D. Šakalienė suabejojo būsimos vyriausybės ryžtu
Sei­mui an­tra­die­nį pri­ta­rus, kad į prem­je­rus bū­tų ski­ria­mas Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) kan­di­da­tas Sau­lius Skver­ne­lis, vie­nin­te­lė iš LVŽS frak­ci­jos su­si­lai­kiu­si Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė sa­ko, jog su­abe­jo­jo dėl bū­si­mos Vy­riau­sy­bės ryž­to po­ky­čiams, ypač so­cia­li­nė­je sri­ty­je.

Su „vals­tie­čiais“ į Sei­mą pa­te­ku­si D.Ša­ka­lie­nė BNS tei­gė, kad jos ap­sisp­ren­di­mą lė­mė ne ne­pa­tei­sin­ti lū­kes­čiai dėl dar­bo Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­te, o „žy­miai pla­tes­ni da­ly­kai“.

„Kaip ne kar­tą kal­bė­jau, ne po­zi­ci­ja yra svar­bu, o pats po­žiū­ris į tai, ar iš ti­krų­jų rei­ka­lin­gos kom­pe­ten­ci­jos, ar rei­ka­lin­gas pro­fe­sio­na­lu­mas kon­kre­čio­je sri­ty­je, ar no­ri­ma pa­siek­ti po­ky­čių – man šiuo me­tu ky­la abe­jo­nių“, – sa­kė par­la­men­ta­rė.

Ji sa­ko abe­jo­jan­ti ir dėl tam ti­krų į par­ei­gas de­le­guo­ja­mų žmo­nių, ku­rie pri­ims spren­di­mus nau­ja­ja­me Sei­me ar Vy­riau­sy­bė­je, ta­čiau kon­kre­čių per­so­na­li­jų ne­įvar­di­jo. D.Ša­ka­lie­nė taip pat už­si­mi­nė, jog ruo­šė di­džią­ją da­lį so­cia­li­nės po­li­ti­kos nuo­sta­tų par­ti­jos prog­ra­mo­je ir lei­do su­pras­ti, jog tai ne­bu­vo įver­tin­ta.

„Vi­sa sa­vo es­me esu ne­vy­riau­sy­bi­nin­kė, aš ne­mo­ku žais­ti po­li­ti­nių žai­di­mų. Pri­pa­žįs­tu, kad gal­būt aš kaž­ko ne­sup­ran­tu. Gal­būt taip iš ti­krų­jų yra, bet ti­kiuo­si, kad vis­kas bus ge­rai“, – sa­ko ji.

„(Abe­jo­ju) dėl spren­di­mų, ku­rie yra pri­ima­mi, dėl spren­di­mų, ku­rie pri­ima­mi dėl žmo­nių, dėl spren­di­mų pri­ėmė­jų, (...) nuo ku­rių tie­sio­giai di­de­le da­li­mi pri­klau­sys, ko­kie po­ky­čiai bus vyk­do­mi“, – BNS sa­kė D.Ša­ka­lie­nė.

Už tai, kad S.Skver­ne­lis bū­tų ski­ria­mas prem­je­ru, an­tra­die­nį bal­sa­vo 90 par­la­men­ta­rų, prieš bu­vo ke­tu­ri, su­si­lai­kė 33. Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­ros ne­pa­lai­kė tik opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai, tuo me­tu opo­zi­ci­ne pa­sis­kel­bu­sios „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos na­riai pa­lai­kė S.Skver­ne­lio kan­di­da­tū­rą. Ją par­ėmė ir Sei­mo ma­žu­mai pri­klau­san­čios Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jos na­riai.

Bu­vu­si Žmo­gaus tei­sių ste­bė­ji­mo ins­ti­tu­to va­do­vė D.Ša­ka­lie­nė pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo pa­skir­ta dirb­ti į Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tą. Ji tei­gė, kad toks frak­ci­jos spren­di­mas ją nu­ste­bi­no, nes ji pa­ti ne­slė­pė am­bi­ci­jų dirb­ti bū­tent su so­cia­li­niais klau­si­mais So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­te. „Vals­tie­čių“ ly­de­ris R.Kar­baus­kis tei­gė, kad D.Ša­ka­lie­nė dirb­ti So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­te ne­no­rė­jo.