D. Pavalkis: karinis rengimas mokyklose turėtų būti pasirenkamas dalykas
Ka­ri­nis ug­dy­mas mo­kyk­lo­se tu­rė­tų nuo ki­tų me­tų at­si­ras­ti kaip pa­si­ren­ka­mas da­ly­kas, sa­ko švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras Dai­nius Pa­val­kis.

„Aš ne­ma­nau, kad bus taip, kaip ta­ry­bi­niais lai­kais, kad eis ar­dy­ti mo­ki­niai au­to­ma­tų ar pa­na­šių da­ly­kų. Aš ne­ma­nau, kad (ga­li­ma) ta ten­den­ci­ja, kad su ko­kiu nors smul­kia­ka­lib­riu šau­tu­vu mes pa­sip­rie­šin­si­me po­ten­cia­liam ag­re­so­riui. Bet pa­trio­ti­nio, in­for­ma­ci­nio su­pra­ti­mo, pi­lie­ti­nio ug­dy­mo seg­men­tas tu­ri bū­ti ryš­kiai su­stip­rin­tas ir tam mes da­ro­me žings­nius. Ki­tų me­tų bend­ro­jo ug­dy­mo prog­ra­mo­se tu­rė­tų at­si­ras­ti ka­ri­nio ug­dy­mo pa­si­ren­ka­mas kur­sas, ku­ris bū­tų kaip al­ter­na­ty­va ar­ba tre­čiai fi­zi­nio la­vi­ni­mo, ar­ba is­to­ri­jos pa­mo­kai. To­kius bent siū­ly­mus dar­bo gru­pė tei­kė, bet sa­kau - spren­di­mai dėl to nė­ra dar pri­im­ti“, - Vy­riau­sy­bė­je žur­na­lis­tams ket­vir­ta­die­nį sa­kė mi­nis­tras.

D.Pa­val­kis tvir­ti­no, kad mo­ki­niams šį kur­są ga­lė­tų dės­ty­ti kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­riai.

„Bu­vo­me ke­lis kar­tus su­si­ti­kę ir su Šau­lių są­jun­gos va­du pul­ki­nin­ku L.Gum­bi­nu, dis­ku­ta­vo­me. Iš ti­krų­jų per tą sa­va­no­riš­ką­ją kraš­to gy­ny­bos sis­te­mą ir tu­rė­tų žmo­nės at­ei­ti, ku­rie ga­lė­tų pa­si­da­ly­ti sa­vo pa­tir­ti­mi, įžval­go­mis, en­tu­ziaz­mu ir pa­na­šiai“, - sa­kė jis.

Kaip skelb­ta ži­niask­lai­do­je, ty­ri­mų bend­ro­vės „Sy­nop­ti­com“ per­nai gruo­dį ir šių me­tų sau­sį vyk­dy­ta apk­lau­sa par­odė, kad du treč­da­liai vy­res­nių kla­sių moks­lei­vių pa­si­gen­da in­for­ma­ci­jos apie ša­lies sau­gu­mą, kraš­to ap­sau­gą bei ka­riuo­me­nę. Ty­ri­me apk­laus­ti 657 vi­sos ša­lies mo­ki­niai, be­si­mo­kan­tys 8–12 kla­sė­se.