D.Šakalienė: ikiteisminio tyrimo medžiaga ir K.Pūko parodymai neatitinka
Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga ir par­la­men­ta­ro Kęs­tu­čio Pū­ko liu­di­ji­mas ne­su­tam­pa, tre­čia­die­nį ap­kal­tos ko­mi­si­jai iš­klau­sius par­la­men­ta­rą sa­ko ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė „vals­tie­tė“ Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė.

„Sei­mo na­rys K.Pū­kas pa­tei­kė ko­mi­si­jai sa­vo pa­aiš­ki­ni­mus ir at­sa­kė į klau­si­mus, ne­igia bet ko­kio sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo ar ki­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos, Kons­ti­tu­ci­jos ar prie­sai­kos su­lau­žy­mo fak­tą, mus in­for­ma­vo, kad vi­sa me­džia­ga prieš jį yra su­fal­si­fi­kuo­ta, su­fab­ri­kuo­ta, ar­ba tai yra pro­vo­ka­ci­ja“, – po ko­mi­si­jos po­sė­džio tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė D.Ša­ka­lie­nė.

Klau­sia­ma, ar ją įti­ki­no K.Pū­ko liu­di­ji­mas, pir­mi­nin­kė sa­kė ma­tan­ti „nea­ti­ti­ki­mą tarp iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­gos, taip pat tarp as­me­nų, ku­rie liu­di­jo ko­mi­si­jai, par­ody­mų ir K.Pū­ko mums pa­teik­tų pa­aiš­ki­ni­mų“. „Ne­ga­liu šian­dien dar da­ry­ti ga­lu­ti­nės iš­va­dos, nes tu­ri­me su­sės­ti su ko­mi­si­ja dėl mū­sų iš­va­dų kryp­ties, ar siū­ly­si­me, kad bū­tų ini­ci­juo­ta ap­kal­ta, ar ne“, – sa­kė D.Ša­ka­lie­nė.

Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė taip pat pa­žy­mė­jo, kad K.Pū­kas at­si­sa­kė pa­si­ra­šy­ti ko­mi­si­jos pa­teik­tus do­ku­men­tus, anot jos, tai bep­re­ce­den­tis at­ve­jis.

„Su­si­dū­rė­mė su bep­re­ce­den­čiu el­ge­siu ir aps­kri­tai yra pir­mas kar­tas, kai as­muo, ku­riam tai­ko­ma ap­kal­ta, apk­lau­sos me­tu at­si­sa­ko pa­si­ra­šy­ti apk­lau­sia­mo as­mens pro­to­ko­lą. Jo gy­nė­jai par­eiš­kė, kad jis ne­tin­ka­mai par­eng­tas, nors tai yra stan­dar­tas, ku­ris nau­do­ja­mas spe­cia­lių­jų ty­ri­mų ko­mi­si­jos dau­ge­lį me­tų, ir dar nei vie­nas as­muo ne­bu­vo at­si­sa­kęs pa­si­ra­šy­ti“, – sa­kė D.Ša­ka­lie­nė.

„Tai ne­at­lei­džia jo nuo tei­si­nės at­sa­ko­my­bės, to­dėl jam bu­vo pers­kai­ty­ti žo­džiu pro­to­ko­las ir įspė­ji­mai. Jo at­si­sa­ky­mas pil­nai bend­ra­dar­biau­ti su ko­mi­si­ja ne­at­lei­džia nuo at­sa­ko­my­bės“, – tvir­ti­no ko­mi­si­jos va­do­vė.

D.Ša­ka­lie­nė taip pat pa­sa­ko­jo, kad K.Pū­kas rei­ka­la­vo akis­ta­tos su as­me­ni­mis, liu­di­ju­siais ko­mi­si­jai.

K.Pū­kas sa­vo ruo­žtu tvir­ti­na esąs apš­meiž­tas. „Jie kal­ba ne­są­mo­nes, ku­rių nė­ra, ne­bu­vo ir ne­bus. Man juk 64 me­tai, aš juk pen­si­nin­kas, man aiš­ki­na kaip ko­kiam „ba­chū­rui“ pa­gau­tam gat­vėj, ku­ris „mer­gas“ kal­bi­na. Kaip jiems ga­li kas nors ati­tik­ti, jei jie me­luo­ja? Pir­mą kar­tą pa­si­šau­kė, klau­si­mus man už­duo­da pro­vo­kuo­jan­čius, da­ro kaž­ko­kį su­in­te­re­suo­tą su­dras­ky­mą“, – BNS sa­kė K.Pū­kas.

Par­la­men­ta­ro ad­vo­ka­tas Man­tas Ara­si­ma­vi­čius sa­ko, do­ku­men­tų K.Pū­kas ne­pa­si­ra­šė, nes jie bu­vo ne­tin­ka­mai pa­teik­ti.

„Pa­ki­šo po­pie­rių, abe­jo­ti­no tu­ri­nio, mes pra­šė­me ko­mi­si­jos, kad pa­aiš­kin­tų tei­ses, kaip vyks po­sė­džiai, ka­da gau­sim me­džia­gą, ko­kius įro­dy­mus ga­li­me pa­teik­ti. Pa­tei­kė po­pie­rių, kad tei­sės iš­aiš­kin­tos, jei jo­kių tei­sių nie­ka­da ne­išaiš­ki­no, raš­tu ne­at­sa­ko į pra­šy­mus, o po to pa­ki­ša po­sė­dy, kad tei­sės iš­aiš­kin­tos – to­dėl ir ne­pa­si­ra­šė­me“, – BNS sa­kė ad­vo­ka­tas.

Taip pat tre­čia­die­nį į ko­mi­si­jos po­sė­dį kvies­ti „Tei­sės ir tei­sėt­var­kos“ frak­ci­jos, ku­riai pri­klau­sė par­la­men­ta­ras K.Pū­kas, at­sto­vai. P.Gra­žu­lis į ko­mi­si­ją ne­at­vy­ko, liu­di­jo tik frak­ci­jos se­niū­nas R.Že­mai­tai­tis.

„Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos se­niū­nas R.Že­mai­tai­tis žur­na­lis­tams sa­kė iš ko­mi­si­jos su­lau­kęs klau­si­mų dėl po­sė­džio, ku­ria­me bu­vo svars­to­mas K.Pū­ko el­ge­sys ki­lus skan­da­lui dėl ga­li­mo sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo.

„Klau­sė, koks bu­vo po­kal­bis su K.Pū­ku. Ele­men­ta­riai – ar bu­vo su pa­dė­jė­jo­mis to­kios kal­bos, tai jei bu­vo, sa­kiau, ma­žų ma­žiau­siai tu­ri at­sip­ra­šy­ti. O kaip ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė lei­džia sau už­duot klu­si­mus, kad aš ver­tin­čiau kaž­ko­kias K.Pū­ko kal­bas apie kaž­ko­kias krū­ti­nes, man čia leng­vai iš­pro­tė­ju­sio žmo­gaus el­ge­sys toj vie­toj. Jis (K.Pū­kas) sa­vo pa­aiš­ki­ni­me pa­sa­kė, kad tai dau­giau in­terp­re­ta­ci­ja, kad to, kuo kal­ti­na, bū­ti ne­ga­li“, – sa­kė R.Že­mai­tai­tis.

Jis taip pat sa­kė ne­ma­nan­tis, kad K.Pū­kas dėl sa­vo el­ge­sio bū­tų ver­tas ap­kal­tos, o pa­tį pro­ce­są va­di­no cir­ku.

„Aš ma­nau, kad už to­kius da­ly­kus ne­rei­kia ap­kal­to­mis svai­dy­tis, vie­ną kar­tą te­gu bū­na jam pa­mo­ka. Po­li­ti­kui yra di­des­nė baus­mė gė­da ir vi­suo­me­nės pa­smer­ki­mas. (...) Cir­kas yra vyk­do­mas vals­ty­bėj, mes tu­rim tiek reikš­min­gų da­ly­kų, o mes čia uti­nė­ja­mės, blu­si­nė­ja­mės smulk­me­no­se. Mes pa­klaus­kim, ar nors vie­nam žmo­gui tai rū­pi. Šian­dien jam rū­pi, kur jo vai­kas, gy­ve­na, kaip mo­kyk­la bus, ar bus moks­lo me­tai pra­tęs­ti, kaip bus su ka­riuo­me­ne ir ki­ti klau­si­mai“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­ras.

D.Ša­ka­lie­nė sa­vo ruo­žtu sa­kė, kad R.Že­mai­tai­tis po­sė­dy­je el­gė­si „gru­biai, fa­mi­lia­riai ir vi­siš­kai ne­etiš­kai“, dėl jo el­ge­sio pla­nuo­ja kreip­tis į Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją.

„R.Že­mai­tai­tis iš­reiš­kė sa­vo ori­gi­na­lų po­žiū­rį į šios ko­mi­si­jos dar­bą, tei­kė mums pa­mo­ky­mus, kaip mums rei­kė­tų dirb­ti, fa­mi­lia­riai kreip­da­ma­sis nu­ro­di­nė­jo, ką tu­rė­čiau da­ry­ti, rei­ka­la­vo at­sa­kyt, ar jį su­pra­tau. Pers­pė­tas apie pro­to­ko­lo ne­si­lai­ky­mą bu­vo pa­pra­šy­tas iš­ei­ti iš po­sė­džio, tą ir pa­da­rė“, – sa­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė.

Tuo tar­pu P.Gra­žu­lis bus pers­pė­tas dėl ad­mi­nis­tra­ci­nės at­sa­ko­my­bės ne­at­vy­kus liu­dy­ti ko­mi­si­jai, jam bus su­da­ry­ta ga­li­my­bė tai pa­da­ry­ti ki­tą kar­tą.

„P.Gra­žu­lis sa­kė, kad tai nė­ra jo par­ei­ga. Ko­mi­si­ja jį in­for­muos, kad už ne­at­vy­ki­mą į ko­mi­si­jos po­sė­dį tai­ko­ma ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė. Ga­li­my­bė jam liu­dy­ti bus su­teik­ta dar kar­tą“, – sa­kė D.Ša­ka­lie­nė.

Ki­tą sa­vai­tę tre­čia­die­nį ap­kal­tos ko­mi­si­ja pla­nuo­ja per­žiū­rė­ti vaiz­do įra­šą su fik­suo­tu ga­li­mu prie­ka­bia­vi­mu, su­si­pa­žins su ki­ta pa­pil­do­ma me­džia­ga, o ta­da sės for­mu­luo­ti iš­va­dų.

Ko­mi­si­ja jau yra apk­lau­su­si ke­lis ne­įvar­di­ja­mus liu­di­nin­kus, dir­bu­sius su K.Pū­ku, taip pat su­si­pa­ži­nu­si su pro­ku­ra­tū­ros at­lie­ka­mo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga.

Ap­kal­ta K.Pū­kui ini­ci­juo­ta ži­niask­lai­dai pa­skel­bus apie ga­li­mą Sei­mo na­rio sek­sua­li­nį prie­ka­bia­vi­mą per dar­bo po­kal­bius. Ke­lios mer­gi­nos dėl to krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, pra­dė­tas ty­ri­mas.

Ap­kal­tos ko­mi­si­ja sa­vo iš­va­dą Sei­mui tu­ri pa­teik­ti iki ge­gu­žės 1 die­nos.