D. Šakalienė: atsiimti pataisų nesiruošiu
Ne­pai­sant gau­sios kri­ti­kos, ku­rios su­lau­kė „vals­tie­tės“ Sei­mo na­rės Do­vi­lės Ša­ka­lie­nės pa­tai­sos, ji sa­ko ne­ža­dan­ti jų at­siim­ti, kol ne­ap­tars su ži­niask­lai­dos at­sto­vais.

„Kal­ti­ni­mai cen­zū­ra yra vi­siš­kai ne­tei­sin­gi, nes jo­kios cen­zū­ros čia nė­ra – nie­kur nė­ra par­ašy­ta to­se pa­tai­so­se, kad ne­ga­li­ma skelb­ti in­for­ma­ci­jos ir į tu­ri­nį nė­ra ki­ša­ma­si. Dėl ne­tei­sin­gų kal­ti­ni­mų at­siim­ti pa­tai­sas nė­ra pra­smės, tad ne, ne­si­ruo­šiu to da­ry­ti“, – BNS penk­ta­die­nio va­ka­rą sa­kė D.Ša­ka­lie­nė.

Anks­čiau ji žur­na­lis­tams sa­kė, kad pa­tai­sas at­siim­tų, jei­gu jos su­lauk­tų pa­sip­rie­ši­ni­mo. Da­bar ji pa­brė­žė no­rin­ti apie jas pir­ma dis­ku­tuo­ti su žur­na­lis­tų bend­ruo­me­ne.

„Aš sa­kiau, kad kai mes su­sė­si­me, pa­si­kal­bė­si­me apie tai su ži­niask­lai­dos prie­mo­nių at­sto­vais, su Žur­na­lis­tų są­jun­ga ir iš­dis­ku­ta­vę prie­isi­me iš­va­dos, kad ne­no­ri jie vis tiek to da­ry­ti, tvar­koj, ta­da ga­lė­siu at­siim­ti, bet da­bar mes nie­ko ne­iš­dis­ku­ta­vo­me“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­rė.

„Tam ti­kru mo­men­tu net pa­si­da­rė bai­su, ko­kia šven­ta kar­vė yra Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mas ir iš es­mės nie­ko ne­ga­li­ma lies­ti“, – svars­tė D.Ša­ka­lie­nė.

D.Ša­ka­lie­nė kar­tu su frak­ci­jos ko­le­go­mis Ze­no­nu Strei­ku­mi ir Ro­ber­tu Šark­nic­ku re­gis­tra­vo Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­są, ku­ria ži­niask­lai­da bū­tų įpa­rei­go­ta ne ma­žiau nei pu­sė­je skel­bia­mo tu­ri­nio nu­ro­dy­ti tei­gia­mą in­for­ma­ci­ją.

Par­la­men­ta­rai siū­lo nu­sta­ty­ti, kad in­for­ma­vi­mo prie­mo­nės tu­ri­ny­je „tu­ri bū­ti iš­lai­ky­tos pro­por­ci­jos tarp tei­gia­mos (po­zi­ty­vios) ir ne­igia­mos in­for­ma­ci­jos“. Pa­tai­so­mis nu­ma­to­ma, kad po­zi­ty­vi in­for­ma­ci­ja tu­ri su­da­ry­ti ne ma­žiau kaip 50 pro­cen­tų vi­so tu­ri­nio, o po­zi­ty­vios ži­nios bū­tų pa­tei­kia­mos „in­for­ma­ci­nės prog­ra­mos pra­džio­je ar pir­muo­siuo­se lei­di­nio pus­la­piuo­se“.