D. Petrošius atsiėmė kandidatūrą į teisingumo ministrus
So­cial­de­mo­kra­tas Da­rius Pe­tro­šius at­siė­mė kan­di­da­tū­rą į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus.

„No­rė­da­mas ap­sau­go­ti sa­vo šei­mą ir už­kirs­ti ke­lią to­li­mes­nei šmeiž­to kam­pa­ni­jai, at­sii­mu sa­vo kan­di­da­tū­rą į tei­sin­gu­mo mi­nis­tro pos­tą“, – pir­ma­die­nį pa­skelb­ta­me par­eiš­ki­me sa­ko D.Pe­tro­šius.

Taip pat to­kiu žings­niu D.Pe­tro­šius sa­ko sie­kian­tis ap­sau­go­ti bū­si­mą­ją Vy­riau­sy­bę „nuo ne­rei­ka­lin­gų in­tri­gų bei truk­džių dirb­ti“. „Ne­nor­ma­lu, kai vie­no ar ke­lių as­me­nų šmeiž­tas tam­pa įta­kos įran­kiu bū­si­ma­jai Vy­riau­sy­bei ir jos va­do­vui“, – tei­gia D.Pe­tro­šius.

Taip pat jis pra­šo pa­skir­to­jo prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio vie­šai pa­skelb­ti spe­cia­lių­jų tar­ny­bų pa­žy­mą ar bend­rą jos tu­ri­nį. „Drą­siai tei­giu, kad šio­je pa­žy­mo­je ne­bus, nė­ra ir ne­ga­lė­jo bū­ti jo­kios ma­no as­me­nį komp­ro­mi­tuo­jan­čios in­for­ma­ci­jos. Pra­si­ma­ny­mai ir šmeiž­tas ne­ga­li bū­ti tie­sa“, – tei­gia D.Pe­tro­šius ir sa­ko ne­bū­da­mas mi­nis­tru tu­rė­sian­tis dau­giau ga­li­my­bių gin­tis tei­si­niais bū­dais.

So­cial­de­mo­kra­tams pa­skel­bus sa­vo kan­di­da­tus į mi­nis­trus, vie­nas iš „vals­tie­čių“ de­ry­bi­nin­kų dėl Vy­riau­sy­bės Po­vi­las Urb­šys vie­šai iš­sa­kė abe­jo­nes dėl D.Pe­tro­šiaus ga­li­my­bių ei­ti šias par­ei­gas. P.Urb­šys kal­bė­jo apie ga­li­mas D.Pe­tro­šiaus šei­mos są­sa­jas su prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mu Tau­ra­gės vers­li­nin­ku Arū­nu Pu­ke­liu, pra­var­de Švi­nius. D. Pe­tro­šius dėl apie jį pa­skleis­tos in­for­ma­ci­jos krei­pė­si į tei­sė­sau­gą.

Tai yra jo va­lia, apie so­cial­de­mo­kra­to Da­riaus Pe­tro­šiaus spren­di­mą ne­kan­di­da­tuo­ti į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus sa­ko pa­skir­ta­sis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

„Tai yra jo va­lia par­eikš­ta, jis tą va­lią iš­sa­kė sa­vo par­eiš­ki­me“, – BNS pir­ma­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis.

Jis pa­tvir­ti­no si­tua­ci­ją ap­ta­ręs su so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­riu Al­gir­dui But­ke­vi­čiu­mi, bet po­kal­bio ne­ko­men­tuo­ja. Klau­sia­mas, ka­da so­cial­de­mo­kra­tai ža­da teik­ti nau­ją kan­di­da­tū­rą, pa­skir­ta­sis prem­je­ras siū­lė kreip­tis į koa­li­ci­jos par­tne­rius.

„Ne­ga­liu spė­lio­ti“, – į klau­si­mą, ar po D.Pe­tro­šiaus pa­si­trau­ki­mo ga­li bū­ti tvir­ti­na­mas ne­pil­nos su­dė­ties Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas, at­sa­kė pa­skir­ta­sis prem­je­ras.