D. Pavalkis atsistatydina
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras Dai­nius Pa­val­kis ket­vir­ta­die­nį įtei­kė at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą, pra­ne­šė vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­ba.

„Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras pri­ėmė spren­di­mą at­sis­ta­ty­din­ti ir šian­dien įtei­kė pra­šy­mą at­leis­ti jį iš mi­nis­tro par­ei­gų jo pa­ties no­ru. Mi­nis­tras D. Pa­val­kis tei­gė ne­ma­tan­tis ga­li­my­bių tęs­ti dar­bą mi­nis­te­ri­jo­je, to­kį spren­di­mą pri­ėmu­sio D. Pa­val­kio pra­šy­mą jau pa­si­ra­šiau. Ta­čiau pa­pra­šiau mi­nis­tro už­baig­ti pra­dė­tus dar­bus, to­dėl jis par­ei­gas dar eis iki ge­gu­žės 11 die­nos“, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas A. But­ke­vi­čius.

Prem­je­ras bu­vo pa­ve­dęs sa­vo pa­ta­rė­jams iš­ana­li­zuo­ti, ką mi­nis­te­ri­jos va­do­vui pa­vy­ko pa­siek­ti įgy­ven­di­nant vy­riau­sy­bės prog­ra­mą. Pa­sak A. But­ke­vi­čiaus, kai ku­rie punk­tai dar nė­ra įgy­ven­din­ti, to­dėl bū­si­mam Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos va­do­vui bus ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai tęs­ti pra­dė­tus dar­bus ir pa­baig­ti už­sib­rėž­tų tiks­lų įgy­ven­di­ni­mą.

D.Pa­val­kis tei­gia ne­ma­tan­tis ga­li­my­bių tęs­ti dar­bo. „Lik­da­mas mi­nis­tro pos­te ne­tu­rė­čiau ga­li­my­bės at­ei­ty­je bū­ti ob­jek­ty­viai ver­ti­na­mas. Švie­ti­mo ir moks­lo sri­ty­je yra per daug iš­šū­kių, kad bū­tų ga­li­ma švais­ty­ti lai­ką vie­šų­jų ry­šių kam­pa­ni­joms ir ne­igia­moms emo­ci­joms. Ne­ma­tau ga­li­my­bės tęs­ti pra­dė­tų dar­bų, to­dėl ap­sisp­ren­džiau at­sis­ta­ty­din­ti“, – sa­kė D. Pa­val­kis.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, mi­nis­trus ski­ria ir at­lei­džia pre­zi­den­tas prem­je­ro tei­ki­mu. Pre­zi­den­tū­ra D. Pa­val­kio spren­di­mo kol kas ne­ko­men­tuo­ja.

Spren­di­mą dėl D. Pa­val­kio at­šau­ki­mo iš mi­nis­tro pos­to sek­ma­die­nį pri­ėmė jį de­le­ga­vu­sios Dar­bo par­ti­jos ta­ry­ba.