D. Pavalkis pagalvos, ar atsistatydinti
Iš švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro pos­to sek­ma­die­nį par­tie­čių at­šauk­tas „dar­bie­tis“ Dai­nius Pa­val­kis sa­ko dar pa­gal­vo­siąs, ar teik­ti prem­je­rui at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą.

„Pa­gal­vo­siu (ar at­sis­ta­ty­din­siu - BNS). Aš, kaip ir švie­ti­me, nie­ka­da ne­da­riau stai­gių ju­de­sių, gal­būt ir kri­ti­kos bu­vo, bet aš gal­vo­ju ne­da­ry­ti stai­gių ju­de­sių, nei pa­da­ry­ti ne­tei­sin­gą. Da­lis yra tie­sos, bet da­lis vi­siš­kai ne­tie­sa“, - žur­na­lis­tams sa­kė D.Pa­val­kis, ko­men­tuo­da­mas par­ti­jos kri­ti­ką jo at­žvil­giu.

Kiek anks­čiau jis BNS sa­kė spren­di­mo ne­ko­men­tuo­sian­tis iki tre­čia­die­nio, kai grįš iš ko­man­di­ruo­tės Ry­go­je.

Siū­lys V. Gedvilą

Dar­bo par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo svars­ty­ta švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro pos­tą pa­siū­ly­ti Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jui Vy­dui Ged­vi­lui.

„Jis bu­vo pas mus jau anks­čiau kan­di­da­tas į ši­tą pos­tą, jis ko­mi­te­te va­do­va­vo, jis ren­gė prog­ra­mą, (...), jis pats iš aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės, pro­rek­to­rius uni­ver­si­te­to“, – žur­na­lis­tams po Dar­bo par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­džio sa­kė par­ti­jos įkū­rė­jas V.Us­pas­ki­chas.

Pa­sak jo, nau­jo­jo mi­nis­tro kan­di­da­tū­ra tu­rė­tų bū­ti pa­tvir­tin­ta per sa­vai­tę įvyk­sian­čia­me par­ti­jos pre­zi­diu­mo po­sė­dy­je.

V.Ged­vi­las yra vie­nin­te­lis kan­di­da­tas į švie­ti­mo mi­nis­tro pos­tą. Jo kan­di­da­tū­rą po­sė­džio pa­bai­go­je iš­kė­lė pats V.Us­pas­ki­chas.

Prem­je­ras lauks paaiškinimų

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko dar ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ti tvir­tos sa­vo po­zi­ci­jos, ar pri­tars mi­nis­tro pa­si­trau­ki­mui. Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko, jog lauks Dar­bo par­ti­jos va­do­vų ar­gu­men­tų.

„Ry­toj su­si­tik­siu su švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tru - pa­si­kal­bė­si­me. Ti­kiuo­si su­lauk­ti tam ti­kros in­for­ma­ci­jos ir iš Dar­bo par­ti­jos va­do­vy­bės, nes yra koa­li­ci­joj su­si­ta­ri­mas, kad to­kiu at­ve­ju tu­ri bū­ti nu­ro­dy­tos prie­žas­tys - jei siū­lo at­sta­ty­din­ti mi­nis­trą. Po­kal­bių me­tu ma­ty­sis“, - BNS sa­kė A.But­ke­vi­čius.

„Šian­dien dar ne­ga­liu pa­sa­ky­ti - kal­bė­si­me ar­gu­men­tų kal­ba“, - pri­dū­rė prem­je­ras, pa­klaus­tas, ar pri­tar­tų mi­nis­tro D.Pa­val­kio at­sis­ta­ty­di­ni­mui.

Pa­sak prem­je­ro, švie­ti­mo sis­te­mai šiuo me­tu ke­lia­mi di­de­li iš­šū­kiai, ren­gia­ma­si jos pert­var­kai, to­dėl mi­nis­te­ri­jos va­do­vas tu­ri bū­ti kom­pe­ten­tin­gas, įsi­gi­li­nęs į si­tua­ci­ją. D. Pa­val­kiui prem­je­ras prie­kaiš­tų ne­tu­ri, mi­nis­tras vyk­do Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą, ra­šo­ma Vy­riau­sy­bės pra­ne­ši­me spau­dai.

Ver­ti­no dar­bo grupė

Spren­di­mą par­ti­jos ta­ry­ba pri­ėmė, iš­klau­siu­si dar­bo gru­pės, ku­ri pa­sta­rą­jį mė­ne­sį ver­ti­no „dar­bie­čių“ į po­li­ti­nius pos­tus de­le­guo­tų as­me­nų veik­lą, iš­va­das, žur­na­lis­tams Kė­dai­niuo­se pra­ne­šė Dar­bo par­ti­jos in­fo­cen­tras.

Par­ti­jos įkū­rė­jo Vik­to­ro Us­pas­ki­cho kri­ti­kuo­tas D.Pa­val­kis anks­čiau tai sie­jo su ne­sėk­min­gais sa­vi­val­dos rin­ki­mais.

„Aiš­ku, po ne vi­sai pa­vy­ku­sių rin­ki­mų gar­bės pir­mi­nin­ko reak­ci­ja yra man su­pran­ta­ma, tik­tai klau­si­mas, ku­rio­je vie­to­je ieš­ko­ti tų, kas yra gal­būt la­biau at­sa­kin­gi už ne­pa­vy­ku­sius sa­vi­val­dos rin­ki­mus“, - dar ko­vo mė­ne­sį BNS sa­kė D.Pa­val­kis.

V. Us­pas­ki­chas anks­čiau ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad dar­bo gru­pės iš­va­dos ga­li lem­ti kai ku­rių par­ei­gū­nų to­les­nę po­li­ti­nę kar­je­rą. Jis yra par­eiš­kęs, kad tu­ri prie­kaiš­tų vi­siems Dar­bo par­ti­jos mi­nis­trams, iš­sky­rus že­mės ūkio mi­nis­trę Vir­gi­ni­ją Bal­trai­tie­nę.

Be jos ir D.Pa­val­kio, Dar­bo par­ti­ja yra de­le­ga­vu­si ne par­ti­jos na­rį ener­ge­ti­kos mi­nis­trą Ro­ką Ma­siu­lį, kul­tū­ros mi­nis­trą Ša­rū­ną Bi­ru­tį bei so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trę Al­gi­man­tą Pa­be­dins­kie­nę.

Dar­bo gru­pei va­do­va­vo Sei­mo na­rys Vy­tau­tas Gap­šys, jo­je dir­bo V.Us­pas­ki­chas, pre­zi­diu­mo na­rys Vid­man­tas Žie­me­lis ir Za­ra­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Rim­vy­das Po­dols­kis.

Dar­bo gru­pė ver­ti­no, kaip Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, vi­ce­pir­mi­nin­kas Vy­das Ged­vi­las, par­ti­jos de­le­guo­ti mi­nis­trai ir vi­ce­mi­nis­trai vyk­do Dar­bo par­ti­jos prog­ra­mą bei koa­li­ci­jos su­si­ta­ri­mus.