D. Pavalkis: tai bus paskutinė mano kalba
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras Dai­nius Pa­val­kis tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je pa­si­sa­ky­da­mas dėl švie­ti­mo fi­nan­sa­vi­mo už­si­mi­nė, kad tai tur­būt bus pa­sku­ti­nė jo kal­ba.

„Ži­no­te, mes šne­ka­me... Ko ge­ro, tai bus pa­sku­ti­nė ma­no šne­ka“, - Mi­nis­trų ka­bi­ne­to dis­ku­si­jo­je sa­vo pa­si­sa­ky­mą pra­dė­jo D.Pa­val­kis.

Tuo me­tu prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čiaus dėl „dar­bie­čių“ rei­ka­la­vi­mo at­sta­ty­din­ti D.Pa­val­kį par­eiš­kė ap­sisp­rę­sian­tis vė­liau, iš­ana­li­za­vęs Dar­bo par­ti­jos pa­teik­tas kri­ti­nes pa­sta­bas apie mi­nis­tro veik­lą.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas po Vy­riau­sy­bės po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė ne­ga­vęs D.Pa­val­kio at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mo. Sa­vo ruo­žtu Vy­riau­sy­bės rū­muo­se tre­čia­die­nį prieš­piet ap­si­lan­kę Dar­bo par­ti­jos at­sto­vai Vy­tau­tas Gap­šys ir Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas jam esą pa­tei­kė do­ku­men­tų, grin­džian­čių par­ti­jos spren­di­mą at­šauk­ti mi­nis­trą.

„Dėl li­ki­mo bus spren­džia­ma po to, kai bus su­si­pa­žin­ta su pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja - rei­kia pir­miau­sia su­ži­no­ti, ar ta in­for­ma­ci­ja yra tei­sin­ga, at­sa­kin­ga, ar ji­nai ne­pra­si­len­kia su tam ti­kro­mis ki­to­mis nuo­sta­to­mis, ku­rios nė­ra Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je nu­ma­ty­tos. Mi­nis­trai at­sa­ko - vi­si, ne­pai­sant par­tiš­ku­mo - už Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mą ir vyk­dy­mą“, - tei­gė prem­je­ras.

„Ki­tą sa­vai­tę“, - pa­klaus­tas, ka­da bus pri­im­tas spren­di­mas dėl mi­nis­tro li­ki­mo, sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Jis tei­gė, kad Dar­bo par­ti­ja ne­gra­si­na trauk­tis iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos.

„Ti­krai ne. Aš ne­tgi pa­klau­siau, ko­kia jų yra nuo­mo­nė, ar ti­krai čia nė­ra tam ti­kras jau pla­nas ar­ba tam ti­kro pla­no pra­džia dėl pa­si­trau­ki­mo iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos. Bu­vo la­bai aiš­kiai at­sa­ky­ta vie­nu bal­su, kad jie ne­si­ruo­šia trauk­tis iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos, kad jie yra nu­si­tei­kę dirb­ti iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos“, - tei­gė prem­je­ras.

Dar­bo par­ti­jos va­do­vy­bė tei­gia, kad švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras ne­vyk­do par­ti­jos bei Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos.

„Kai su­si­pa­žin­siu su tais pa­teik­tais pa­siū­ly­mais, tai ga­lė­siu ta­da at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ar jie ti­krai yra pa­teik­ti pa­grįs­tai. Ta­da tie vi­si pa­siū­ly­mai ar­ba tos kri­ti­nės pa­sta­bos, ku­rios yra iš­sa­ky­tos, bus iš­ana­li­zuo­tos“, - pa­klaus­tas, ar Dar­bo par­ti­ja šio­je si­tua­ci­jo­je el­gia­si at­sa­kin­gai, dės­tė A.But­ke­vi­čius.

D.Pa­val­kis tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė, kad Dar­bo par­ti­ja vyk­do su­si­do­ro­ji­mą su juo.

„Vi­sų pir­ma ne taip da­ro­mi po­li­ti­niai pro­ce­sai, tai yra la­biau kaip su­si­do­ro­ji­mas, dėl ko - aš ne­sup­ran­tu, aš tą at­vi­rai sa­kau. Bet jei­gu vi­sa po­li­ti­nė ta­ry­ba ir da­bar­ti­nė koa­li­ci­ja var­dan Lie­tu­vos ra­my­bės ir Vy­riau­sy­bės iš­li­ki­mo to­kį spren­di­mą pri­ims, aš bū­siu pri­vers­tas trauk­tis“, - pa­klaus­tas, ko­dėl ne­vyk­do jį de­le­ga­vu­sios par­ti­jos nu­ro­dy­mo ne­del­siant at­sis­ta­ty­din­ti, sa­kė mi­nis­tras.

Jis aiš­ki­no, kad Dar­bo par­ti­jos ta­ry­bos jam iš­sa­ko­mi prie­kaiš­tai yra ne­tei­sin­gi. Kar­tu jis tei­gė, kad iš pre­zi­den­tės su­si­ti­ki­me tre­čia­die­nį di­de­lių prie­kaiš­tų ne­iš­gir­do.

„Tas klau­si­mas bu­vo la­bai pro­bė­gom ap­tar­tas - su­abe­jo­ta, ar ti­krai aš tu­rė­čiau pa­si­duo­ti ne­mo­ty­vuo­tiems spren­di­mams“, - pa­klaus­tas, ar pre­zi­den­tė jį ra­gi­no ne­at­sis­ta­ty­din­ti, sa­kė D.Pa­val­kis.