald Trump. Blo­ges­nės nau­jie­nos Lie­tu­vai šį ry­tą ne­ga­li bū­ti...“, – įsi­ti­ki­nęs jis.

Eu­ro­par­la­men­ta­ras Pe­tras Auš­tre­vi­čius ma­no, kad bu­vo ge­res­nių bū­dų kaip JAV vėl pa­da­ry­ti di­džia ša­li­mi (toks bu­vo D. Trum­po rin­ki­mi­nis šū­kis) nei iš­rink­ti D. Trum­pą pre­zi­den­tu. „Keis­tai skam­ba kon­ser­va­to­rių aiš­ki­ni­mai – tai tie­siog de­mo­kra­ti­ja – per­ne­lyg su­pap­ras­tin­ta ir skam­ba kaip sa­vo­tiš­kai di­džiu­lis pa­sie­ki­mas. At­ro­do, kad kon­ser­va­to­rių tar­pe yra ne­ma­žai to­kių, ku­rie ti­krai tuo džiau­gia­si. Sa­vo ruo­žtu tu­riu pa­sa­ky­ti, kad JAV am­ba­sa­do­je Briu­se­ly­je vy­ra­vo toks nu­si­vy­li­mas ir liū­de­sys, ne­tgi už­si­den­giant akis, kad bu­vo la­bai su­nku pa­ti­kė­ti, jog JAV yra ke­ly­je į ti­krai ge­res­nę at­ei­tį“, – įspū­džiais da­li­jo­si jis.

Su „vals­tie­čiais“ į Sei­mą iš­rink­tas Egi­di­jus Va­rei­kis so­cia­li­nia­me tink­le pa­si­da­li­no prieš ke­lis mė­ne­sius par­ašy­tu straips­niu apie tai, ko­dėl vi­si taip bi­jo D. Trum­po. „Prieš ke­lis mė­ne­sius už šį straips­nį bu­vau iš­bar­tas, iš­juok­tas ir „iš­dur­nin­tas“. O pa­si­ro­do, bu­vau tei­sus“, – tei­gė par­la­men­ta­ras.

Mi­nė­ta­me straips­ny­je E. Va­rei­kis ra­mi­na, kad res­pub­li­ko­no bai­min­tis ne­rei­kia. „Vi­sas D. Trum­po „bai­su­mas“ sly­pi ta­me, kad jis ... ne­sis­te­miš­kas, o tiks­liau ne­išauk­lė­tas taip, kaip ke­lis de­šimt­me­čius dieg­ta po­li­ti­kos moks­lų uni­ver­si­te­tuo­se – „būk ko­rek­tiš­kas ir kiek­vie­nam su­for­mu­luok man­da­gią sen­ten­ci­ją...“. D. Trum­pas sa­ko tai, ką gal­vo­ja, o ne ką rei­kia sa­ky­ti, gi ame­ri­kie­čiai klau­so ir ima su­pras­ti, kad šis „stor­žie­vis“ yra bū­tent tas, ku­rio klau­sy­tis įdo­miau nei iš anks­to par­uoš­tų ir to­bu­lai nu­bliz­gin­tų „pa­ruoš­tu­kų“, – straips­ny­je ra­šo jis.

Skan­da­lin­gais par­eiš­ki­mais pa­gar­sė­jęs „vals­tie­tis“, bū­si­ma­sis Sei­mo na­rys Dai­nius Ke­pe­nis džiau­gė­si, kad JAV „vir­šų ima svei­kas mąs­ty­mas“, o D. Trum­pas ne­ma­žai kuo pa­na­šus į jo par­ti­jos at­sto­vus. „Man ne gė­da pri­min­ti, kad vi­siš­kai su­tam­pa mū­sų nuo­mo­nės su nau­juo­ju JAV pre­zi­den­tu apie ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų or­ga­niz­mų (GMO) nau­do­ji­mą mais­te, apie per­tek­li­nius skie­pus ir dar daug ki­tų svei­kų idė­jų... Taip, kad ir Ame­ri­ko­je ima vir­šų svei­kas mąs­ty­mas. Su kuo ir svei­ki­nu!“, – en­tu­ziaz­mo ne­sle­pia D. Ke­pe­nis.