D. Trumpas prabilo apie atsaką į potencialią Rusijos agresiją Baltijos šalyse
Res­pub­li­ko­nų kan­di­da­tas į JAV pre­zi­den­to pos­tą Do­nal­das Trum­pas par­eiš­kė, kad jo va­do­vau­ja­ma Ame­ri­ka ga­li ne­pri­si­dė­ti prie kai ku­rių NA­TO na­rių gy­ny­bos, jei­gu jas už­pul­tų Ru­si­ja. 

16.34 H.Clin­ton šta­bas rep­li­kuo­ja, kad po šių D.Trum­po žo­džių, „tei­sin­ga ma­ny­ti, kad Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas pa­lai­ko Trum­po ta­pi­mą pre­zi­den­tu“. Taip pat pri­du­ria­ma, kad šių žo­džių „gė­dy­tų­si“ anks­tes­nie­ji JAV pre­zi­den­tai Ro­nal­das Rea­ga­nas bei Har­ry Tru­ma­nas.

„Res­pub­li­ko­nai, de­mo­kra­tai ir ne­prik­lau­so­mie­ji, ku­rie pa­dė­jo kur­ti NA­TO, kaip sėk­min­giau­sią ka­ri­ni al­jan­są is­to­ri­jo­je, vi­si prie­itų tos pa­čios iš­va­dos: Do­nal­das Trum­pas yra tem­pe­ra­men­tin­gai ne­tin­ka­mas ir blo­gai par­uoš­tas vy­riau­sia­sis pa­jė­gų va­das“, – nu­ro­do H.Clin­ton at­sto­vai.

Į D.Trum­po rep­li­ką su­rea­ga­vo ir NA­TO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Jen­sas Stol­ten­ber­gas.

„Są­jun­gi­nin­kų so­li­da­ru­mas yra es­mi­nė NA­TO ver­ty­bė. Tai yra ge­rai Eu­ro­pos sau­gu­mui, taip pat ge­rai ir JAV sau­gu­mui. Mes gi­na­me vie­ni ki­tus“, – por­ta­lui Buzz­Feed­News sa­kė J.Stol­ten­ber­gas.

16.30 D.Trum­po iš­rin­ki­mas JAV pre­zi­den­tu reikš­tų blo­gą ži­nią Lie­tu­vai – po­li­to­lo­gas Š. Liekis

Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­to Do­nal­do Trum­po iš­rin­ki­mas JAV pre­zi­den­tu bū­tų blo­gos ži­nios Lie­tu­vai, sa­ko po­li­ti­kos moks­lų pro­fe­so­rius Ša­rū­nas Lie­kis.

„Jo iš­rin­ki­mas bū­tų blo­gos ži­nios Lie­tu­vai ir vi­soms ki­to­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lims, ypač toms, ku­rios de­da di­des­nes vil­tis į JAV įsi­pa­rei­go­ji­mus sau­gu­mo sri­ty­je“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Po­li­ti­kos moks­lų ir dip­lo­ma­ti­jos fa­kul­te­to de­ka­nas Š.Lie­kis.

Jis ko­men­ta­vo D.Trum­po par­eiš­ki­mus JAV ži­niask­lai­dai, kad jei­gu Ru­si­ja už­pul­tų Bal­ti­jos ša­lis, jis spręs­tų, ar rei­kia su­teik­ti joms pa­gal­bą, tik iš­nag­ri­nė­jęs, ar tos ša­lys „vyk­dė sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus mū­sų at­žvil­giu“.

Pro­fe­so­rius tei­gė, kad D.Trum­po ko­men­ta­rus rei­kė­tų ver­tin­ti rim­tai, o ne kaip prieš­rin­ki­mi­nę re­to­ri­ką.

„Kaip sa­ko­ma, kas gal­vo­je, tas ir ant lie­žu­vio, o pa­skui tai se­ka ir veiks­mai. Ti­kė­tis, kad tai yra tik re­to­ri­ka ir nie­ko bend­ro ne­tu­ri su jo nuo­sta­to­mis, tuo la­biau, kad už­sie­nio po­li­ti­ka nė­ra jo kaip po­li­ti­ko pri­ori­te­tas, bū­tų nai­vu“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

Š.Lie­kis tei­gė, kad D.Trum­pas at­spin­di dau­gu­mos ame­ri­kie­čių izo­lia­ci­nes nuo­tai­kas ir tai, kad jiems iš pri­nci­po ne­rū­pi už­sie­nio po­li­ti­ka, o vi­daus klau­si­mai dar la­biau par­ūpo pa­aš­trė­jus lo­ka­lioms kri­zėms, pa­vyz­džiui, ra­si­nei ne­apy­kan­tai.

„Jo pa­si­sa­ky­mai tai ir liu­di­ja, kad JAV yra di­de­lė vals­ty­bė, jos žmo­nės sa­vi­mi pa­si­ti­ki ir pa­sau­lio sau­gu­mas jiems yra kaž­ke­lin­to­je vie­to­je“, – sa­kė pro­fe­so­rius.

Tuo me­tu po­li­to­lo­gas Kęs­tu­tis Gir­nius ne­abe­jo­ja, kad tai yra D.Trum­po rin­ki­mi­nės kam­pa­ni­jos da­lis ir įvai­rūs sig­na­lai ro­do, jog ši po­zi­ci­ja pa­si­keis­tų, jei kan­di­da­tas iš tie­sų tap­tų JAV pre­zi­den­tu. Anot K.Gir­niaus, daug ką pa­sa­ko D.Trum­po prieš ke­lis mė­ne­sius vy­kę po­kal­biai su bu­vu­siais vals­ty­bės se­kre­to­riais Hen­ry Kis­sin­ge­riu bei Ja­me­su Ba­ke­riu, ku­rie yra ak­ty­vūs NA­TO ša­li­nin­kai. Jis tai ver­ti­na kaip rin­ki­mi­nės kam­pa­ni­jos da­lį ir kaip ži­nu­tę ne Bal­ti­jos ša­lims, o, pir­miau­sia, Vo­kie­ti­jai.

„Vie­nas da­ly­kas yra reikš­ti nuo­mo­nę rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je, ki­tas da­ly­kas yra im­ti ją įgy­ven­din­ti ją po rin­ki­mų“, – sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to lek­to­rius.

„Jis (D.Trum­pas) dar prieš ke­tu­ris mė­ne­sius pa­sa­kė, kad Ja­po­ni­jai ir Pie­tų Ko­rė­jai rei­kė­tų leis­ti įsi­gy­ti bran­duo­li­nį gink­lą ir joms pa­čioms sa­ve ap­si­gin­ti. Jis po ke­lių sa­vai­čių at­si­trau­kė at­gal, kai jam žmo­nės par­odė, koks yra ab­sur­das di­din­ti bran­duo­li­nių vals­ty­bių skai­čių. Tad ma­nau, kad ir šiuo klau­si­mu bus skir­tin­gi da­ly­kai. Ma­nau, kad čia bus ga­li­ma įti­kin­ti, kad NA­TO tar­nau­ja gy­ny­bi­niams Ame­ri­kos in­te­re­sams ir aiš­kiai tu­rė­tų bū­ti pa­sa­ky­ta, kad tos ne­nau­dė­lės ša­lys, to­kios kaip Vo­kie­ti­ja, tu­rė­tų di­din­ti iš­lai­das gy­ny­bai. Vi­su ki­tu per daug ne­si­rū­pin­čiau“, – pri­dū­rė jis.

12:30 Es­ti­jos pre­zi­den­to ko­men­ta­ras.

„Es­ti­ja yra vie­na iš pen­kių NA­TO są­jun­gi­nin­kių Eu­ro­po­je, vyk­dan­čių įsi­pa­rei­go­ji­mą skir­ti gy­ny­bos iš­lai­doms 2 proc. (bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to), – Es­ti­jos pre­zi­den­tas Too­mas Hend­ri­kas Il­ve­sas par­ašė sa­vo „Twit­ter“ ži­nu­tė­je, pri­dū­ręs, kad es­tų ka­riai „ko­vė­si be jo­kių gin­čų“ per NA­TO ope­ra­ci­jas Af­ga­nis­ta­ne. – Esa­me vie­no­dai įsi­pa­rei­go­ję vi­siems mū­sų NA­TO są­jun­gi­nin­kams, kas jie be­bū­tų. Bū­tent dėl to jie yra są­jun­gi­nin­kai.“

D.Trum­po ko­men­ta­rai taip pat su­lau­kė kri­ti­kos iš nu­ma­no­mos de­mo­kra­tų kan­di­da­tės į pre­zi­den­to pos­tą Hil­la­ry Clin­ton sto­vyk­los.

Jos kam­pa­ni­jos šta­bas par­eiš­kė, kad dėl to­kių par­eiš­ki­mų mi­li­jar­die­rius vers­lo mag­na­tas „y­ra ne­tin­ka­mo tem­pe­ra­men­to ir fun­da­men­ta­liai ne­pa­si­ruo­šęs tap­ti mū­sų vy­riau­siuo­ju va­du“.

„Bū­tų tei­sin­ga ma­ny­ti, kad (Ru­si­jos pre­zi­den­tas) Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas ser­ga už Trum­po pre­zi­den­ta­vi­mą“, – sa­kė H.Clin­ton pa­ta­rė­jas už­sie­nio po­li­ti­kos rei­ka­lams Ja­ke'as Su­lli­va­nas.

12:20 D. Gry­baus­kai­tė: „Mes pa­si­ti­ki­me JAV“

Lie­tu­va pa­si­ti­ki Jung­ti­nė­mis Vals­ti­jo­mis ne­pai­sant to, kas šiai ša­liai va­do­vaus, sa­ko Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. „Aš no­rė­čiau pa­siųs­ti ži­nu­tę at­gal. O ta ži­nu­tė to­kia: ne­prik­lau­so­mai nuo to, koks Ame­ri­ko­je bus pre­zi­den­tas, mes pa­si­ti­ki­me Ame­ri­ka, – ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė D.Gry­baus­kai­tė: – Ame­ri­ka vi­sa­da gy­nė tau­tas, ku­rios bu­vo puo­la­mos, ir gins.“

D.Gry­baus­kai­tė sa­kė, kad in­terp­re­tuo­ti D.Trum­po pa­si­sa­ky­mų – ne­ver­ta.

„Mes ži­no­me, kad Ame­ri­ka bus svar­biau­sias mū­sų par­tne­ris“, – tei­gė pre­zi­den­tė.

Vil­niu­je vie­šin­ti Kroa­ti­jos va­do­vė Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vič pa­brė­žė, kad Šiau­rės At­lan­to su­tar­ties 5-asis straips­nis įpa­rei­go­ja gin­ti kiek­vie­ną NA­TO na­rę ag­re­si­jos at­ve­ju, ta­čiau taip pat tvir­ti­no, jog Al­jan­so ša­lys tu­ri siek­ti įgy­ven­din­ti įsi­pa­rei­go­ji­mą skir­ti gy­ny­bai 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to.

„Aš ti­krai ne­ma­nau, kad ki­tos vals­ty­bės pra­ras so­li­da­ru­mą. Mes esa­me vie­nin­gi ir gi­na­me sa­vo vals­ty­bių sie­nas, te­ri­to­ri­jas ir žmo­nes“, – kal­bė­jo Kroa­ti­jos pre­zi­den­tė.

Spręs, ar ginti

Kai dien­raš­tis „The New York Ti­mes“ pa­klau­sė apie grės­min­gus Ru­si­jos veiks­mus, ke­lian­čius ne­ri­mą NA­TO są­jun­gi­nin­kėms Bal­ti­jos ša­lims, D.Trum­pas at­sa­kė, kad tuo at­ve­ju, jei­gu Ru­si­ja jas už­pul­tų, jis spręs­tų, ar rei­kia su­teik­ti joms pa­gal­bą, tik iš­nag­ri­nė­jęs, ar tos ša­lys „vyk­dė sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus mū­sų at­žvil­giu“.

„Jei­gu jos vyk­dė sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus mums – tuo­met at­sa­ky­mas yra „Taip“, – pri­dū­rė jis, duo­da­mas in­ter­viu tre­čia­die­nį.

Ket­vir­ta­die­nį D.Trum­pas tu­rė­tų ofi­cia­liai su­tik­ti tap­ti Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tu į JAV pre­zi­den­to pos­tą.

D.Trum­po ko­men­ta­rai apie JAV įsi­pa­rei­go­ji­mus su­teik­ti pa­gal­bą ki­toms NA­TO na­rėms ati­tin­ka jo anks­čiau jo iš­sa­ky­tas min­tis dėl Jung­ti­nių Vals­ti­jų vaid­mens pa­sau­ly­je.

2014 me­tais 28 ša­lių Al­jan­sas įkū­rė ypač grei­to rea­ga­vi­mo pa­jė­gas, kad ap­sau­go­tų la­biau­siai pa­žei­džia­mas NA­TO na­re nuo po­ten­cia­lios konf­ron­ta­ci­jos su Ru­si­ja.

Per anks­čiau šį mė­ne­sį Var­šu­vo­je vy­ku­sį blo­ko vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą taip pat bu­vo nu­tar­ta dis­lo­kuo­ti Bal­ti­jos ša­ly­se ir Len­ki­jo­je ke­tu­ris są­jun­gi­nin­kų ba­ta­lio­nus – iš vi­so apie 4 000 ka­rių.

Alinos Ožič nuotrauka

L.Lin­ke­vi­čius: Bal­ti­jos ša­lys vyk­do įsi­pa­rei­go­ji­mus NATO

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius sa­ko, kad Bal­ti­jos ša­lys vyk­do įsi­pa­rei­go­ji­mus NA­TO, o kan­di­da­to į Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų (JAV) pre­zi­den­to pos­tą D. Trum­po par­eiš­ki­mą apie iš­ly­gas at­sa­kant į po­ten­cia­lią Ru­si­jos ag­re­si­ją sie­ja su rin­ki­mų re­to­ri­ka.

„Bal­ti­jos ša­lys ne­su­tei­kia jo­kio pa­grin­do abe­jo­ti įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mu Al­jan­sui. Taip pat ne­tu­ri­me pa­grin­do abe­jo­ti, kad ir są­jun­gi­nin­kai vyk­dys sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus Al­jan­sui“, – Ži­nių ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras L.Lin­ke­vi­čius.

Jis pa­žy­mė­jo, kad Lie­tu­va spar­čiai di­di­na gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mą – pa­gal iš­lai­dų gy­ny­bai di­di­ni­mo di­na­mi­ką šiuo me­tu ša­lis uži­ma pir­mą vie­tą Al­jan­se.

Jo ma­ny­mu, D.Trum­po „pas­ta­bos dar kar­tą at­krei­pia dė­me­sį, kad vi­si tu­ri­me ir rū­pin­tis pa­tys sa­vo sau­gu­mu“, bet ne­abe­jo­ti, kad „tą pa­da­rys ir mū­sų są­jun­gi­nin­kai“.

„Rin­ki­mų kam­pa­ni­ja yra tru­pu­tė­lį tas lai­ko­tar­pis, pa­gal ku­rį tur­būt su­dė­tin­ga spręs­ti, da­ry­ti iš­va­das, net ir kaž­ką ko­men­tuo­ti su­dė­tin­ga, o kuo­met yra ša­lis, tu­rin­ti il­ga­me­tes tra­di­ci­jas, Res­pub­li­ko­nų ir De­mo­kra­tų par­ti­jas rei­kė­tų pa­mi­nė­ti, prog­no­zuo­ja­ma ta po­li­ti­ka yra, to­dėl aš ti­krai ne­si­ti­kiu kaž­ko­kių ra­di­ka­lių po­sū­kių, ra­di­ka­lių po­ky­čių – jų tie­siog ne­tu­rė­tų bū­ti. Niuan­sų vi­sa­da yra, be jo­kio abe­jo­nės, ta­čiau nė kiek ne­abe­jo­ju, kad Jung­ti­nės Vals­ti­jos bu­vo, yra ir ti­krai liks svar­biau­sias stra­te­gi­nis Lie­tu­vos par­tne­ris ir są­jun­gi­nin­kas“, – dės­tė L.Lin­ke­vi­čius.

Di­di­na finansavimą

Lie­tu­va il­gą lai­ką at­si­li­ko nuo NA­TO są­jun­gi­nin­kų pa­gal iš­lai­das gy­ny­bai, bet pa­sta­rai­siais me­tais ėmė spar­čiai di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą, rea­guo­da­ma į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je ir ka­ri­nį ak­ty­vu­mą Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne.

Ki­tų me­tų biu­dže­to pro­jek­te iš­lai­dos gy­ny­bai su­da­ro 1,79 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to ar­ba maž­daug 725 mln. eu­rų, šią sa­vai­tę sa­kė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Vy­riau­sy­bė nu­ma­to, kad gy­ny­bos biu­dže­tas NA­TO nu­ma­ty­tą ri­bą – 2 proc. BVP – pa­siek­tų 2018 me­tais. NA­TO duo­me­ni­mis, šie­met Lie­tu­va pa­te­ko į ge­riau­siai gy­ny­bą fi­nan­suo­jan­čių Al­jan­so ša­lių de­šim­tu­ką.

Re­to­ri­ką Lie­tu­vos po­li­ti­kai sie­ja su rinkimais

Lie­tu­vos po­li­ti­kai kan­di­da­to į JAV pre­zi­den­to pos­tą Do­nal­do Trum­po re­to­ri­ką dėl at­sa­ko į Ru­si­jos ag­re­si­ją sie­ja su rin­ki­mais, bet tuo pa­čiu pri­pa­žįs­ta – Lie­tu­vai rei­kia im­tis veiks­mų dar la­biau stip­ri­nant sa­vo pa­čių gy­ny­bą, o taip pat Lie­tu­vos po­zi­ci­ją bei si­tua­ci­ją iš­aiš­ki­nant JAV bei Eu­ro­pos sos­ti­nė­se.

„Kiek ste­biu jo (D.Trum­po) pa­si­sa­ky­mus, jis nuo­sek­liai tos po­zi­ci­jos lai­ko­si, tik šį­kart kon­kre­čiai pa­mi­nė­jo Bal­ti­jos ša­lis. Bet jis yra iš­sa­kęs pa­čio­je pra­džio­je sa­vo kam­pa­ni­jos, kad tos ša­lys, ku­rios ne­in­ves­tuo­ja į sa­vo gy­ny­bą, ne­si­rū­pi­na sa­vo sau­gu­mu, ti­ki­si, kad ame­ri­kie­čiai juos tik gins, ga­li ne­su­lauk­ti pa­gal­bos. Aš ti­krai ne­ti­kiu, kad taip bus, nes NA­TO or­ga­ni­za­ci­ja dėl to ir eg­zis­tuo­ja“ kad gi­na vi­sus sa­vo na­rius, bet ver­tin­ti (si­tua­ci­ją) rei­kia, ir mes tai da­ro­me, di­di­na­me fi­nan­sa­vi­mą, su­vo­kę, kad rei­kia in­ves­tuo­ti į sa­vo gy­ny­bą“, – BNS sa­kė Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas.

A.Pa­ulaus­ko ver­ti­ni­mu, Lie­tu­va su­vo­kia, kad dar rei­kia „ne­ma­žai ką pa­da­ry­ti“ stip­ri­nant ša­lies sau­gu­mą, bet tuo pa­čiu sa­kė ne­ti­kin­tis, kad Al­jan­sas ne­rea­guo­tų, vie­nai jos na­rių su­si­dū­rus su ka­ri­ne ag­re­si­ja. „Mes su­vo­kia­me, kad tu­ri­me pa­tys ne­ma­žai ką pa­da­ry­ti, net aš ti­kiu ir ti­kė­siu, kad NA­TO – ko­lek­ty­vi­nė gy­ny­bos ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri rei­ka­lui esant stos, vi­si už vie­ną, vie­nas už vi­sus“, – sa­kė ko­mi­te­to va­do­vas.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rys kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šaus­kas sa­ko, kad D.Trum­po pa­si­sa­ky­mai ver­čia su­si­rū­pin­ti ir Lie­tu­vai rei­kė­tų tiek JAV, tiek Eu­ro­po­je aiš­kiau ir ne­dvip­ras­miš­kiau iš­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­ją, kad ji bū­tų iš­girs­ta.

„Žiū­rė­da­mas bend­rą si­tua­ci­ją toj rin­ki­mi­nėj agi­ta­ci­joj, ku­ri klos­tė­si šiais me­tais, ir pa­na­šus par­eiš­ki­mas bu­vo iš­sa­ky­tas ko­vo mė­ne­sį, ir vi­si vy­lė­si, ir aš ta­me tar­pe, kad pa­laips­niui tos re­to­ri­kos ar­tė­jant rin­ki­mams, kad rei­kia ki­taip žiū­rė­ti į NA­TO, bus at­si­sa­ky­ta. Bet pa­na­šu, kad ne­la­bai to at­si­sa­ko­ma, idė­jos, kad NA­TO tu­rė­tų bū­ti ko­vai su te­ro­riz­mu nu­kreip­ta or­ga­ni­za­ci­ja, o ne gy­ny­bi­nė są­jun­ga, ma­nau, su­si­rū­pin­ti jau rei­kia“, – BNS sa­kė A.Anu­šaus­kas.

Pa­sak jo, „tas rū­pes­tis tu­rė­tų pa­si­reikš­ti stip­ri­nant są­jun­gi­nin­kų ry­šius čia Eu­ro­po­je, ir, ži­no­ma, JAV siun­čiant sa­vo sig­na­lus pa­kan­ka­mai aiš­kius ir ne­dvip­ras­miš­kus, kad to­kie tei­gi­niai, jog NA­TO ne­gins kaž­ko­kios na­rės, o iš pra­džių įver­tins kaž­ko­kias ne­aiš­kias ap­lin­ky­bes, ker­ta iš pa­grin­dų gy­ny­bi­nio Al­jan­so es­mi­nius pri­nci­pus“.

„Lie­tu­va ir­gi tu­ri ga­li­my­bę iš­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­jas ir ki­to­se Eu­ro­pos sos­ti­nė­se, aš ma­nau, kad jo­se ya pa­na­šiai ma­nan­čių, kad toks kal­bė­ji­mas nė­ra at­sa­kin­gas. Jei iš dau­ge­lio sos­ti­nių vie­nu me­tu toks sig­na­las bū­tų nu­siųs­tas, aš ma­nau, kad tai ga­li tu­rė­ti po­vei­kį, kad da­lis tos re­to­ri­kos iš­nyk­tų iš rin­ki­mi­nės prog­ra­mos“, – sa­kė A.Anu­šaus­kas.

Tuo tar­pu jo frak­ci­jos ir ko­mi­te­to ko­le­gė, bu­vu­si kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė sa­ko, jog D.Trum­po par­eiš­ki­mas – „šal­tas du­šas, bet vi­sai net svei­kas“, ir Lie­tu­vai rie­kia įsi­są­mo­nin­ti, kad sa­vo gy­ny­ba tu­ri rū­pin­tis vi­sų pir­ma pa­ti.

„Tai, ką sa­ko D.Trum­pas, ir, be­je, ki­ti JAV po­li­ti­kai, ne kar­tą mes esa­me tai gir­dė­ję, tik gal ne taip šiurkš­čiai kaip šian­dien nu­skam­bė­jo – apie mū­sų pa­čių įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­vyk­dy­mą NA­TO, jis tu­ri pa­grin­do taip sa­ky­ti. Mes nuo pat 2004 me­tų įsto­ję į NA­TO nu­mo­jo­me ran­ka į mū­sų pa­čių įsi­pa­rei­go­ji­mą, kad mes pa­tys vi­sų pir­ma esa­me at­sa­kin­gi už sa­vo te­ri­to­ri­jos gy­ny­bą, tai yra ir ne ma­žiau kaip 2 proc. BVP, ka­riuo­me­nė, mū­sų žmo­nių par­en­gi­mas. Tai ne­gal­vo­ki­me, kad vi­są lai­ką bus taip, kad mes nie­ko ne­da­ry­si­me, o štai Ame­ri­ka at­eis ir ap­gins. Tai ši­tas šal­tas du­šas, man at­ro­do, jis vi­sai net ir svei­kas“, – BNS sa­kė R.Juk­ne­vi­čie­nė.

Ji taip pat sa­kė D.Trum­po pa­si­sa­ky­mo jo­kiu bū­du ne­trak­tuo­jan­ti kaip at­si­sa­ky­mo gin­ti Lie­tu­vą: „Svar­bu, kad žmo­nės to ne­priim­tų kaip at­si­sa­ky­mo gin­ti Lie­tu­vos, aš taip ne­sup­ra­tau, to ne­bu­vo pa­sa­ky­ta, o su nau­ją­ja JAV va­do­vy­be, kas be­bū­tų iš­rink­ta, Lie­tu­vai rei­kės la­bai daug dirb­ti“.

Tuo tar­pu Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las D.Trum­po pa­si­sa­ky­mą dau­giau sie­jo su rin­ki­mi­ne re­to­ri­ka.

„Aš gal­vo­ju, tai dau­giau rin­ki­mi­niai par­eiš­ki­mai, jei šis kan­di­da­tas iš ti­krų­jų tap­tų pre­zi­den­tu, jo po­li­ti­ka bū­tų daug rim­tes­nė , ne­gu jis da­bar kal­ba. Jis kal­ba sa­vo ga­li­miems rin­kė­jams, aiš­ku, iš ki­tos pu­sės, jis at­stu­mia ne­ma­žai rin­kė­jų, ku­rie yra Či­ka­goj, ir len­kų, ir lie­tu­vių, ir ki­tų tau­tų, ma­tyt, jis į juos ne­si­tai­ko, nors, kaip ži­nia, tiek lie­tu­viai, tiek len­kai Či­ka­go­je daž­niau­siai bal­suo­da­vo už res­pub­li­ko­nus. Bet aš per daug ne­su­reikš­min­čiau ši­tų žo­džių, ku­rie dau­giau ski­ria­mi rin­ki­mams“, – BNS sa­kė G.Kir­ki­las.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Li­nas Lin­ke­vi­čius D.Trum­po par­eiš­ki­mą ir­gi sie­ja su rin­ki­mais, bet tuo pa­čiu tvir­ti­na, kad kad Bal­ti­jos ša­lys vyk­do įsi­pa­rei­go­ji­mus NA­TO.

„Bal­ti­jos ša­lys ne­su­tei­kia jo­kio pa­grin­do abe­jo­ti įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mu Al­jan­sui. Taip pat ne­tu­ri­me pa­grin­do abe­jo­ti, kad ir są­jun­gi­nin­kai vyk­dys sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus Al­jan­sui“, – Ži­nių ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras L.Lin­ke­vi­čius.

„Da­bar nė­ra kaip prieš 40 metų“

Per 45 mi­nu­tes tru­ku­sį po­kal­bį D.Trum­pas be­tar­piš­kai iš­kė­lė nau­jų klau­si­mų dėl įsi­pa­rei­go­ji­mų au­to­ma­tiš­kai gin­ti NA­TO są­jun­gi­nin­kes, jei­gu jos bū­tų už­pul­tos, sa­ky­da­mas, kad pir­miau­siai pa­si­do­mė­tų jų pa­čių in­dė­liu Al­jan­se.

De­šimt­me­čius su­kęs vers­lą ir ne­tu­rin­tis jo­kios anks­tes­nės po­li­ti­nės pa­tir­ties D.Trum­pas svars­tė apie Ame­ri­kos ka­ri­nės ga­lios nau­do­ji­mą už­sie­ny­je iš eko­no­mi­kos po­zi­ci­jų.

Pa­vyz­džiui, jis tvir­ti­no, kad Ame­ri­kai gal­būt ne­bū­ti­na dis­lo­kuo­ti sa­vo ka­rių už­sie­ny­je, nors su­ti­ko, kad tai ga­li bū­ti ge­ras pa­si­rin­ki­mas.

„Jei­gu nu­spręs­tu­me, kad tu­ri­me gin­ti Jung­ti­nes Vals­ti­jas, vi­sa­da ga­li­me dis­lo­kuo­ti“ ka­rius už JAV ri­bų, D.Trum­pas sa­kė lai­kraš­čiui, pri­dū­ręs, kad taip bū­tų daug pi­giau.

Pa­sak jo, li­kęs pa­sau­lis tu­rė­tų iš­mok­ti pri­si­tai­ky­ti prie to­kios Ame­ri­kos po­zi­ci­jos. „Man bū­tų pri­im­ti­nes­nė ga­li­my­bė tęs­ti“ ga­lio­jan­čias su­tar­tis, bet tik tuo at­ve­ju, jei­gu są­jun­gi­nin­kai liau­tų­si pikt­nau­džiau­ti Ame­ri­kos dos­nu­mu, ku­rio ša­lis ne­be­ga­li sau leis­ti, aiš­ki­no D.Trum­pas.

Jis pri­pa­ži­no, kad to­kia dok­tri­na san­ty­kiuo­se su JAV są­jun­gi­nin­kais ir prieš­inin­kais ra­di­ka­liai skir­tų­si nuo Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos tra­di­ci­jų. Nuo An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­gos be­veik vi­si šios par­ti­jos kan­di­da­tai pa­si­sa­ky­da­vo už pa­sau­lio tvar­ką, ku­rio­je Jung­ti­nės Vals­ti­jo­se at­lie­ka tai­kos ser­gė­to­jos ir „ne­pa­kei­čia­mos vals­ty­bės“ vaid­me­nį.

Pa­dė­tis „da­bar nė­ra kaip prieš 40 me­tų“, prieš­ta­ra­vo D.Trum­pas, at­mes­da­mas pa­ly­gi­ni­mus, kad jo po­žiū­ris į tei­sėt­var­kos ir tarp­tau­ti­nės po­li­ti­kos klau­si­mus yra pa­na­šus į bu­vu­sio prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mo JAV pre­zi­den­to Ri­char­do Ni­xo­no. Kar­to­da­mas sa­vo pers­pė­ji­mą ati­trauk­ti JAV ka­rius, dis­lo­kuo­tus vi­sa­me pa­sau­ly­je, jis par­eiš­kė: „Mes lei­džia­me di­džiu­les su­mas ka­riuo­me­nei, kad pra­ras­tu­me 800 mlrd. do­le­rių“, tu­rė­da­mas ome­ny­je Ame­ri­kos už­sie­nio pre­ky­bos dis­ba­lan­są.

„Man tai ne­atro­do la­bai iš­ma­nu“, – sar­kas­tiš­kai pa­ste­bė­jo kan­di­da­tas.

„Ne­tu­ri tei­sės pamokslauti“

Šia­me in­ter­viu D.Trum­pas taip pat sa­kė, kad nė­ra lin­kęs kri­ti­kuo­ti Tur­ki­jos dėl po­li­ti­nių opo­nen­tų triuš­ki­ni­mo ir pi­lie­čių lais­vės var­žy­mo po pra­ei­tą sa­vai­tę to­je ša­ly­je mė­gin­to įvyk­dy­ti ka­ri­nio per­vers­mo.

Kal­bė­da­mas apie Tur­ki­jos pre­zi­den­tą Re­ce­pą Tayyi­pą Er­do­ga­ną, jis par­eiš­kė: „La­bai jį ger­biu dėl ge­bė­ji­mo pa­kreip­ti tą pa­dė­tį... Kaip ži­not, kai ku­rie žmo­nės sa­ko, kad tai bu­vo su­re­ži­suo­ta. Aš taip ne­ma­nau.“

Jung­ti­nės Vals­ti­jos „ne­tu­ri tei­sės pa­moks­lau­ti“ Tur­ki­jai ar­ba ki­toms ša­lims, kai „žmo­nės šal­ta­krau­jiš­kai šau­do į po­li­ci­nin­kus“, pa­žy­mė­jo D.Trum­pas.

D.Trum­pas sa­kė esan­tis įsi­ti­ki­nęs, kad ga­lė­tų įti­kin­ti R.T.Er­do­ga­ną dė­ti dau­giau pa­stan­gų ko­vo­je su dži­ha­dis­tų ju­dė­ji­mu „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS). Ta­čiau da­bar­ti­nio pre­zi­den­to Ba­rac­ko Oba­mos ad­mi­nis­tra­ci­ja kas­dien su­si­dur­da­vo su ti­kro­ve, kad kur­dus, ku­rie yra vie­ni veiks­min­giau­sių są­jun­gi­nin­kų Ame­ri­kos va­do­vau­ja­mo­je ko­vo­je su IS, pul­di­nė­ja Tur­ki­ja, bi­jan­ti, kad ši et­ni­nė gru­pė įkurs sa­vo se­pa­ra­tis­ti­nę vals­ty­bę.

Pa­klaus­tas, kaip jis spręs­tų šią prob­le­mą, D.Trum­pas trum­pam su­si­mąs­tė ir at­sa­kė: „Su­si­ti­ki­mais.“

Jis pa­brė­žė, kad pa­stan­gos nu­vers­ti au­to­ri­ta­ri­nį Si­ri­jos pre­zi­den­tą Bas­ha­rą al As­sa­dą yra daug ma­žes­nės svar­bos už­da­vi­nys ne­gu ko­va su „Is­la­mo vals­ty­be“. Da­bar­ti­nė JAV ad­mi­nis­tra­ci­ja taip pat yra pa­da­riu­si to­kią pa­čią iš­va­dą, tik vie­šai jos ne­skel­bia.

„As­sa­das – blo­gas žmo­gus. Jis pa­da­rė siau­bin­gų da­ly­kų“, – sa­kė D.Trum­pas, bet pri­dū­rė, kad IS ke­lia daug di­des­nę grės­mę Jung­ti­nėms Vals­ti­joms.

Mike

„Ke­ti­na­me pir­miau­siai pa­si­rū­pin­ti sa­vo šalimi“

D.Trum­pas tei­gė, kad kon­sul­ta­vo­si su dviem bu­vu­siais res­pub­li­ko­nų vals­ty­bės se­kre­to­riais – Ja­me­su A.Ba­ke­riu ir Hen­ry Kis­sin­ge­riu, pri­dū­ręs, kad įgi­jo „daug ži­nių“. Vis dėl­to jis ne­pa­sa­kė, ar tie pa­šne­ke­siai įkvė­pė jam ko­kių nors nau­jų idė­jų na­cio­na­li­nio sau­gu­mo sri­ty­je, ku­rias bū­tų ver­ta plė­to­ti.

Kan­di­da­tas tvir­tai pa­brė­žė esan­tis pa­si­ry­žęs pa­si­trauk­ti iš Šiau­rės Ame­ri­kos lais­vo­sios pre­ky­bos su­tar­ties (NAF­TA), jei­gu Mek­si­ka ir Ka­na­da ne­su­tik­tų de­rė­tis dėl nau­jų są­ly­gų, ku­rios ne­bes­ka­tin­tų JAV bend­ro­vių per­kel­ti ga­my­bą į ki­tas ša­lis.

„Pa­si­trauk­čiau iš NAF­TA aki­mirks­niu“, – sa­kė D.Trum­pas.

Jis taip pat kal­bė­jo apie bū­ti­ny­bę iš es­mės mo­der­ni­zuo­ti ša­lies gink­luo­tą­sias pa­jė­gas, vi­sų pir­ma Ame­ri­kos bran­duo­li­nį ar­se­na­lą.

„Tu­ri­me daug at­gy­ve­nu­sių gink­lų, – sa­kė jis. – Tu­ri­me bran­duo­li­nių (gink­lų), nors ne­ži­no­me, ar jie aps­kri­tai vei­kia.“

B.Oba­mos ad­mi­nis­tra­ci­ja jau vyk­do di­de­lę mo­der­ni­za­ci­jos prog­ra­mą, siek­da­ma pa­di­din­ti bran­duo­li­nio ar­se­na­lo pa­ti­ki­mu­mą, nors šie pla­nai at­si­rė­mė į mil­ži­niš­kas iš­lai­das, rei­ka­lin­gas bom­bo­ne­šiams ir po­van­de­ni­niams lai­vams at­nau­jin­ti. Ta di­džiu­lė sąs­kai­ta – 500 mlrd. do­le­rių ar­ba dau­giau – bus pa­teik­ta nau­jam pre­zi­den­tui.

D.Trum­pas per anks­tes­nį sa­vo in­ter­viu „The New York Ti­mes“ nau­do­jo šū­kį „Pir­miau­sia Ame­ri­ka“ (Ame­ri­ca First), bet tre­čia­die­nį jis tvir­ti­no, kad tą idė­ją su­pran­ta ki­taip ne­gu Char­le­sas A.Lind­berg­has ir ki­ti Ame­ri­kos izo­lia­cio­nis­tai prieš An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą.

„Man „Pir­miau­sia Ame­ri­ka“ yra vi­siš­kai nau­jas, šiuo­lai­ki­nis ter­mi­nas, – aiš­ki­no jis. – Nie­ka­da ne­sie­jau jo su pra­ei­ti­mi.“

Kan­di­da­tas aki­mir­ką su­si­mąs­tė, kai bu­vo pa­klaus­tas, ką jam reiš­kia šis šū­kis.

„Mes ke­ti­na­me pir­miau­siai pa­si­rū­pin­ti sa­vo ša­li­mi, prieš im­da­mie­si su­kti gal­vą dėl vi­sų ki­tų pa­sau­ly­je“, – sa­kė D.Trum­pas.