D. Raulušaitis palieka prokuratūrą
Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai me­tus lai­ki­nai va­do­va­vęs ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas Da­rius Rau­lu­šai­tis pa­lie­ka pro­ku­ra­tū­rą, BNS pa­tvir­ti­no pro­ku­ra­tū­ros Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus va­do­vė Ele­na Mar­ti­no­nie­nė.

„Taip, ga­liu pa­tvir­tin­ti, šian­dien, nuo 24 val. jis ne­be­dir­ba pro­ku­ra­tū­ro­je“, – BNS sa­kė E.Mar­ti­no­nie­nė.

Ji tei­gia, jog par­ei­gas pa­lie­kan­tis D.Rau­lu­šai­tis nu­ro­dė no­rin­tis po­ky­čių bei už­si­mi­nė apie pla­nus tęs­ti kar­je­rą tei­si­nė­je sis­te­mo­je.

Su D.Rau­lu­šai­čiu BNS ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti.

Par­ei­gas pa­lie­kan­tis ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas ko­le­goms an­tra­die­nį iš­pla­ti­no laiš­ką, ku­ria­me dė­ko­ja už kar­tu pra­leis­tus me­tus, „pa­lai­ky­mą ir kri­ti­ką“.

„E­su dė­kin­gas kiek­vie­nam, ku­ris ma­nim ti­kė­jo ir pa­si­ti­kė­jo. Man vi­sa­da tai bu­vo be ga­lo svar­bu ir už tai aš Jums bū­siu am­ži­nai dė­kin­gas. Dė­ko­ju ir tiems, ku­rie kri­ti­ka­vo – Jūs pa­dė­jot pa­ma­ty­ti įvai­rių su­ma­ny­mų ir pro­ce­sų ki­tas pu­ses. Daž­nai tai sau­go­jo nuo klai­dų“, – at­sis­vei­kin­da­mas į ko­le­gas krei­pė­si D.Rau­lu­šai­tis.

Jis dė­ko­jo ir tiems, su ku­riais tei­gia ne­spė­jęs pa­bend­rau­ti akis į akį, ta­čiau sa­ko jau­tęs jų bu­vi­mą ir nau­do­ję­sis jų „ty­liai nu­veik­tų dar­bų re­zul­ta­tais“.