D. Mažintui paliktas aukštojo mokslo diplomas
Ne­ga­lio­jan­tį bran­dos at­es­ta­tą tu­rin­tis bu­vęs kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tras Da­rius Ma­žin­tas iš­sau­go­jo Lie­tu­vos mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­jos iš­duo­tus ba­ka­lau­ro ir ma­gis­tro dip­lo­mus, jam taip pat ne­rei­kės mo­kė­ti vals­ty­bei dau­giau nei 23 tūkst. eu­rų jo stu­di­joms iš­leis­tų lė­šų.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­ja Liu­da Uc­kie­nė pir­ma­die­nį pa­skel­bė, kad pa­lie­ka ga­lio­ti pia­nis­to iš­si­moks­li­ni­mus Mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­jo­je, ten įgy­tą me­no li­cen­cia­to kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį.

Teis­mas ne­pa­kei­tė tik anks­tes­nio teis­mo spren­di­mo da­lies dėl D.Ma­žin­to „San­ta­ros“ vi­du­ri­nės bran­dos at­es­ta­to, ku­ris pri­pa­žin­tas ne­ga­lio­jan­čiu, taip pat jis tu­rės su­mo­kė­ti be­veik 130 eu­rų į vals­ty­bės biu­dže­tą, už 2001–2002 moks­lo me­tų 1-ojo se­mes­tro me­tu ne­tei­sė­tai gau­tą sti­pen­di­ją.

Ta­čiau pia­nis­tui ne­rei­kės mo­kė­ti dau­giau nei 23 tūkst. eu­rų, BNS pa­tvir­ti­no teis­mo at­sto­vė spau­dai Rai­mon­da Jag­mi­nai­tė. Šią su­mą iš at­sa­ko­vė bu­vo pri­tei­sęs anks­čiau by­lą nag­ri­nė­jęs Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas.

Teis­mas su­tin­ka, kad sto­da­mas į aukš­tą­ją mo­kyk­lą jis šiurkš­čiai pa­žei­dė įsta­ty­me nu­ma­ty­tą tvar­ką ir už šį bū­dą, ku­riuo pa­žei­di­mas pa­da­ry­tas yra nu­ma­ty­ta bau­džia­mo­ji sank­ci­ja, ku­ri ne­bu­vo pri­tai­ky­ta su­ėjus se­na­ties ter­mi­nui. Šis fak­tas yra pa­grin­das pri­pa­žin­ti D.Ma­žin­to bran­dos at­es­ta­tą ne­ga­lio­jan­čiu.

Apy­gar­dos teis­mas ma­no, kad už to­kį pa­žei­di­mą D.Ma­žin­tui ne­ga­li bū­ti tai­ko­mos bau­džia­ma­ja­me įsta­ty­me ne­nu­ma­ty­tos sank­ci­jos pa­nei­gian­čios vi­są jo to­les­nę veik­lą.

„Ne­ga­li­ma pa­neig­ti jo vė­les­nio įdir­bio, sie­kiant ži­nių ir moks­le bei įgy­jant pro­fe­si­nę kva­li­fi­ka­ci­ją. Nė­ra pa­grin­do pri­pa­žin­ti ne­ga­lio­jan­čiais do­ku­men­tus, ku­rie ati­tin­ka ti­kro­vę ir fak­ti­nę pa­dė­tį bei įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus“,– ra­šo­ma teis­mo pra­ne­ši­me.

Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas per­nai rug­sė­jį kons­ta­ta­vo, kad at­sa­ko­vas ne­bu­vo įgi­jęs vi­du­ri­nio iš­si­la­vi­ni­mo, to­dėl ne­tu­rė­jo tei­sės siek­ti aukš­to­jo moks­lo.

Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo sky­rius krei­pė­si su ieš­ki­niu į teis­mą, pra­šy­da­mas pri­pa­žin­ti ne­ga­lio­jan­čiais D.Ma­žin­to Vil­niaus „San­ta­ros“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los bran­dos at­es­ta­tą bei vi­sus kva­li­fi­ka­ci­nius laips­nius, ku­riuos jis įgi­jo Lie­tu­vos mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­jo­je, su tuo su­si­ju­sius rek­to­riaus įsa­ky­mus.

Kas su­klas­to­jo D.Ma­žin­to bran­dos at­es­ta­tą, ne­ži­no­ma – pro­ku­ra­tū­ra šio nu­si­kal­ti­mo ne­ti­ria, nes yra su­ėju­si pa­trau­ki­mo bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn se­na­tis.

Šiuo me­tu vei­kia spe­cia­lus re­gis­tras, ku­ris par­odo, koks as­muo ir ka­da įgi­jo vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Apie 2000 me­tus, kai D.Ma­žin­tas esą įgi­jo bran­dos at­es­ta­tą, to­kio re­gis­tro ne­bu­vo.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis dar ga­li bū­ti skun­džia­ma ka­sa­ci­ne tvar­ka Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui.

Bu­vęs kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tras vie­šai yra sa­kęs ne­si­gai­lin­tis to, kad sto­jo į aukš­tą­ją mo­kyk­lą ne­tu­rė­da­mas bran­dos at­es­ta­to.

„Vi­du­ri­nis iš­si­la­vi­ni­mas ne­bū­ti­nai su­tei­kia ži­nių. Vis­kas pri­klau­so nuo žmo­gaus. Aš mo­kiau­si taip, kaip man to rei­kė­jo, pa­si­rin­kau sa­vo ke­lią. Su­tin­ku, kad yra tam ti­kros tai­syk­lės, tvar­ka yra to­kia, ko­kia yra, ne­agi­tuo­ju ki­tų elg­tis taip, kaip aš, ta­čiau man ti­krai nė­ra gė­da dėl sa­vo spren­di­mo. Kiek­vie­nas mes gy­ve­ni­me da­ro­me klai­das, ir tam ti­krų da­ly­kų aš da­bar gal­būt ne­da­ry­čiau, ta­čiau pa­tir­tis at­ei­na su lai­ku, ku­rio at­gal ne­sug­rą­žin­si. Aš ne­si­gai­liu dėl nie­ko. Dėl ko man tu­rė­tų bū­ti gė­da? Kad bai­giau Mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­ją, kad tu­riu ke­tu­ris dip­lo­mus, kad sa­vo pro­fe­si­nė­je sfe­ro­je pa­sie­kiau ga­nė­ti­nai aukš­tų įver­ti­ni­mų? Po­pie­rius ne­pa­ro­do žmo­gaus ži­nių“, – in­ter­viu del­fi.lt yra sa­kęs D.Ma­žin­tas.

Jis tei­gė bu­vęs maiš­tin­gas mo­ki­nys, o be­si­mo­ky­da­mas M.K.Čiur­lio­nio me­nų mo­kyk­lo­je jau­tė­si ver­gu, nes, tu­rė­da­mi mo­ky­tis kaip ir vi­si vai­kai, mo­kyk­los moks­lei­viai vė­liau tu­rė­da­vo an­tra tiek lai­ko pra­leis­ti be­si­mo­ky­da­mi sa­vo spe­cia­ly­bės da­ly­kų.

Bu­vęs vi­ce­mi­nis­tras tei­gė prieš tap­da­mas vi­ce­mi­nis­tru ne­su­si­mąs­tęs apie tai, kad jo pra­ei­ties spren­di­mai su­kels to­kį skan­da­lą.

D.Ma­žin­tui ei­nant vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas jo ku­ruo­ta Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba sky­rė 40 tūkst. li­tų (11 tūkst. 584 eu­rų) po­li­ti­ko įkur­tos vie­šo­sios įstai­gos „Cul­tu­re li­ve“ pro­jek­tams. D.Ma­žin­tas šią įstai­gą pa­li­ko prieš tap­da­mas vi­ce­mi­nis­tru, o 2013-ųjų lap­kri­čio 25 die­ną iš jos pa­si­trau­kė ir vi­ce­mi­nis­tro žmo­na. Su­lau­kęs prie­kaiš­tų dėl gal­būt su­pai­nio­tų in­te­re­sų, D.Ma­žin­tas at­sis­ta­ty­di­no. Iš kar­to po to Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis pa­vie­ši­no D.Ma­žin­tui ne­pa­lan­kią in­for­ma­ci­ją dėl su­klas­to­to vi­du­ri­nės mo­kyk­los bai­gi­mo at­es­ta­to.