D. Pavalkis susitiko su premjeru ir prezidente
Dar­bo par­ti­jos ra­gi­na­mas at­sis­ta­ty­din­ti švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras Dai­nius Pa­val­kis tre­čia­die­nio ry­tą su­si­ti­ko su prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi ir pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te, su­si­ti­ki­mų re­zul­ta­tai kol kas ne­ko­men­tuo­ja­mi.

Mi­nis­tras BNS tei­gė, kad si­tua­ci­ją ži­niask­lai­dai kar­tu su prem­je­ru ko­men­tuos po Vy­riau­sy­bės po­sė­džio, ku­ris pra­si­dės 13 va­lan­dą. Prieš tai A.But­ke­vi­čius dar su­si­tiks su Dar­bo par­ti­jos va­do­vais.

Pre­zi­den­tės at­sto­vė spau­dai Dai­va Ul­bi­nai­tė BNS sa­kė, kad „dar­bi­nis su­si­ti­ki­mas ry­te bu­vo, bet tu­ri­nys ne­ko­men­tuo­ja­mas“.

Prieš su­si­ti­ki­mą su D.Pa­val­kiu tre­čia­die­nio ry­tą A.But­ke­vi­čius ra­di­jo sto­čiai „Znad Wi­lii“ sa­kė, kad Dar­bo par­ti­jos mo­ty­vus, ko­dėl D.Pa­val­kis tu­rė­tų trauk­tis, ti­ki­si iš­girs­ti iš par­ti­jos at­sto­vų.

„Kol kas ne­tu­riu ši­tų mo­ty­vų, bet aš šian­dien su­si­tik­siu ir su Dar­bo par­ti­jos va­do­vy­bės trim na­riais: tai po­nu V.Gap­šiu, V.Bu­kaus­ku ir K.Dauk­šiu, jie ir­gi lan­ky­sis pas ma­ne, ir ti­krai aš ma­nau, kad jie iš­dės­tys tuos mo­ty­vus. O ži­no­te, jei­gu kal­bė­tu­me apie mi­nis­trų dar­bą, tai Vy­riau­sy­bė rei­ka­lau­ja, kad kiek­vie­nas mi­nis­tras vyk­dy­tų Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą“, - sa­kė prem­je­ras.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas „dar­bie­čių“ žings­nį sie­jo su pa­si­ren­gi­mu 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mams.

„Ma­nau, kad tos emo­ci­jos kai ku­rios dar yra ne­nu­si­ra­mi­nę po sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų ir, sa­vai­me su­pran­ta­ma, jau da­lis par­ti­jų ruo­šia­si at­ei­nan­tiems Sei­mo rin­ki­mams ir ban­do ieš­ko­ti tam ti­kros ter­pės po­li­ti­niam Lie­tu­vos gy­ve­ni­me“, - dės­tė A.But­ke­vi­čius.

V.Us­pa­ki­chas an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad jei „dar­bie­čių“ ta­ry­bos at­šauk­tas D.Pa­val­kis pats ne­si­trauks iš pos­to ar­ba jį pa­lai­kys prem­je­ras, tai ap­sun­kins koa­li­ci­jos dar­bą.

„Kad ap­sun­kins dar­bą koa­li­ci­jo­je - tai taip, to­dėl kad ši­ta mi­nis­te­ri­ja pa­gal koa­li­ci­nį su­si­ta­ri­mą pri­klau­so Dar­bo par­ti­jai ir, svar­biau­sia, at­sa­ko­my­bė. Ko­dėl prem­je­ras ir pre­zi­den­tė per du su pu­se me­tų ne­pa­gy­rė D.Pa­val­kio vie­šai, o da­bar ve­lia­si į in­tri­gas. Jei­gu pa­skir­ta Dar­bo par­ti­jai at­sa­ko­my­bė, Dar­bo par­ti­ja ir ne­ša at­sa­ko­my­bę - ar­ba per­da­rom koa­li­ci­nę su­tar­tį: pa­im­ki­te mi­nis­te­ri­ją kar­tu su Pa­val­kiu, ne­pa­tin­ka mi­nis­te­ri­ja - pa­im­ki­te Pa­val­kį pa­ta­rė­ju sau. Vis­kas tvar­ko­je“, - LNK ži­nioms sa­kė V.Us­pas­ki­chas.