D. Šakalienė: R. Karbauskis garantuoja
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) Sei­mo frak­ci­jos na­rė, žmo­gaus tei­sių eks­per­tė Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė šį­ryt reiš­ku­si pa­si­pik­ti­ni­mą dėl Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mo pa­tai­sų svars­ty­mo pe­ri­pe­ti­jų, pa­si­kal­bė­ju­si LVŽS va­do­vu Ra­mū­nu Kar­baus­kiu vie­šai par­agi­no vi­sus „at­si­ri­bo­ti nuo emo­ci­jų“. Pa­sak jos, ten­ka pri­pa­žin­ti, kad pro­jek­to tei­kė­jai pa­si­rin­ko ne­tin­ka­mą pro­ce­dū­ri­nį ke­lią, ta­čiau LVŽS pir­mi­nin­kas ga­ran­tuo­ja, jog ši klai­da ne­tu­rės įta­kos ga­lu­ti­niam re­zul­ta­tui.

„Va­kar ry­te taip džiau­giau­si, kad pa­vy­ko ap­gin­ti mo­te­ris. Da­bar esu įsiu­tu­si. Tai vi­siš­kai ne­pa­tei­si­na­ma“, – šį­ryt so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pa­skel­bė D. Ša­ka­lie­nė. Taip ji rea­ga­vo į si­tua­ci­ją, pa­aiš­kė­jus, kad an­tra­die­nį par­la­men­ta­rai, bal­sa­vę dėl Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mo pa­tai­sų, par­ėmė ne LVŽS pir­mi­nin­ko R. Kar­baus­kio įre­gis­truo­tą pro­jek­tą, ku­riuo jis at­siė­mė siū­ly­mą dėl emb­rio­nų šal­dy­mo drau­di­mo, bet už ra­di­ka­lų­jį įsta­ty­mo va­rian­tą, nu­ma­tan­tį, jog vi­sa­tei­sis žmo­gus tam­pa nuo ap­vai­si­ni­mo mo­men­to. Esą tą va­rian­tą po­li­ti­kams pa­da­li­jo Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė LVŽS frak­ci­jos at­sto­vė Ag­nė Ši­rins­kie­nė, to­dėl da­lis par­la­men­ta­rų net ne­sup­ra­to, už ką bal­suo­ja.

„Pas­lau­gių ir ge­ra­no­riš­kų Sei­mo po­sė­džio se­kre­to­ria­to dar­buo­to­jų bei Sei­mo sta­tu­to pa­gal­ba la­bai aiš­kiai ir kon­kre­čiai ga­vau at­sa­ky­mus į mums vi­siems va­kar ki­lu­sius klau­si­mus. Pir­ma, ar ti­krai dau­ge­lis Sei­mo na­rių ne­ži­no­jo už ku­rį va­rian­tą – drau­džian­tį ar lei­džian­tį nau­do­ti emb­rio­nų šal­dy­mą – bal­sa­vo? Taip, ne­ži­no­jo, ir ne­ma­žai jų dar šian­dien Sei­mo ko­ri­do­riuo­se sa­kė esan­tys ti­kri, kad bal­sa­vo už va­rian­tą su R. Kar­baus­kio pa­tai­sa“, – šian­dien po pie­tų pa­skel­bė D. Ša­ka­lie­nė.

Ji pa­tvir­ti­no, kad Sei­mo na­riai nu­bal­sa­vo už emb­rio­nus šal­dy­ti drau­džian­čią įsta­ty­mo pa­tai­są, bet šią si­tua­ci­ją dar esą ga­li­ma pa­tai­sy­ti. „Pro­jek­tas nu­ėjo svars­ty­mams į Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tą drau­ge su prie jo pri­dė­tu (ne in­teg­ruo­tu) Ra­mū­no (R. Kar­baus­kio – red.) siū­ly­mu, už­ti­kri­nan­čiu mo­ters tei­sę rink­tis pro­ce­dū­ros ti­pą bei lei­džian­tį šal­dy­ti emb­rio­nus“, – in­for­ma­vo par­la­men­ta­rė.

Pa­sak D. Ša­ka­lie­nės, ne­su­sip­ra­ti­mas ki­lo, nes ne­bu­vo lai­ko­ma­si pro­ce­dū­rų, ku­rios bū­tų už­ti­kri­nę, kad Sei­mo na­riai bū­tų ga­lė­ję bal­suo­ti už pa­tai­sy­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą.

„Šian­dien kal­bė­jo­mės su Ra­mū­nu, su­ta­rė­me, kad ga­lė­jo ir tu­rė­jo bū­ti pa­si­rink­tas Sei­mo po­sė­džių se­kre­to­ria­to nu­ro­dy­tas pa­tai­sos in­teg­ra­vi­mo į įsta­ty­mo pro­jek­tą bū­das. Taip pat su­ta­rė­me, kad svar­bu at­siž­velg­ti į su­ne­ri­mu­sias mo­te­ris ir me­di­kus, to­dėl ry­toj (gruo­džio 8 d. – red.) Sei­mo ple­na­ri­nio po­sė­džio me­tu Ra­mū­nas pa­siū­lė vie­šai pa­tvir­tin­ti, kad Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė ne­abe­jo­ti­nai in­teg­ruos Ra­mū­no re­gis­truo­tas pa­tai­sas į įsta­ty­mo pro­jek­tą ir svars­ty­mo sta­di­jo­je Sei­mą pa­sieks mo­te­rų pa­si­rin­ki­mo tei­sės ne­ri­bo­jan­tis bei ri­zi­kos jų svei­ka­tai ne­di­di­nan­tis įsta­ty­mo pro­jek­tas“, – pra­ne­šė D. Ša­ka­lie­nė.

Pa­sak jos, šiuo me­tu „bū­tų pro­tin­ga at­si­ri­bo­ti nuo emo­ci­jų“ ir pri­pa­žin­ti, kad Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­to tei­kė­jai pa­si­rin­ko ne­tin­ka­mą pro­ce­dū­ri­nį ke­lią. „Ta­čiau LVŽS pir­mi­nin­kas ga­ran­tuo­ja, kad ši klai­da ne­tu­rės įta­kos ga­lu­ti­niam re­zul­ta­tui. Ne­siim­siu ini­ci­juo­ti krei­pi­mą­si į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją“, – in­for­ma­vo par­la­men­ta­rė.