D. Trumpo pareiškimu pasipiktinęs G. Landsbergis siųs laišką į JAV
Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tu pre­zi­den­to rin­ki­muo­se ofi­cia­liai pa­tvir­tin­tam Do­nal­dui Trum­pui par­eiš­kus, kad jo va­do­vau­ja­mos JAV ne­bū­ti­nai gin­tų Bal­ti­jos ša­lis, jei jas už­pul­tų Ru­si­ja, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lansd­ber­gis ža­da kreip­tis į ideo­lo­giš­kai ar­ti­mus res­pub­li­ko­nus.

„Šal­tas du­šas pa­ža­di­no šį­ryt be­se­kan­čius JAV pre­zi­den­ti­nius rei­ka­lus. D. Trum­pas ne­ga­li už­ti­krin­ti, kad JAV ti­krai gins Bal­ti­jos vals­ty­bes Ru­si­jos ag­re­si­jos at­ve­ju, jei­gu ne­bus įsi­ti­ki­nęs, kad mes įvyk­dė­me sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus NA­TO. Pir­mo­ji min­tis – ar res­pub­li­ko­nų kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės su­si­pa­žin­ti su fak­tais? Lie­tu­va, nors ir ma­ža vals­ty­bė, bet iš­di­di NA­TO na­rė. Da­ly­vau­ja­me mi­si­jo­se, ne­bi­jo­me im­tis at­sa­ko­my­bės. 2 pro­cen­tai nuo bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP) gy­ny­bai bus pa­siek­ti jau ar­ti­miau­siu me­tu“, – pa­žy­mė­jo G. Lands­ber­gis.

Jis pa­kvie­tė Lie­tu­vos am­ba­sa­dą JAV apie tai in­for­muo­ti D. Trum­po pre­zi­den­ti­nės kam­pa­ni­jos or­ga­ni­za­to­rius. Po­li­ti­kas svars­tė, kad koo­pe­ruo­da­ma­si su Va­šing­to­ne dir­ban­čiais Lat­vi­jos ir Es­ti­jos dip­lo­ma­tais mū­sų am­ba­sa­da ga­lė­tų už­sa­ky­ti straips­nį įta­kin­ga­me dien­raš­ty­je „The New York Ti­mes“, ku­ris ir pub­li­ka­vo in­ter­viu su D. Trum­pu, ku­ria­me jis par­eiš­kė, kad dėl pa­gal­bos Bal­ti­jos ša­lims, jei jas už­pul­tų Ru­si­ja, jis spręs­tų tik iš­nag­ri­nė­jęs, ar šios vals­ty­bės vyk­dė sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus jų at­žvil­giu. 5 NA­TO su­tar­ties straips­nis nu­ma­to, kad Al­jan­sui pri­klau­san­čios vals­ty­bės įsi­pa­rei­go­ja gin­ti vie­na ki­tą. „Aš sa­vo ruo­žtu iš­sių­siu laiš­ką JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jai nuo TS-LKD“, – sa­kė G. Lands­ber­gis.