D. Pavalkis kol kas lieka Darbo partijoje
Iš švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro pos­to at­sis­ta­ty­di­nan­tis Dai­nius Pa­val­kis kol kas ne­su­trau­kia iš Dar­bo par­ti­jos, ku­rios ta­ry­ba jį nu­spren­dė at­šauk­ti iš par­ei­gų.

Tre­čia­die­nį tei­gęs, kad par­ti­jo­je su juo vyk­do­mas su­si­do­ro­ji­mas, nes jam iš­sa­ky­ta kri­ti­ka nė­ra tei­sin­ga, ket­vir­ta­die­nį D.Pa­val­kis žur­na­lis­tams aiš­ki­no, kad prieš jį nu­sis­ta­čiu­si ne vi­sa par­ti­ja, to­dėl jis jo­je ga­li lik­ti.

„Ar (su­si­do­ro­ji­mą) vyk­do par­ti­ja, ar vyk­do ke­le­tas žmo­nių, aš to ne­ga­liu at­sa­ky­ti. Nes jei­gu pa­žiū­rė­tu­me į bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus par­ti­jos ta­ry­bo­je, ku­ri vy­ko sek­ma­die­nį, tai iš ten da­ly­va­vu­sių ta­ry­bos na­rių 50 bal­sa­vo, kad (rei­kia) ma­ne at­leis­ti, 35 bal­sa­vo prieš. Tai ne­bu­vo, kaip žmo­nės sa­ko, į vie­ną pu­sę mu­ša­ma, ir jei­gu ne po­no V.Gap­šio pa­sku­ti­nis iš­sto­ji­mas prieš bal­sa­vi­mą, dar ka­žin kaip bū­tų pa­si­bai­gęs bal­sa­vi­mas ta­ry­bo­je“, - ket­vir­ta­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Vy­riau­sy­bė­je dės­tė D.Pa­val­kis.

Jis tei­gė, kad į Dar­bo par­ti­ją prieš ke­le­rius me­tus įsi­lie­ję so­cial­li­be­ra­lai vyk­do Eu­ro­pos at­ei­ties po­li­ti­ką.

„Iš ti­krų­jų iš­ei­ti iš vie­nos par­ti­jos, ei­ti į ki­tą bū­tų gal ir iš­ei­tis, bet, ki­ta ver­tus, tai bū­tų aiš­kus po­li­ti­nis per­bė­ge­lia­vi­mas. Juo la­biau, kad bent jau su ta da­li­mi par­ti­jos, ku­ri at­ėjo iš so­cial­li­be­ra­lų, aš ma­nau, kad ga­li­ma dirb­ti. Juo­lab kad so­cial­li­be­ra­liz­mas, tai yra li­be­ra­liz­mas, pri­tai­ky­tas pi­lie­ti­nei vi­suo­me­nei, no­ri ne­no­ri, tam­pa eu­ro­pi­ne po­li­ti­ka“, - aiš­ki­no jis.

Kar­tu be­si­trau­kian­tis mi­nis­tras sa­kė, kad tie­sio­gi­nio so­cial­de­mo­kra­tų kvie­ti­mo pa­pil­dy­ti jų gre­tas jis ne­su­lau­kė.

Jis tei­gė, kad su juo iš mi­nis­te­ri­jos tu­rė­tų trauk­tis ir vi­si vi­ce­mi­nis­trai, tuo me­tu kanc­le­ris tu­rė­tų to­liau ei­ti par­ei­gas. Dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“ yra ra­šęs, kad Dar­bo par­ti­ja mi­nis­trą rei­ka­la­vo at­leis­ti Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos kanc­le­rį Dai­nių Nu­mgau­dį, ta­čiau jis at­si­sa­kęs tai pa­da­ry­ti.

„Pa­gal įsta­ty­mą jie (vi­ce­mi­nis­trai) vi­si trau­kia­si, o kanc­le­ris - ne, kanc­le­ris yra vals­ty­bės tar­nau­to­jas“ , - ket­vir­ta­die­nį sa­kė D.Pa­val­kis.