D. Mockus: man uždrausta bendrauti su R. Kurlianskiu
Kon­cer­no „MG Bal­tic“ pre­zi­den­tas Da­rius Moc­kus sa­ko ne­ga­lė­jęs iš vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio iš­girs­ti pa­aiš­ki­ni­mų dėl tei­sė­sau­gos pa­teik­tų įta­ri­mų – jiems užd­raus­ta bend­rau­ti.

„Man užd­raus­ta su juo kal­bė­ti. Jis pa­si­ra­šo po­pie­rius, kad ne­ga­li bend­rau­ti, bet mes abu ne­ga­lim bend­rau­ti. Bend­ra­vi­mas užd­raus­tas, tuo la­biau (ne­įma­no­mas anks­čiau), kad jis sė­dė­jo įka­li­ni­mo įstai­go­je“, – an­tra­die­nį sa­kė Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“ da­ly­va­vęs D.Moc­kus.

Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas an­tra­die­nį at­me­tė pro­ku­ro­ro pra­šy­mą pra­tęs­ti kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to R.Kur­lians­kio su­ėmi­mą ir jis bu­vo pa­leis­tas į lais­vę. Vers­li­nin­kui teis­mas sky­rė na­mų areš­tą dviems mė­ne­siams, nu­ro­dant, kad nuo 22 val. iki 6 val. ry­to tu­ri bū­ti sa­vo gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­je, bei įpa­rei­go­jo ne­bend­rau­ti su bu­vu­siu li­be­ra­lų ly­de­riu Eli­gi­ju­mi Ma­siu­liu, pra­neš­ta po teis­mo.

Apie vyks­tan­čius ty­ri­mus, ku­rių epi­cen­tre – kon­cer­nas „MG Bal­tic“, jo pre­zi­den­tas D.Moc­kus sa­kė ga­lin­tis pa­sa­ky­ti tik tiek, kad in­for­ma­ci­ja apie ty­ri­mą pa­tei­kia­ma do­zuo­tai. „Vyks­ta ty­ri­mai, tų ty­ri­mų ypa­tu­mai – kad yra sta­bi­liai kaž­ko­kios kruo­pe­lės in­for­ma­ci­jos pa­sklei­džia­mos, su­tei­kia­mas šan­sas vi­sai ži­niask­lai­dai aiš­kin­tis, kel­ti ver­si­jas, pa­čias ne­įti­ki­na­miau­sias, ir tos nau­jie­nos dau­gi­na­si la­bai spar­čiai“, – kal­bė­jo D.Moc­kus.

Taip pat jis sa­kė, kad pa­teik­tų įta­ri­mų vie­šai svars­to­mas tu­ri­nys – vi­siš­kai ne­su­si­jęs su kon­cer­no veik­la. Ži­niask­lai­do­je skelb­ta, jog įta­ri­mai su­si­ję su Sei­mo spren­di­mais re­gu­liuo­jant kre­di­to uni­jų veik­lą, ke­lio Vil­nius-Ute­na pro­jek­tu bei J.Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lo Vil­niu­je pa­sta­ty­mu.

„Iš tų pa­teik­tų įta­ri­mu, tos trys sri­tys, švel­niai ta­riant, ne­ma­tau jo­kios kon­cer­no veik­los zo­nos. Tiek, kiek R.Kur­lians­kis yra ži­niask­lai­dos gru­pės va­do­vas, jis pri­va­lo ir jo di­dy­sis dar­bas yra bend­rau­ti su žmo­nė­mis“, – sa­kė „MG Bal­tic“ pre­zi­den­tas.

Ge­gu­žės 12 die­ną su­lai­ky­tas R.Kur­lians­kis įta­ria­mas pa­pir­ki­mu, pre­ky­ba po­vei­kiu ir ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu vals­ty­bės pa­slap­ti­mi. Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad jis per­da­vė 106 tūkst. eu­rų ky­šį tuo­me­ti­niam Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­riui Eli­gi­jui Ma­siu­liui ir per Sei­mo na­rį „dar­bie­tį“ Vy­tau­tą Gap­šį už ky­šius sie­kė pa­veik­ti Dar­bo par­ti­jos na­rius.

R.Kur­lians­kis yra ke­lias te­le­vi­zi­jas val­dan­čio „Lais­vo ir ne­prik­lau­so­mo ka­na­lo“ gru­pės val­dy­bos pir­mi­nin­kas ir nau­jie­nų por­ta­lą al­fa.lt val­dan­čios „Al­fa Me­dia“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas.